3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"  
    1 priedas  
   
  (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)   
   
  Lietuvos muzikos ir teatro akademija  
    (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
   
  111950624, Gedimino pr. 42, LT-01110, Vilnius  
  ( viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)   
       
   
  VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
  PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  
    2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. F1-6    
    (data)    
     
  Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais  
  Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis  
  A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS   10226233 11168467  
  I. FINANSAVIMO PAJAMOS   9502231 10203930  
  I.1.    Iš valstybės biudžeto   9088406 9751539  
  I.2.    Iš savivaldybių biudžetų   0 0  
  I.3    Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų   387962 421402  
  I.4.    Iš kitų finansavimo šaltinių   25863 30989  
  II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   0 0  
  III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS   724002 964537  
  III.1.    Pagrindinės veiklos kitos pajamos   724002 964537  
  III.2.    Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma   0 0  
  B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS   10835001 11416066  
  I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO   7936230 8268920  
  II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 2 1095499 1210563  
  III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   606744 648369  
  IV. KOMANDIRUOČIŲ   151321 80951  
  V. TRANSPORTO   15726 38441  
  VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   7611 2641  
  VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO   45320 27764  
  VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   20001    
  IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA   270932 126753  
  X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ   430718 32916  
  XI. NUOMOS   24764 21729  
  XII. FINANSAVIMO   0 0  
  XIII. KITŲ PASLAUGŲ   228695 393223  
  XIV. KITOS   1440 563796  
  C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   -608768 -247599  
  D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS   149683 79388  
  I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS   149683 79388  
  II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS   0 0  
  III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   0 0  
  E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS   4672 0  
  F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA   0 0  
  G. PELNO MOKESTIS   0 0  
  H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ   -454413 -168211  
  I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA   0 0  
  J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   -454413 -168211  
  I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI   -226307 -168211  
  II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   0 0  
   
    L.e. rektoriaus pareigas        prof. Eduardas Gabnys  
    (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)