Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato 2013 m. birželio 26 d. posėdžio nutarimu Nr. 6-SE

Studijų programos pavadinimas

Vaizdo režisūra (iki 2017 m.) / Kino menas (nuo 2017 m.)

Studijų programos specializacijos

Nėra (iki 2017 m.) / Operatorius, Režisūra (nuo 2017 m.)

Programos valstybinis kodas

621W43002 (iki 2017 m.) / 6211PX003 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Teatro ir kino fakultetas, Kino ir TV katedra

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Antroji (II)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VII lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 2 metai

Programos apimtis kreditais

120

Visas studento darbo krūvis valandomis

3200

Kontaktinio darbo valandos

614

Savarankiško darbo valandos

2586

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Menai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Menai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Teatras ir kinas (iki 2017 m.) / Kinas (nuo 2017 m.)

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Kino magistras (iki 2017 m.) / Menų magistras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

Prof. Janina Lapinskaitė

Vadovo kontaktinė informacija

Kino ir TV katedra, Kosciuškos g. 10, Vilnius;

Katedros vedėja - prof. Janina Lapinskaitė,

El. p. janina.lapinskaite@lmta.lt, Tel. nr. 8 662 30057

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2018-08-31

Studijų programos tikslas

Antrosios pakopos Vaizdo režisūros studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos vaizdo režisierius, atitinkančius tarptautinius standartus, išmanančius kino meno specifiką, gebančius atsakyti už kūrinio meninę vertę, jo sukūrimą ir įgyvendinimą, pritaikant dramaturgijos, režisūros, montažo technikos žinias, taip pat gebančius analizuoti ir vertinti kino projektus bendrame kultūriniame bei socialiniame kontekstuose. Magistrantai tobulina bakalauro studijose įgytas kompetencijas, lavina intelektą ir plečia erudiciją, derindami vaizdo režisieriaus meninės praktikos patirtį su meno tyrimais.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės

Studijų krypties dalykai,

Bendrieji universitetiniai dalykai,

Laisvai pasirenkami dalykai,

Profesijos praktika.

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota parengti brandų ir savarankišką menininką – vaizdo režisierių.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Tai vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio studijų programa, rengianti profesionalius, kino meno specifiką išmanančius vaizdo režisierius.

Skatinama įgyti tarptautinės patirties, renkantis dalines studijas užsienyje pagal mainų programas. Taip pat skatinamas bendradarbiavimas su kitų sričių menininkais, dalyvaujant tarpdalykiniuose meno projektuose ir/ar tarptautinėje veikloje. 

Reikalavimai stojantiesiems

Meno studijų srities bakalauro laipsnis.

Laikomas stojamasis egzaminas*, susidedantis iš:

  • 15-30 min trukmės trumpametražio dokumentinio ar vaidybinio filmo arba šias dramaturgines formas atitinkančio kino projekto pristatymo. Vertinamas režisūrinis gebėjimas kurti minėtų dramaturginių formų skaitmeninio vaizdo arba kino projektus;
  • rašto darbo duota tema. Vertinamas gebėjimas problemiškai ir kritiškai mąstyti pasirinktos studijų krypties kontekste;
  • pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais.

Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lmta.lt/lt/priemimas-1  

*Stojamąjį egzaminą privalo laikyti studentai, baigę studijas LMTA anksčiau nei 2013 m., ir studentai iš kitų aukštųjų mokyklų. Studentai, baigę studijas 2013 m., laiko tik stojamojo egzamino dalį, susietą su rašto darbu bei pokalbiu pasirinktos studijų programos klausimais.

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Pripažįstamas formalusis tos pačios studijų krypties ir apimties (kreditais) pirmosios studijų pakopos išsilavinimas.

Profesinės veiklos galimybės

Baigę antrosios pakopos Vaizdo režisūros studijas, asmenys gali dirbti režisieriais kino, televizijos ir renginių studijose, reklamos agentūrose. Taip pat gali savarankiškai reikštis kūrybinėje meninėje veikloje.

Studijų metodai

Grupinės paskaitos, seminarai, individualūs užsiėmimai ir pratybos, praktikumai, savarankiška profesijos praktika.

Vertinimo metodai

Egzaminai ir baigiamasis egzaminas vertinami 10 balų sistema. Įskaita vertinama kaip išlaikyta arba neišlaikyta.

Kaupiamasis balas susideda iš individualių ir grupinių užsiėmimų darbų peržiūrų ir jų aptarimų.

 

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos siekiniai

1. Gebėjimas naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis.

1.1.     Gebės suvokti naujausius audiovizualinės žiniasklaidos kaitos procesus ir panaudoti įgytas žinias tiriamajame darbe bei   magistro projekto sklaidos etape.

 

1.2.     Gebės orientuotis sudėtinguose komunikacijos procesuose, valdyti RSV (ryšių su visuomene) projektus ir naudotis RSV įrankiais.

2. Gebėjimas abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir sisteminti informaciją.

2.1.     Gebės analizuoti aktualias kino ir medijų kultūros problemas, jų istorinį dėsningumą, žinos įtakingiausių kino ir medijų teorijų autorius. 

 

2.2.     Žinos svarbiausius Lietuvos ir ES kultūros politiką formuojančius veiksnius bei principus, sprendimų priėmimo mechanizmus, orientuosis šiuolaikiniuose kultūros politikos procesuose ir mechanizmuose, kurie daro poveikį profesionaliam  menui, t. y. tai terpei, kurioje jis planuoja savo profesinę karjerą.

 

2.3.     Gebės įvairiuose šaltiniuose ieškoti informacijos, ją įvertinti, atsirinkti, analizuoti, sisteminti ir naudoti atliekant įvairias dalykų (modulių) aprašuose numatytas užduotis.

3. Kritiškas ir savikritiškas mąstymas.

3.1.     Gebės kritiškai, konstruktyviai ir argumentuotai vertinti savo ir kitų darbo kokybę praktinių darbų aptarimų ir baigiamojo  egzamino metu. 

 

3.2.     Gebės kritiškai mąstyti ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu (pokalbiai ir atsiskaitymai žodžiu) ir raštu (atsiskaitymai raštu), aptariant esminius klausimus, susijusius su kino meno  suvokimu įvairiuose socialiniuose ir kultūriniuose kontekstuose, taip pat etinius ir mokslinius klausimus, susijusius su  vaizdo režisieriaus profesija.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos siekiniai

4. Gebėjimas profesionaliai kurti skirtingų žanrų, stilių bei formų kino kūrinius. 

4.1.     Gebės parengti ir realizuoti bent po vieną tarptautinius standartus atitinkantį  dokumentinį  ir vaidybinį kino projektą. 

 

4.2.     Gebės taikyti alternatyvius darbo metodus ne mažiau kaip vieno dokumentinio ir vaidybinio filmo kūrime, pasirinkti sumanymą atitinkančias raiškos priemones.

5. Gebėjimas tinkamai pasirinkti ir profesionaliai taikyti  naujausias  kino technologijas. 

5.1.     Gebės kuriamam dokumentiniam ir vaidybiniam filmui pasirinkti tinkamą vaizdo stilistiką, atsižvelgiant į nuolatinius pokyčius filmavimo technikos  srityje.

 

5.2.     Gebės efektyviai naudoti naujausias vaizdo montažo  technologines galimybes, atlikdami dokumentinio ir vaidybinio filmo montažą.

 

5.3.     Gebės efektyviai naudoti naujausias vaizdo bei garso postprodukcijos technologines galimybes dokumentinio ir vaidybinio filmo gamybos procese.

6. Gebėjimas atlikti profesionalų kino meno kūrinio arba reiškinio tyrimą ir pasirinkti tinkamiausią formą šio tyrimo rezultatams pristatyti.

6.1.     Pristatydamas kuriamo filmo idėją, literatūrinį bei režisūrinį šio kūrinio scenarijų, gebės efektyviai taikyti įvairias metodologijas, atskleidžiant pristatomo kūrinio originalumą ir savitumą.

 

6.2.     Gebės atlikti istorinį, kritinį ir/ar analitinį tyrimą ir pateikti jį bei gautus rezultatus tiriamojo darbo forma.

7. Gebėjimas dirbti, mokytis ir tobulėti savarankiškai, atsižvelgiant į nuolatinius pokyčius kino meno teorijos bei praktikos srityse.

7.1.     Atlikdami dalykų (modulių) aprašuose numatytas užduotis ir profesinę praktiką institucijose, studentai gebės savarankiškai kaupti, analizuoti ir interpretuoti informaciją.

 

7.2.     Atlikdami dalykų (modulių) aprašuose numatytas praktines užduotis ir savarankišką praktiką institucijose, studentai gebės planuoti ir objektyviai vertinti technines ir finansines kino projekto realizavimo galimybes.

8. Gebėjimas dirbti nacionalinėje  ir tarptautinėje filmavimo grupėje. 

8.1.     Kūrybinei grupei pristatydami magistro meno projekto – dokumentinio arba vaidybinio filmo viziją, gebės tiksliai, vaizdžiai ir aiškiai perteikti režisūrinį sprendimą, jo įgyvendinimo eigą.   

 

8.2.     Filmuodami magistro meno projektą – dokumentinį arba vaidybinį filmą, gebės objektyviai vertinti bei skubiai spręsti iškilusiais kūrybines bei gamybines problemas. 

 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031