Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Studijų programos pavadinimas

Muzikos terapija

Studijų programos specializacijos

Nėra

Programos valstybinis kodas

628B90002

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikos fakultetas

Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Antroji (II)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VII lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 2 metai

Programos apimtis kreditais

120

Visas studento darbo krūvis valandomis

3194

Kontaktinio darbo valandos

871

Savarankiško darbo valandos

2323

Studijų sritis

Biomedicinos mokslai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Medicina ir sveikata

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Medicinos ir sveikatos magistras

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Vilmantė Aleksienė

Vadovo kontaktinė informacija

Tel. 869901958, el. paštas: vilmante.aleksiene@lmta.lt

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2018.07.01

Studijų programos tikslas

Parengti medicinos ir sveikatos magistrą, profesionaliai taikantį muzikos terapiją asmens sveikatos ir gerovės srityje: gebantį įgyvendinti muzikos terapijos programas įvairioms klientų grupėms sveikatos priežiūros, socialinėse ir specialiojo ugdymo įstaigose, skirtingose sociokultūrinėse aplinkose; gebantį savarankiškai spręsti profesines problemas nuolatinės kaitos kontekste ir atsakyti už savo veiklos rezultatus; gebantį vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą - plėtoti naujas idėjas ir dalyvauti tarpdiscipliniuose tyrimuose, tobulinti muzikos terapijos metodus ir kurti naujus.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės

Studijų krypties dalykai;

Alternatyvūs dalykai;

Profesinė praktika.

Studijų programos pobūdis

Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus muzikos terapeutus. Studijų programa orientuota į mokslinius tyrimus ir praktinę veiklą: siekiama, kad studentai, baigę studijas galėtų pritaikyti studijų metu įgytas žinias ir gebėjimus praktinėje veikloje, taip pat turėtų pakankamai žinių ir gebėjimų savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus. Studijose gilinamos muzikos ir muzikos terapijos, medicinos ir psichologijos/psichoterapijos bei mokslinių tyrimų žinios ir gebėjimai.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Tai pirmoji ir vienintelė Lietuvoje Muzikos terapijos  studijų programa.     Taip pat, tai jungtinė studijų programa, sudaranti galimybę įgyti kokybiškų tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų, perimant Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto patirtį, būtiną siekiant tapti aukštos kvalifikacijos muzikos terapeutu.

Reikalavimai stojantiesiems

Į programą priimami asmenys, kurie baigė:

a)     muzikos, meno (muzika) pedagogikos krypčių universitetinio bakalauro studijas;

b)    slaugos, reabilitacijos (kineziterapijos bakalauras arba ergopterapijos bakalauras), socialinio darbo, psichologijos krypčių universitetinio bakalauro arba medicinos vientisąsias studijas.

 

Stojantieji privalo būti išklausę papildomas studijas:

a)      baigusieji pirmosios pakopos muzikos krypties studijas arba meno (muzikos) pedagogikos studijas privalo būti išklausę kvalifikacijos tobulinimo programos „Muzika ir sveikata: įvadas į muzikos terapiją“, kurią vykdo Lietuvos muzikos ir teatro akademija, modulį „Sveikatos priežiūros pagrindai“;

b)      turintieji medicinos magistro kvalifikacinį laipsnį, slaugos, kineziterapijos, ergoterapijos, socialinio darbo, psichologijos, specialaus ugdymo bakalauro kvalifikacinį laipsnį privalo būti išklausę kvalifikacijos tobulinimo programos „Muzika ir sveikata: įvadas į muzikos terapiją“, kurią vykdo Lietuvos muzikos ir teatro akademija, modulį „Muzikos improvizacijos ir kūrybos pagrindai“.

 

Konkursinio balo formulė: 0,2A + 0,2D + 0,2MP + 0,4M

A - diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis.

D - baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis), ar baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis.

MP – motyvacinis pokalbis

M – papildomų studijų modulius sudarančių dalykų egzaminų pažymių vidurkis.

Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lmta.lt/lt/priemimas-1  arba www.vu.lt

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Ankstesnis mokymasis (formalusis ir neformalusis) pripažįstamas kiekvieną atvejį vertinant atskirai VU ir LMTA nustatyta tvarka.

Tolesnių studijų galimybės

Baigę jungtinės magistrantūros programos Muzikos terapija studijas studentai galės tęsti studijas doktorantūroje užsienyje arba Lietuvoje.

Profesinės veiklos galimybės

Sėkmingai baigusieji programą galės dirbti muzikos terapeutais psichikos sveikatos centruose, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigose bei kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Taip pat krizių pagalbos centruose, socialinių paslaugų, penicentinės veiklos ir specialaus ugdymo įstaigose bei privačiuose sektoriuose.

Studijų metodai

Aiškinimas, demonstravimas, įtraukiamasis / probleminis dėstymas; diskusijos, darbas grupėse, savarankiškas darbas, atvejo analizė, probleminis mokymasis, pranešimų rengimas ir skaitymas, realių problemų sprendimas studentų projektuose, savianalizės ir vaidybiniai pratimai, asmeninės studentų patirties naudojimas.

Vertinimo metodai

Egzaminas, magistro darbo gynimas, praktikos portfolio gynimas, kaupiamasis vertinimas.

Studijų pasiekimų vertinimui taikomi metodai, orientuoti į nuolatinio grįžtamojo ryšio suteikimą ir užduoties atlikimo proceso vertinimą ir įsivertinimą.

 

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos siekiniai

1. Nuostata veikti sąžiningai, laikytis etinių įsipareigojimų bei taikyti gerosios praktikos principus profesinėje ir tiriamojoje veikloje

1.1. Suvoks etinio įsipareigojimo svarbą ir gebės vadovautis pagarbos žmogaus teisėms bei kitais profesinės ir tiriamosios veiklos etikos ir kokybės užtikrinimo principais: gebės reflektuoti savo veiksmus bei santykius su kitais (klientais bei kolegomis) bendražmogiškų vertybių aspektu, laikytis žodžio bei priimtų susitarimų, užtikrinti rezultatą nuolat kintančioje aplinkoje ir reaguoti į pastebėtus kokybės neatitikimus, įvertinti savo kompetencijų ribas ir, jei reikia, kreiptis pagalbos.

2. Nuostata mokytis visą gyvenimą ir taikyti įgytas žinias praktikoje

2.1. Turės nuostatą mokytis visą gyvenimą ir gebės formuluoti mokymosi ir augimo tikslus, organizuoti savo asmeninio ir profesinio gyvenimo laiką bei vykdyti disciplinuotus tobulėjimo veiksmus (muzikavimo ir kt. profesinių gebėjimų tobulinimas, asmeninė terapija, supervizija), vedančius į užsibrėžtus asmenybės bei profesinio augimo tikslus.

3. Nuostata gerbti kultūrų ir žmonių įvairovę, jų „kitoniškumą“

3.1. Suvoks ir gebės priimti žmogaus raidos, būsenų ir aplinkos įvairovę bei daugiakultūriškumą, gebės integruoti gyvenimo įvairovės aspektus profesinėje ir tiriamojoje veikloje, dirbti daugiakultūrėje aplinkoje.

4. Gebėjimas kritiškai / savikritiškai mąstyti ir kūrybiškai veikti

4.1. Gebės kritiškai, konstruktyviai ir argumentuotai vertinti savo ir kitų darbo kokybę, gebės išsakyti kritiką kitiems, vadovaujantis konkrečiais faktais, gebės išklausyti kitų asmenų kritiką ir atsižvelgti į ją priimant sprendimus, gebės įvardinti savo nuostatas ar elgesį, kuriuos būtina keisti.

 

4.2. Gebės generuoti naujas idėjas: konvertuoti aktualias praktinio darbo, mokslinių tyrimų ir mokymosi problemas į galimybes, toleruoti neapibrėžtas situacijas ir ieškoti sprendimų imantis kitos veiklos bei pritaikyti kūrybinius gebėjimus praktinėje ir mokslinėje veikloje.

5. Gebėjimas valdyti ir perteikti informaciją vadovaujantis sukauptomis praktikos ir mokslo žiniomis bei intuicija

 

5.1. Gebės ieškoti informacijos, ją suvokti, apdoroti, interpretuoti ir panaudoti  bei tinkamai informuoti visuomenę apie muzikos terapijos paslaugas ir poveikio sveikatai būdus ir priemones.

6. Gebėjimas organizuoti praktinę veiklą, analizuoti bei spręsti problemas

 

6.1. Gebės organizuoti praktinę veiklą  ir priimti sprendimus, remiantis sukauptais duomenimis, mokslo žiniomis, pasirinktais vertinimo įrankiais ir sprendimo kriterijais bei intuicija, emociniu suvokimu, gebėjimu greitai mąstyti ir dirbti kūrybiškai.

 

 

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos siekiniai

7. Gebėjimas bendradarbiauti tarpdisciplininėje komandoje.

7.1. Supras profesinę (sveikatos priežiūros) kalbą ir gebės diskutuoti su tarpdisciplininės komandos nariais, analizuoti ir vertinti klientų sveikatos pokyčius, pasiektus rezultatus ir tolimesnius uždavinius.

 

7.2. Gebės tarpdisciplininėje komandoje bendradarbiauti su kitų sričių specialistais / kitų mokslų ekspertais, supras savo kaip komandos nario vaidmenį, gebės muzikos terapijos tikslus ir uždavinius susieti ir derinti su bendrais psichikos sveikatos, reabilitacijos, ar kt. sveikatinimo tikslais.

8. Gebėjimas įvertinti asmens sveikatos būklę, nustatyti muzikos terapijos poreikį ir vertinti sveikatos būklės pokyčius muzikos terapijos procese.

8.1. Supras biopsichosocialinį sveikatos modelį ir sveikatos stiprinimo ypatumus, žinos sveikatos ir asmenybės raidos sutrikimus ir jų simptomus, darnų žmogaus funkcionavimą nulemiančius veiksnius ir sveiko gyvenimo principus bei gebės šias žinias taikyti praktiškai vertinant asmens sveikatos būklę ir poreikius, resursus ir trūkumus, numatant jo biopsichosocialinio funkcionavimo problemas ir galimybes.

 

8.2. Gebės stebėti, analizuoti, vertinti ir interpretuoti muzikos terapijos procesą, jo tarpinius ir galutinius rezultatus bei kliento sveikatos pokytį, atsižvelgiant į muzikos terapijos taikymo srities specifiką, naudojant pastarąją atitinkančias muzikos terapijos poveikio vertinimo strategijas, metodus, technikas ar aprobuotus testus.

9. Gebėjimas planuoti, organizuoti ir įgyvendinti muzikos terapijos programas / projektus.

9.1. Žinos muzikos terapijos istoriją ir prieigas, išmanys pagrindinius muzikos terapijos teorinius modelius, tikslines grupes ir darbo principus, gebės analizuoti bei interpretuoti muzikos terapijos literatūrą, praktiką bei tyrimus.

 

9.2. Išmanys muzikos terapijos technologijas  bei gebės jas taikyti praktiškai pagal kliento sveikatos poreikius ir galimybes.

 

9.3. Gebės sudaryti specifinius individualių ir grupinių muzikos terapijos sesijų ir programų planus remiantis klientų būklės įvertinimu, muzikos terapijos mokslo teorijomis ir metodais bei organizuoti ir vykdyti muzikos terapijos veiklą psichikos sveikatos, reabilitacijos, globos ir specialiojo ugdymo įstaigose bei bendruomenėje.

 

9.4. Gebės valdyti muzikos terapijos procesą ir prižiūrėti (stebėti, vertinti, dokumentuoti) asmens fizinį, pažintinį, emocinį ir socialinį funkcionavimą, taikant muzikos terapijos technologijas ir vertinimo įrankius.

10. Muzikinės raiškos poreikio, muzikos stilistikos ir žanrų, muzikavimo formų ir būdų bei pažangių technologijų išmanymas ir pritaikymas muzikos terapijos praktikoje.

10.1. Išmanys pagrindinį skirtingų epochų, skirtingų estetinių-kultūrinių tradicijų bei stilių muzikos repertuarą muzikos garso įrašymo ir atkūrimo bei muzikos kūrimo technologijas ir gebės parinkti bei panaudoti muzikos terapijos procese, atsižvelgiant į kliento kultūrinę / muzikinę aplinką ir estetinės raiškos poreikį bei galimybes.

 

10.2. Gebės aktyviai muzikuoti su klientais / pacientais siekiant pozityvaus jų sveikatos pokyčio ir atsižvelgiant į jų kultūrinę / muzikinę aplinką, estetinės raiškos poreikį bei galimybes. 

11. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su klientu konsultuojant bei muzikos terapijos procese.

11.1. Suvoks terapinių santykių prigimtį ir fenomenus bei gebės muzikos terapijos procese užmegzti ir palaikyti profesinius santykius su klientu (individu, grupe, bendruomene), grindžiamus abipusiu pasitikėjimu, pagarba ir tolerancija.

 

11.2. Gebės informuoti klientus ir jų artimuosius (globėjus), kitus specialistus apie muzikos terapijos poveikį sveikatos būklei ir konsultuoti muzikos terapijos klausimais.

12. Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus muzikos terapijos srityje, laikantis etinių ir teisinių principų

12.1. Žinos muzikos terapijos mokslinius tyrimus, supras ir gebės kritiškai analizuoti ir vertinti mokslinių tyrimų duomenis, interpretuoti tyrimų rezultatus bei nustatyti jų patikimumą.

 

12.2 Gebės savarankiškai planuoti ir atlikti mokslinį tyrimą muzikos terapijos srityje, taikant kiekybinius ir/ar kokybinius tyrimo metodus, argumentuotai ir aiškiai pristatyti tyrimų rezultatus ir pateikti savo išvadas.

 

12.3. Išmanys muzikos terapijos profesijos etikos kodeksą ir mokslinės veiklos etinius principus, bei gebės jais vadovautis ginant kliento teises ir interesus bei vykdant ir dokumentuojant muzikos terapijos praktinę ir tiriamąją veiklą.

 

 
 
Kalendorius
 
Lapkritis 2017
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930