Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Karjera

 
Apie LMTA
 
Konkursas LMTA Personalo skyriaus vedėjo pareigoms eiti
2016 - 12 - 01

 

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų teisės srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę nei vienerių metų teisinio ir vadovaujančio darbo patirties;

3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus  teisės aktus, susijusius su tiesioginėmis pareigomis;

4. turėti gerus bendravimo įgūdžius bei išmanyti dalykinio bendravimo etiką;
5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygiu;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
7. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus;
8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbo laiką ir veiklą;
9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

 

Darbofunkcijos:

1. Organizuoja skyriaus darbą;
2. padedaAkademijosvadovybeiformuotiAkademijospersonalosudėtį ir įgyvendintistrateginius planus;
3. atliekaAkademijospersonalosudėtiesanalizę ir rengiabeiteikiavidauspadaliniams ir išorėsinstitucijomsataskaitasir duomenispersonaloklausimais;
4. pagal kompetenciją prisideda rengiant Akademijos vidaus tvarką ir padalinių veiklą reguliuojančių norminių aktų projektus;
5. pagal kompetenciją kartu su kitų Akademijos padalinių darbuotojais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Akademijos vadovybei siūlymus dėl darbo drausmės, darbo sąlygų Akademijoje gerinimo;
6. organizuojaAkademijospersonalopriėmimą į pareigas ir atleidimąišjų;
7. pildopedagogųkonkursų ir atestacijųgrafiką;
8. priima ir registruojapretendentųdalyvautikonkursuosepareigomseitidokumentus;
9. tvarkoskyriausdokumentuspagalpatvirtintądokumentacijosplaną;
10. konsultuojaAkademijosdarbuotojuspersonaloklausimais;
11. rengia rektoriaus įsakymus personalo valdymo klausimais;
12.teikia privalomus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie naujai priimtus darbuotojus, suteiktas vaiko priežiūros atostogas bei darbuotojų nedraudiminius laikotarpius;
13. veda darbuotojų asmens ir kitus duomenis į Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų registrą bei įstaigos dokumentų valdymo sistemą;
14. tvirtina Akademijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
15. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Akademijos vadovybės pavedimus.

 

 

Gyvenimo aprašymų su nuoroda „Personalo skyriaus vedėjas“ lauksime el. paštu:  personalas@lmta.lt iki 2016 m. gruodžio 6 d.

 

Gyvenimoaprašymųsunuoroda “Personaloskyriausvedėjas” lauksime el. paštu:  personalas@lmta.ltiki2016 m. gruodžio 6 d.Personalo skyriaus vedėjas
Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų teisės srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę nei vienerių metų teisinio ir vadovaujančio darbo patirties;
3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės
aktus, susijusius su tiesioginėmis pareigomis;
4. turėti gerus bendravimo įgūdžius bei išmanyti dalykinio bendravimo etiką;
5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygiu;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
7. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus;
8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbo laiką ir veiklą;
9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS
Outlook, Internet Explorer.
Darbo funkcijos:
1. Organizuoja skyriaus darbą;
2. padeda Akademijos vadovybei formuoti Akademijos personalo sudėtį ir įgyvendinti strateginius
planus;
3. atlieka Akademijos personalo sudėties analizę ir rengia bei teikia vidaus padaliniams ir išorės
institucijoms ataskaitas ir duomenis personalo klausimais;
4. pagal kompetenciją prisideda rengiant Akademijos vidaus tvarką ir padalinių veiklą reguliuojančių
norminių aktų projektus;
5. pagal kompetenciją kartu su kitų Akademijos padalinių darbuotojais kontroliuoja vidaus tvarkos
taisyklių laikymąsi, teikia Akademijos vadovybei siūlymus dėl darbo drausmės, darbo sąlygų
Akademijoje gerinimo;
6. organizuoja Akademijos personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
7. pildo pedagogų konkursų ir atestacijų grafiką;
8. priima ir registruoja pretendentų dalyvauti konkursuose pareigoms eiti dokumentus;
9. tvarko skyriaus dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
10. konsultuoja Akademijos darbuotojus personalo klausimais;
11. rengia rektoriaus įsakymus personalo valdymo klausimais;
12. teikia privalomus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie naujai priimtus
darbuotojus, suteiktas vaiko priežiūros atostogas bei darbuotojų nedraudiminius laikotarpius;
13. veda darbuotojų asmens ir kitus duomenis į Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų registrą bei
įstaigos dokumentų valdymo sistemą;
14. tvirtina Akademijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
15. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Akademijos vadovybės
pavedimus.
Gyvenimo aprašymų su nuoroda “Personalo skyriaus vedėjas” lauksime el. paštu: personalas@lmta.lt
iki 2016 m. gruodžio 6 d.Reikalavima

 

 
Struktūra ir valdymas
 
 
Kalendorius
 
Spalis 2017
PATKPnŠS
       1
2 3 4 5 6 7 8
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031