Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato 2012 m. birželio 27 d. posėdžio nutarimu Nr. 8-SE

 

Studijų programos pavadinimas

Kompozicija

Studijų programos specializacijos

Akademinė kūryba, Skaitmeninė produkcija

Programos valstybinis kodas

612W32001 (iki 2017 m.) / 6121PX002 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Kompozicijos katedra

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių, rusų, anglų, vokiečių

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji (I)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VI lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 4 metai

Programos apimtis kreditais

240

Visas studento darbo krūvis valandomis

6400

Kontaktinio darbo valandos

2307

Savarankiško darbo valandos

4093

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Menai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Menai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Muzika

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Muzikos pedagogika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Muzikos bakalauras (iki 2017 m.) / Menų bakalauras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

Lekt. Mantautas Krukauskas

Vadovo kontaktinė informacija

Tel. 8 699 32599, el. p. mantautas.krukauskas@lmta.lt

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2018-08-31

Studijų programos tikslas

Kompozicijos studijų programos tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, muzikos bakalaurus, gebančius kurti originalią muziką, profesionaliai atlikti aranžuotes, valdyti kompiuterines muzikinės kompozicijos programas, žinančius šiuolaikinės kompozicijos problematiką, komponavimo principus ir technologiją, naujausias šiuolaikinės muzikos kryptis ir tendencijas, gebančius profesionaliai kurti ir aranžuoti muziką simfoniniam ir kameriniam orkestrui, kameriniams ansambliams, chorui ir solistams, elektronikai ir medija-technologijoms.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės

Studijų krypties dalykai;

Bendrieji universitetiniai dalykai;

Pasirenkamieji dalykai.

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota į meno srities specialisto – muzikos kūrėjo – parengimą.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Studijuojantieji turi galimybę rinktis specializaciją – akademinę kūrybą arba skaitmeninę produkciją.

Reikalavimai stojantiesiems

Stojantieji privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir muzikinį pasirengimą, taip pat išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1.

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Ankstesnis mokymasis (formalusis arba neformalusis) per se nepripažįstamas. Stojantieji laiko egzaminus LMTA nustatyta tvarka. Išlaikytas mokyklinis muzikologijos brandos egzaminas įskaitomas kaip stojamojo konkursinio balo dalis.

Tolesnių studijų galimybės

Kompozicijos studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas meno studijų srities muzikos krypties magistrantūroje. Magistro studijų galimybės: Kompozicijos ir Kompozicijos (skaitmeninių technologijų) specializacijų magistrantūra. Magistrantai tobulina bakalauro studijose įgytas muzikos kūrėjo kompetencijas, derindami meno praktikos studijas su meno tyrimais. Siekiantieji gilinti pedagogines kompetencijas gali stoti į II pakopos Muzikos pedagogikos studijų programą.

Profesinės veiklos galimybės

Muzikos bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali sėkmingai dirbti kultūros ir muzikos industrijos sferose (reklamos, garso įrašų ir pan., srityse), kultūros, muzikinio švietimo bei mokslo įstaigose, kituose meniniuose kolektyvuose, radijuje ir televizijoje, spaudoje, kūrybinėse sąjungose bei individualios kūrybinės veiklos baruose.

Studijų metodai

Paskaitos, seminarai, seminarai mažose grupėse, individualios paskaitos.

Vertinimo metodai

Įskaita, egzaminas, baigiamasis egzaminas.

 

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1. Gebėjimas dirbti ir tobulėti savarankiškai.

1.1. Gebės motyvuotai dirbti ir tobulėti savarankiškai, plėtoti idėjas įgyvendinant kūrybinius projektus, įsisavinant bei interpretuojant informaciją.

2. Gebėjimas abstrakčiai mąstyti, analizuoti, sisteminti informaciją, spręsti problemas, kurti naujas idėjas.

2.1. Gebės abstrakčiai mąstyti, efektyviai analizuoti, sisteminti informaciją bendruosiuose dalykuose ir kūrybos procese, kompleksiškai sprendžiant problemas, atliekant užduotis, įgyvendinant kūrybinius projektus.

 

2.2. Gebės įvairiose srityse kurti naujas idėjas, įgyvendinant kūrybinius projektus, atliekant užduotis tiek studijų krypties, tiek bendruosiuose universitetiniuose dalykuose.

3. Gebėjimas kritiškai ir savikritiškai mąstyti.

3.1. Gebės konstruktyviai ir kritiškai vertinti savo ir kitų kūrybinį darbą bei jo rezultatus kūrybos egzaminų metu, taip pat seminaruose ir meistriškumo kursuose.

 

3.2. Gebės kritiškai ir savikritiškai mąstyti bei reikšti mintis žodžiu ir raštu seminarų, atsiskaitymų metu, aptariant muzikos teorijos ir istorijos, estetikos, kūrybos ir pan. klausimus.

4. Gebėjimas tarpasmeniškai bendrauti gimtąja bei užsienio kalbomis.

4.1. Gebės efektyviai tarpasmeniškai bendrauti gimtąja ir bent viena užsienio kalba, įgyvendinant kūrybinius projektus (pavyzdžiui, repetuojant ar įrašant kūrinius), atliekant užduotis, dirbant grupėje.

 

4.2. Gebės gimtąja ir bent viena užsienio kalba efektyviai pristatyti ir aptarti kūrybinius rezultatus egzaminų, seminarų, meistriškumo kursų metu.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

5. Gebėjimas profesionaliai komponuoti muziką.

5.1. Gebės sukurti bei įgyvendinti originalias muzikines kompozicijas įvairioms kamerinėms akustinių instrumentų sudėtims, elektroniniams instrumentams, atsižvelgdami į muzikinį kontekstą.

6. Gebėjimas analizuoti muzikines struktūras.

6.1. Gebės efektyviai analizuoti muzikines struktūras, komponavimo principus, menines ir estetines idėjas bei pritaikyti jas kūrybos ir dalykų užduočių atlikimo praktikoje.

7. Gebėjimas išmanyti skirtingus muzikinius kontekstus.

7.1. Išmanys svarbiausius muzikos istorijos laikotarpius, pagrindinius literatūros apie juos šaltinius, muzikos stilius, komponavimo būdus ir technikas bei gebės įgytas žinias pritaikyti kūrybos praktikoje.

 

7.2. Gebės identifikuoti skirtingoms muzikos kūrybos rinkos (pavyzdžiui, teatro muzikos, garso meno ir kt.) kontekstams būdingas vertybes bei prie jų prisitaikyti.

8. Gebėjimas pasirinkti tinkamus instrumentus, žanrą, muzikinį kontekstą.

8.1. Gebės įgyvendinti kūrybinį projektą tinkamai pasirinkdami instrumentus, žanrą bei atsižvelgdami į muzikinį kontekstą.

 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031