Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Studijų programos pavadinimas

Muzikos pedagogika (iki 2017 m.) / Muzikos edukologija (nuo 2017 m.)

Studijų programos specializacijos

Nėra

Programos valstybinis kodas

621X14002 (iki 2017 m.) / 6211MX003 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikos fakultetas

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Antroji (II)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VII lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 1,5 metų

Programos apimtis kreditais

90

Visas studento darbo krūvis valandomis

2400

Kontaktinio darbo valandos

427

Savarankiško darbo valandos

1973

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Socialiniai mokslai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Ugdymo mokslai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Pedagogika (meno pedagogika) (iki 2017 m.) / Edukologija (nuo 2017 m.)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Meno pedagogikos magistras (iki 2017 m.) / Ugdymo mokslų magistras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

Doc. dr. G. Gabnytė-Bizevičienė

Vadovo kontaktinė informacija

Tel. (8-5) 261 05 53 , el. paštas: giedre.gabnyte@lmta.lt

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2018-08-31

Studijų programos tikslas

Antrosios pakopos studijų programos Muzikos pedagogika tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos, kompetentingus bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų muzikos pedagogikos specialistus bei edukologijos tyrinėtojus, gebančius savarankiškai atlikti mokslo tiriamąją veiklą.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės

Studijų krypties dalykai,

Baigiamasis darbas

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota į nuodugnesnes muzikos didaktikos ir metodikos bei ugdymo(si) turinio kūrimo ir plėtojimo studijas.

Reikalavimai stojantiesiems

Priėmime į Programą gali dalyvauti asmenys, baigę muzikos arba pedagogikos (meno pedagogikos šakos) krypčių pirmosios pakopos studijas ir turintys pedagogo kvalifikaciją. Priėmimo į Programą konkurse skaičiuojamą konkursinį balą sudaro:

  • stojamojo egzamino įvertinimas – svertinis koeficientas 0,6;
  • pirmosios studijų pakopos pasiektų studijų rezultatų (diplomo priedėlyje (priede) įrašytų pažymių) vidurkis – svertinis koeficientas 0,2;

motyvacinis pokalbis – svertinis koeficientas 0,2.

Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama http://lmta.lt/lt/priemimas-1.

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Anksčiau įgytas išsilavinimas pripažįstamas kiekvieną atvejį vertinant atskirai LMTA nustatyta tvarka.

Tolesnių studijų galimybės

Sėkmingai baigę antrosios pakopos studijų programos Muzikos pedagogika studijas ir įgiję meno pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, absolventai toliau gali tęsti studijas edukologijos mokslo krypties doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Sėkmingai baigę antrosios pakopos studijų programos Muzikos pedagogika studijas ir įgiję meno pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, absolventai toliau gali tęsti studijas edukologijos mokslo krypties doktorantūroje.

Studijų metodai

Individualios konsultacijos su darbo vadovu, savarankiškos mokslinės literatūros studijos, baigiamojo magistro darbo rengimas raštu, mokslinė diskusija, literatūros ir kt. šaltinių studijos ir refleksija; video filmų peržiūros; apklausa raštu; kūrybinių užduočių atlikimas; diskusijos; savarankiškas darbas, teorinės paskaitos, mokslo publikacijų analizė, praktinis darbas grupėse, praktinių užduočių raštu atlikimas, konsultacijos, patyriminis mokymasis, savirefleksija, aplanko metodas, pristatymų rengimas, pamokos plano rengimas, individualus ir grupinis darbas seminaruose ir pratybų metu, pedagoginės veiklos tyrimo rengimas bei atlikimas, mokslinio pranešimo pristatymas (dalyvavimas studentų konferencijoje), mokslo publikacijos parengimas raštu, mokslo publikacijos recenzavimas, teorinės paskaitos, seminarai, problemų sprendimas, kolokviumai, referato rengimas, teorinės medžiagos virtualioje erdvėje nagrinėjimas; papildomų studijų šaltinių interneto erdvėje nagrinėjimas; diskusijos virtualioje erdvėje; savikontrolės klausimai su atsakymais; savikontrolės testai su atsakymais.

Vertinimo metodai

Projekto (darbo įvado, teorinės darbo dalies) pristatymas, magistro darbo pristatymas ir gynimas, apklausa raštu, kūrybinių užduočių atlikimas ir pristatymas, virtualios diskusijos, praktinės užduotys raštu, pristatymo metodai, mokslinio pranešimo pristatymas, mokslo publikacijos pristatymas, mokslo publikacijos recenzijos pristatymas, referato pristatymas, kontroliniai testai, mokymosi pasiekimų aplankas.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1. Gebėjimas atsakingai, efektyviai ir etiškai taikyti savo asmeninius, socialinius ir profesinius įgūdžius ir žinias daugiakultūrinėje aplinkoje.

1.1. Žinos šiuolaikines ugdymo koncepcijas ir tendencijas, edukologinius ir technologinius pasiekimus, reikalingus profesinei veiklai vykdyti ir tyrimui atlikti.

 

1.2. Bus sukaupęs išsamių žinių apie savo profesiją, giliai suvoks teorinių ir praktinių studijų sąryšius ir gebės šias žinias panaudoti savo kaip tyrėjo raidai.

 

2. Gebėjimas dirbti ir tobulėti savarankiškai, efektyviai ir atsakingai panaudoti savo asmeninį potencialą kuriant ir išnaudojant galimybes bei siekiant nuolatinio tobulėjimo.

2.1. Gebės integruoti žinias, fiksuoti kylančias problemas ir organizuotai spręsti užsibrėžtus uždavinius, kurie gali būti sudėtingi, nauji ir/ar pagrįsti ribota informacija, gebės dirbti ir tobulėti savarankiškai vykdydamas ir aprašydamas edukologinį tyrimą.

 

2.2. Gebės efektyviai dirbti įvairios sudėties grupėse ir/ar joms vadovauti, prisiimti atsakomybę už savo ir/ar pavaldžių asmenų veiklos rezultatus.

 

 

2.3. Gebės efektyviai dirbti įvairios sudėties grupėse ir/ar joms vadovauti, prisiimti atsakomybę už savo ir/ar pavaldžių asmenų veiklos rezultatus.

 

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

3. Gebėjimas kritiškai ir analitiškai vertinti švietimo ir ugdymo sistemos procesus siekiant švietimo politikos kaitos ir sprendžiant švietimo ir ugdymo problemas.

3.1. Gebės suprasti ir vertinti muzikos mokymo procesą, atsižvelgiant į švietimo ir ugdymo sistemos lygius, tipus ir švietimo politikos kontekstus.

 

3.2. Gebės analizuoti ir kritiškai vertinti savo profesijos srities veiklos problemas ir situacijas platesniuose švietimo sistemos kontekstuose, taip pat vykdant tyrimus ar diegiant ugdymo naujoves.

 

4. Naujausių muzikos ugdymo teorijų, mokslo ir technologinių pasiekimų žinojimas, gebėjimas šias žinias taikyti kūrybiškoje, tyrimais pagrįstoje profesinėje veikloje.

4.1. Gebės kritiškai vertinti, kūrybiškai kurti ir/ar tobulinti ugdymo programas, remiantis inovatyvaus ugdymo filosofija ir metodologija, informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis.

5. Gebėjimas įžvelgti naujus švietimo ir ugdymo poreikius kuriant ir planuojant institucijos veiklos tobulinimo strategiją.

5.1. Remdamiesi savarankiškai atliktų tyrimų rezultatais, gebės teikti siūlymus ir rengti rekomendacijas besimokančiųjų poreikių klausimais švietimo politikos atstovams, siekiant inicijuoti pokyčius švietimo ir ugdymo praktikoje.

 

5.2. Gebės sutelkti ir motyvuoti suinteresuotas šalis/asmenis novatoriškų švietimo ir ugdymo procesų poreikio ir paklausos analizės atlikimui, identifikuotų poreikių realizavimui.

 

6. Gebėjimas atlikti savarankišką mokslinį tyrimą.

6.1. Gebės tinkamai pasirinkti tyrimo metodus ir šaltinius, analizuoti ir sisteminti informaciją, apibendrinti ir formuluoti išvadas, aprašydamas vykdytą edukologinį ir/ar kelias sritis apimantį tyrimą.

 

6.2. Remdamasis analizuotų edukologinių tyrimų rezultatais, išvadomis ir naujausiomis edukologinių tyrimų strategijomis, gebės atlikti savarankišką tyrimą, viešai pristatyti gautus rezultatus specialistų ir ne specialistų auditorijai, tyrimo rezultatų pagrindu parengti ir publikuoti mokslinį straipsnį.

 

 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031