Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato 2014 m. vasario 26 d. posėdžio nutarimu Nr. 1-SE

Studijų programos pavadinimas

Muzikologija

Studijų programos specializacijos

Nėra

Programos valstybinis kodas

612U90004 (iki 2017 m.) / 6121NX007 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys   (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikos fakultetas, Muzikos teorijos ir Muzikos istorijos katedros

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių kalba

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji (I)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VI lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 4 metai

Programos apimtis kreditais

240

Visas studento darbo krūvis valandomis

6400

Kontaktinio darbo valandos

2412

Savarankiško darbo valandos

3988

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Humanitarinių mokslų sritis

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Humanitariniai mokslai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Menotyra (muzikologija)

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Menotyros bakalauras (iki 2017 m.) / Humanitarinių mokslų bakalauras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Audra Versekėnaitė, Doc. dr. Laima Budzinauskienė

Vadovo kontaktinė informacija

Tel. nr.: (8-5) 262 8537; El. p.: audra.versekenaite@lmta.lt, laima.buzinauskiene@lmta.lt

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2019-06-20

Studijų programos tikslas

Muzikologijos bakalauro studijų tikslas – rengti muzikologus praktikus, muzikos meno žinovus, dalyvaujančius šalies kultūriniame gyvenime, gebančius nagrinėti ir vertinti muziką bei jos reiškinius istoriniais, teoriniais, kultūriniais, visuomeniniais požiūriais, pristatyti muzikinio gyvenimo aktualijas kintančių komunikacijos priemonių ir sociokultūrinės aplinkos kontekste.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės

Studijų krypties dalykai;

Bendrieji universitetiniai dalykai;

Pasirenkamieji dalykai;

Praktika.

Studijų programos pobūdis

Programa rengia plataus profilio specialistą veiklai, kuriai būtinos muzikos istorijos ir teorijos žinios, darbo su informacija, rašymo, bendravimo, viešo kalbėjimo ir organizaciniai įgūdžiai.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Programa pasižymi didelėmis galimybėmis studentui formuoti unikalų studijų turinį ir modeliuoti savo karjerą, pasirenkant poreikius atitinkančius dalykus bei jų alternatyvas. Suteiktos pasirinkimo galimybės sudaro sąlygas ateityje rinktis muzikos kritiko, muzikinio gyvenimo apžvalgininko ir analitiko, renginių organizatoriaus, lektoriaus, muzikinių laidų redaktoriaus ir pan. veiklas ar tęsti studijas magistrantūroje, gilinti muzikologui mokslininkui būtinas kompetencijas.

Reikalavimai stojantiesiems

Vidurinis išsilavinimas, rekomenduojamas muzikinis pasirengimas.

Informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Ankstesnis mokymasis (formalusis arba neformalusis) pripažįstamas kiekvieną atvejį vertinant atskirai LMTA nustatyta tvarka.

Tolesnių studijų galimybės

Muzikologijos programos bakalaurai gali tęsti studijas humanitarinių studijų srities, menotyros krypties magistrantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Muzikologijos humanitarinių mokslų bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali dirbti kultūros įstaigose, žurnalų ir laikraščių redakcijose, radijuje, televizijoje; koncertinėse institucijose (t.y. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje) ir pan.

Studijų metodai

Grupinės paskaitos, grupinis darbas, praktikumai, pratybos, praktika, seminarai, diskusijos, atvejo studijos, stebėjimas, rašto darbo rengimas.

Vertinimo metodai

Egzaminai ir baigiamieji egzaminai vertinami 10 balų sistemoje. Įskaita vertinama išlaikyta arba neišlaikyta.

Dalykų studijų rezultatams vertinti taikoma kaupiamoji vertinimo schema. Vertinimo metodai: įskaita; testas; rašto darbai; egzaminas žodžiu; egzaminas raštu, gynimas.

 

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

Baigę studijų programą studentai:

1. Gebėjimas analitiškai ir kritiškai mąstyti.

1.1. Atlikdami dalykų (modulių) aprašuose numatytas užduotis, gebės konstruktyviai, argumentuotai ir kritiškai vertinti muzikos reiškinius raštu ir žodžiu.

2. Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, atsižvelgiant į nuolatinius pokyčius muzikos kūryboje, moksle ir kultūriniame gyvenime.

2.1. Atlikdami dalykų (modulių) aprašuose numatytas užduotis ir profesinę praktiką, bus motyvuoti, gebės dirbti savarankiškai, kaupti, analizuoti ir interpretuoti informaciją, plėtoti kritiškai argumentuotas idėjas.

3. Gebėjimas ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją apdoroti, analizuoti, sisteminti  ir originaliai interpretuoti.

3.1. Žinos įvairius informacijos šaltinius, gebės surasti reikalingą informaciją (naudotis įvairiomis paieškos sistemomis bei duomenų bazėmis), ją analizuoti, susisteminti ir interpretuoti raštu ir žodžiu.

 

3.2. Gebės priimti kompetentingus sprendimus, kūrybiškai pateikti informaciją, aktualias muzikologijos temas, pasitelkti savo kritinį, analitinį mąstymą, vaizduotę ir kūrybiškumą, atliekant dalykų (modulių) aprašuose ir profesinėje praktikoje numatytas užduotis.

4. Gebėjimas sklandžiai ir argumentuotai reikšti savo mintis, pristatyti jas viešai.

4.1. Muzikologijos seminarų metu išmokę pristatyti ir apginti savo darbus (recenzijas, apžvalgas, esė, analizes), gebės viešai reikšti profesionalią ir argumentuotą nuomonę, sklandžiai ją išdėstyti raštu bei žodžiu.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

Baigę studijų programą studentai:

   
   

5. Gebėjimas efektyviai panaudoti teorines ir istorines žinias, atskleidžiančias muzikos raidos dėsningumus ir stilistinę įvairovę.

5.1. Žinos muzikinę kultūrą istoriniu, stilistiniu, žanriniu ir kompozicinės technikos bei muzikinės sandaros aspektais, taikys šias žinias ir specifines sąvokas bei terminus muzikos reiškinių tyrimuose.

 

5.2. Gebės apibrėžti muzikologines sąvokas ir tyrimų metodus bei juos taikyti muzikinės kultūros reiškinių tyrimuose.

 

5.3. Gebės vertinti ir pristatyti konkretų muzikos objektą, procesą ar reiškinį platesniame istoriniame ir kultūriniame kontekste.

6. Gebėjimas atlikti profesionalų muzikos kūrinio ar reiškinio tyrimą ir pasirinkti tinkamiausia formą šio tyrimo rezultatams pristatyti.

6.1. Gebės atlikti istorinį, taikomąjį ir/ar analitinį tyrimą ir pateikti jį bei gautus rezultatus kursinio darbo, konferencijos pranešimo, mokslinio straipsnio ir/ar recenzijos forma.

7. Muzikologijos veiklos formų išmanymas ir gebėjimas panaudoti teorines žinias praktinėje profesinėje veikloje.

7.1. Išmanys muzikologines veiklas ir jų paskirtį, gebės parinkti tinkamiausias jų formas, taikyti įgytas teorines žinias atlikdami praktiką įvairiose koncertinėse, kūrybinėse, kultūros institucijose bei žiniasklaidoje.

8. Gebėjimas aktyviai dalyvauti muzikiniame gyvenime, populiarinti muzikinę kultūrą visuomenėje.

8.1. Gebės operatyviai, dalykiškai ir profesionaliai pristatyti muzikinės kultūros aktualijas anonsuojant muzikinius renginius, aptariant muzikinio pasaulio aktualijas švietėjiškuose renginiuose ir žiniasklaidos priemonėse.

 
 
Kalendorius
 
Lapkritis 2017
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930