Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato 2013 m. birželio 26 d. posėdžio nutarimu Nr. 6-SE

 

Studijų programos pavadinimas

Muzikinis folkloras

Studijų programos specializacijos

Nėra

Programos valstybinis kodas

612W30001 (iki 2017 m.) / 6121PX007 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Etnomuzikologijos katedra

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji (I)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VI lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 4 metai

Programos apimtis kreditais

240

Visas studento darbo krūvis valandomis

6400

Kontaktinio darbo valandos

2234

Savarankiško darbo valandos

4166

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Menai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Menai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Muzika

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Muzikos pedagogika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Muzikos bakalauras (iki 2017 m.) / Menų bakalauras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

Prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė

Vadovo kontaktinė informacija

Tel. 861670502, el. paštas: daiva.vyciniene@lmta.lt

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2021.06.30

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos muzikos specialistus – etninės ir profesionalios kultūros, vokalinės ir instrumentinės muzikos bei tradicinių šokių žinovus – švietėjus, tyrėjus, redaktorius, folkloro konkursų, švenčių, festivalių konsultantus, organizatorius, kultūros, mokslo ir švietimo įstaigų darbuotojus, etninės muzikos atlikėjus (instrumentalistus, sutartinių giedotojus ir kt.), folkloro kolektyvų vadovus.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės

Studijų krypties dalykai;

Bendrieji universitetiniai dalykai;

Pasirenkamieji dalykai;

Profesinė praktika.

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota parengti meno srities specialistą – etninės kultūros bei muzikos žinovą, lietuvių muzikinio folkloro atlikėją.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Skatinama įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas užsienyje pagal Erasmus, Nordplus ir kitas mainų programas; skatinamas papildomas dalykinių kompetencijų ugdymas formaliuoju ir neformaliuoju būdu (dalyvavimas meninėje, projektinėje, koncertinėje veikloje). Specifinis šios studijų programos bruožas – teorinių žinių ir praktinių gebėjimų lavinimo sąsajų būtinumas.

Reikalavimai stojantiesiems

Vidurinis išsilavinimas, muzikinis pasirengimas. Laikomas stojamasis egzaminas.

Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1.  

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Ankstesnis mokymasis (formalusis arba neformalusis) per se nepripažįstamas. Stojantieji laiko egzaminus LMTA nustatyta tvarka. Išlaikytas mokyklinis muzikologijos brandos egzaminas įskaitomas kaip stojamojo konkursinio balo dalis.

Tolesnių studijų galimybės

Muzikinio folkloro studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas meno studijų srities muzikos krypties magistrantūroje. Magistro studijų galimybės: Muzikinio folkloro magistrantūra. Magistrantai tobulina bakalauro studijose įgytas etninės muzikos žinovo ir praktiko kompetencijas, derindami meno praktikos studijas su mokslo tyrimais. Siekiantieji gilinti pedagogines kompetencijas gali stoti į II pakopos Muzikos pedagogikos studijų programą.

Profesinės veiklos galimybės

Muzikinio folkloro studijų programą baigę studentai gali dirbti muzikinio švietimo bei mokslo įstaigose, respublikiniuose ir regioniniuose kultūros centruose, informacijos kaupimo ir skleidimo centruose – bibliotekose, fonotekose, muziejuose, archyvuose, leidyklose, taip pat etninės kultūros paveldo centruose – muziejuose, specializuotose archyvuose, bei žiniasklaidos baruose – televizijoje, radijuje, spaudoje.

Studijų metodai

Grupinės paskaitos, seminarai, seminarai mažose grupėse, individualios paskaitos, pratybos, praktika, muzikos analizė, garso įrašų analizė, diskusija, atvejo analizė, šaltinių analizė, repeticijos, neformalusis mokymas (meno projektai, savarankiška muzikinė veikla).

Vertinimo metodai

Įskaita, egzaminas, baigiamasis egzaminas.

Egzaminai ir baigiamieji egzaminai vertinami 10 balų sistema. Įskaita vertinama kaip išlaikyta arba neišlaikyta.

Dalykuose (moduliuose) gali būti taikomas kaupiamasis vertinimas (rašto darbai, pristatymai, seminarai), vykdomi tarpiniai atsiskaitymai/perklausos. Įskaitos ir egzaminai gali vykti tiek raštu, tiek žodžiu.

 

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1. Gebėjimas savarankiškai dirbti ir tobulėti.

1.1. Gebės motyvuotai dirbti ir tobulėti savarankiškai, plėtoti idėjas įsisavinant bei interpretuojant žinias, rašant referatus ir kurso darbus, įgyvendinant etnokultūrinius ir kitus kūrybinius projektus.

2. Gebėjimas abstrakčiai mąstyti, analizuoti, sisteminti informaciją, spręsti problemas, kurti naujas idėjas.

2.1. Gebės abstrakčiai mąstyti, analizuoti, sisteminti sukauptą informaciją bendruosiuose dalykuose, mokslinio pobūdžio kursiniuose darbuose, taip pat atliekant dalykų aprašuose numatytas užduotis.

 

2.2. Gebės įvairiose srityse kurti naujas idėjas, atliekant tiek studijų krypties, tiek bendruosiuose universitetiniuose dalykuose numatytas užduotis.

3. Gebėjimas kritiškai ir savikritiškai mąstyti.

3.1. Gebės kritiškai vertinti savo ir kitų mokslinio pobūdžio kursinius darbus ir kito žanro (esė, straipsnis) rašto darbus bei jų rezultatus egzaminų, seminarų ir / ar konferencijų metu.

 

3.2. Gebės kritiškai ir savikritiškai mąstyti, logiškai reikšti mintis žodžiu (per paskaitas, seminarus, konferencijas) ir raštu, rašant kurso ir bakalauro darbą, kritinius ir tiriamuosius straipsnius.

4. Gebėjimas tarpasmeniškai bendrauti gimtąja bei užsienio kalbomis.

4.1. Gebės efektyviai tarpasmeniškai bendrauti gimtąja ir bent viena užsienio kalba, įgyvendinant kūrybinius projektus, atliekant užduotis, dirbant grupėje (su folkloro ansambliu, tradicine kapela ir pan.).

 

4.2. Gebės gimtąja ir bent viena užsienio kalba kokybiškai pristatyti ir aptarti pratybų dalykų, praktikos ir kurso darbų rezultatus per egzaminus, seminarus, konferencijas.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

5. Gebėjimas praktiškai pritaikyti įgytas žinias apie tradicinės kultūros reiškinius bei jų šiuolaikines formas.

5.1. Gebės seminaruose, pratybų dalykuose, pedagoginėje praktikoje ir mokslo populiarinimo straipsniuose panaudoti ir kūrybiškai pritaikyti įgytas žinias apie tradicinę kultūrą.

 

5.2. Rengdami kurso darbus, dalyvaudami konferencijose, atlikdami pedagoginę praktiką gebės įvertinti etninės kultūros funkcionavimo šiuolaikinėje kultūroje situaciją, suvokti jos kaitos procesus, aptikti ir interpretuoti šiuolaikinius tradicinės kultūros reiškinius.

6. Gebėjimas profesionaliai transkribuoti etninės muzikos pavyzdžius, redaguoti liaudies melodijas.

6.1. Gebės profesionaliai transkribuoti lietuvių ir kitų tautų etninės muzikos pavyzdžius, redaguoti dainų ir instrumentinės muzikos melodijas, parengti ir sudaryti specializuotus leidinius: knygas, CD, DVD ir kt.

7. Gebėjimas puoselėti įgytus praktinius tradicinio dainavimo, grojimo ir šokio įgūdžius.

7.1. Gebės praktinius įgūdžius pritaikyti meninėje veikloje, dirbant su įvairiais folkloro kolektyvais, atliekant profesijos praktiką (Folkloro ansamblio vadovo, Sutartinių giedojimo, Tradicinių šokių, Tradicinės kapelos, Pedagoginę), kuriant meninius projektus (Folkloro ansamblio studijoje parengiant folkloro programas, individualiai vykdant tradicinio ir/ar modernizuoto folkloro projektus).

 

7.2. Gebės praktinius įgūdžius pritaikyti įvairiose švietimo sistemos grandyse, mokant Etninės kultūros dalyko, vadovaujant būreliams, rengiant šventes mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose.

8. Gebėjimas fiksuoti ir kaupti tradicinės kultūros ir muzikinio folkloro duomenis.

8.1. Gebės įvairiais būdais užfiksuoti sparčiai nykstančius ir besikeičiančius etninės kultūros duomenis, naudojant efektyvius šiuolaikinius fiksavimo metodus; kaupti, sisteminti ir saugoti užfiksuotus folkloro duomenis šiuolaikinėse laikmenose.

9. Gebėjimas skatinti etninės kultūros plėtrą didmiesčiuose ir regionuose.

9.1. Gebės puoselėti etninės kultūros reiškinius didmiesčiuose ir regionuose, atsižvelgiant į vietinių gyventojų mentalitetą, etninę savimonę, tapatybę, regiono etninės kultūros bruožus.

10. Gebėjimas generuoti kūrybines idėjas ir ieškoti jų įgyvendinimo būdų bei galimybių.

10.1. Gebės kurti muzikinio folkloro projektus, organizuoti folkloro ir kitus renginius, įtraukti vietinius regionų žmones į respublikinius ir tarptautinius etninės kultūros plėtros projektus, vadovauti jiems.

11. Gebėjimas reprezentuoti tradicinę lietuvių muziką Lietuvoje ir svetur.

11.1. Gebės atlikti ir šiuolaikiškai interpretuoti tradicinę muziką,  kokybiškai ją komentuoti atlikdami praktikos dalykų užduotis, vesdami tradicinės muzikos koncertus, skaitydami konferencijų pranešimus, rašydami populiarius straipsnius, anotacijas muzikinio folkloro garso ir vaizdo leidiniams.

12. Gebėjimas interpretuoti muzikinio folkloro reiškinius platesniame tarpdalykiniame kontekste.

12.1. Gebės kompleksiškai analizuoti ir interpretuoti etninės ir profesionaliosios muzikos bei kultūros reiškinius, pasitelkiant bendruosiuose ir specialiuosiuose dalykuose sukauptą informaciją; bendrąsias muzikos garso savybes ir savitus muzikinio folkloro atlikimo reiškinius apibūdinti muzikinės akustikos sąvokomis.

 

12.2. Gebės muzikinį folklorą suvokti kaip sinkretinį reiškinį, interpretuoti jį įvairių tautosakos žanrų, papročių ir mitinės pasaulėžiūros kontekstuose.

 
 
Kalendorius
 
Lapkritis 2017
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930