Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato 2014 m. birželio 18 d. posėdžio nutarimu Nr. 5-SE

Studijų programos pavadinimas

 Šokis

Studijų programos specializacijos

 Šiuolaikinis šokis, Klasikinis šokis

Programos valstybinis kodas

 612W50001 (iki 2017 m.) / 6121PX009 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

 Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Teatro ir kino fakultetas, Šokio ir judesio  katedra, Kosciuškos g. 10, Vilnius

Programos vykdymo kalba (-os)

 Lietuvių k.

Studijų rūšis

 Universitetinės studijos

Studijų pakopa

 Pirmoji pakopa (bakalauro)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

 VI lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

 Nuolatinė, 4 metai

Programos apimtis kreditais

 240

Visas studento darbo krūvis
valandomis

 6400

Kontaktinio darbo valandos

 3456 (vidurkis)

Savarankiško darbo valandos

 2943 (vidurkis)

Studijų sritis (iki 2017 m.)

 Menai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.)  Menai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

 Šokis

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

 Pedagogika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

 Šokio bakalauras (iki 2017 m.) / Menų bakalauras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas 

 Lekt. Ingrida Gerbutavičiūtė

Vadovo kontaktinė informacija

 El. p.: ingrida.gerbutaviciute@lmta.lt; Tel. nr. 8 654 12434

Akredituojanti institucija

 Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

 2019 m.  birželio 30 d.

Studijų programos tikslas

 Studijų programos Šokis tikslas yra parengti profesionalius ir visuomeniškai  aktyvius šiuolaikinio ir klasikinio šokio atlikimo specialistus, išmanančius šokio  meno specifiką, jo raidos dėsningumus, taip pat gebančius bendradarbiauti su  šiuolaikinio ir klasikinio šokio kūrėjais.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės

 Studijų krypties dalykai;

 Bendrieji universitetiniai dalykai;

 Pasirenkamieji dalykai;

 Profesinė praktika.

Studijų programos pobūdis

 Studijų programa orientuota į šokio srities specialistų - aukštos kvalifikacijos  šiuolaikinio ir klasikinio šokio atlikėjų, rengimą.

Studijų programos skiriamieji bruožai  

 1. Tai unikali studijų programa Lietuvoje, rengianti šiuolaikinio ir klasikinio šokio  atlikėjus, gebančius dirbti su įvairios šokio stilistikos choreografais (modernaus,  šiuolaikinio šokio, klasikinio, neoklasikinio ir šiuolaikinio baleto).

 2. Ši studijų programa skiriasi nuo analogiškų Lietuvos ir užsienio aukštųjų  mokyklų studijų programų, nes yra papildyta teatrinio meistriškumo ir darbo su  choreografu dalykais – Vaidybos pagrindais, Scenos kalba, Balso ir judesio  koordinacija, Modernaus ir šiuolaikinio šokio repertuaru ir Klasikinio šokio repertuaru.

 3. Studijų programa susideda iš dviejų dalių: praktinių ir teorinių studijų:

  • Praktinės studijos organizuojamos grupėms ir individualiai, ugdant praktinius kūno valdymo ir įvairių šokio technikų įgūdžius;
  • Teorinės studijos sudaro pagrindą praktinių gebėjimų vertei ir kontekstui suvokti.

 4. Šokio technikos nuolat kinta, tad studijų metu studentai turi galimybę rinktis  kelis pasirenkamuosius dalykus, kurie gali papildyti jų praktinius šokio įgūdžius  bei supažindinti su naujai atsirandančiomis šokio technikomis.

 5. Studijų metu studentams sudaroma galimybė susipažinti su Lietuvos ir  kviestiniais užsienio šalių choreografais bei pedagogais, jų darbo metodais ir  naujomis, retesnėmis šokio technikomis.

Reikalavimai stojantiesiems

 Stojantieji privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir laikyti stojamąjį egzaminą,  susidedantį iš fizinių kūno galimybių, vaidybos ir ritmikos gebėjimų patikrinimo  bei pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais.

 Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1   

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

 Anksčiau įgytas išsilavinimas pripažįstamas kiekvieną atvejį vertinant atskirai  LMTA nustatyta tvarka.

Tolesnių studijų galimybės

 Šokio bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali tęsti studijas antrojoje pakopoje  (magistrantūroje), pasirinkdami LMTA Choreografijos (šiuolaikinio ar klasikinio  šokio choreografas), LEU Šokio edukacijos, KU Choreografijos ar užsienio  aukštųjų mokyklų, kuriose yra dėstomas šiuolaikinis ir klasikinis šokis ir/ar  choreografija, studijų programas.

Profesinės veiklos galimybės

  Baigę LMTA Šokio bakalauro studijų programą absolventai gali dirbti  šiuolaikinio šokio atlikėjais bet kurioje profesionalioje šokio trupėje, šokio  teatre. Taip pat yra įvaldę įgūdžius kurti choreografines kompozicijas ar  vadovauti mėgėjų grupei.

Studijų metodai

 Teorinės paskaitos, individualios praktinio pobūdžio paskaitos, seminarai,  praktikumai, pratybos, meno projektai, profesinė praktika, savarankiškas  darbas.

Vertinimo metodai

 Egzaminas, įskaita, tarpinis atsiskaitymas, kursinių darbų/referatų pristatymas,  baigiamasis egzaminas (baigiamasis meno projektas).

 

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1. Gebėjimas dirbti kūrybinėje komandoje arba darbo grupėje.

 1.1.     Dalyvaudamas bendruose projektuose gebės harmoningai  bendradarbiauti su grupės nariais, suvokti ir kūrybiškai spręsti kylančias  problemas keliant bendrus tikslus ir siekiant bendrų rezultatų.

2. Gebėjimas komunikuoti.

 2.1.     Gebės efektyviai bendrauti tiek profesinėje, tiek socialinėje aplinkoje.

3. Gebėjimas mokytis ir dirbti savarankiškai.

 3.1.     Atlikdami kūrybines užduotis bus motyvuoti, gebės sieti teoriją su  praktika, sudaryti savo veiklos planus, ieškoti, rasti, analizuoti ir sintetinti  informaciją, reikalingą kūrybinei veiklai ir projektams įgyvendinti.

4. Gebėjimas prisitaikyti prie naujų situacijų ir spręsti iškilusias problemas.

 4.1.     Įvairiose situacijose gebės efektyviai taikyti savo vaizduotę, intuiciją,  emocinį ir vaizdinį suvokimą; gebės dirbti kūrybiškai, sprendžiant problemas,  susijusias su pasirinktų skirtingų projektų įgyvendinimu.

 

 4.2.     Susidurdamas su naujomis situacijomis suvoks meno šiuolaikiškumą ir  kaitos principus, bus atviras ir tolerantiškas kintančioms meno aktualijoms bei  jų išraiškos formoms.

5. Kritinis ir analitinis mąstymas.

 5.1.     Atlikdami skirtingų pedagogų pateiktas užduotis suvoks šokio meno  padėtį tarp kitų scenos menų ir gebės ją kritiškai įvertinti.


 5.2.     Seminarų ir praktikumų metu išmokę prieš auditoriją pristatyti ir apginti  savo kūrybinius darbus gebės kritiškai, konstruktyviai ir argumentuotai  analizuoti ir vertinti įvairius šokio meno reiškinius raštu ir žodžiu, laisvai  naudosis profesine terminija.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

6. Gebėjimas profesionaliai atlikti skirtingus choreografinius kūrinius ir vaidmenis.

 6.1.     Atlikdamas/kurdamas bendrą šokio projektą/etiudą bus įvaldęs  skirtingas klasikinio, modernaus ir šiuolaikinio šokio technikas ir jų naudojimo  būdus; gebės profesionaliai šokti įvairių sudėčių ir stilių trupėse.

7. Skirtingų šokio stilių, žanrų ir formų interpretacijos galimybių įvairiuose meno projektuose išmanymas.

 7.1.     Gebės apibūdinti šokio stilių ir žanrų ypatybes, jas palyginti ir tinkamai  naudoti praktikoje.

8. Gebėjimas suvokti kūrybinio proceso vertę.

 8.1.     Dalyvaudamas meno projekte gebės vertinti kitų grupės narių  galimybes, atsižvelgti į savo ir kitų fizinę, psichinę ir dvasinę sveikatą, mokės  valdyti savo kūną efektyviu ir nežalingu būdu.

9. Gebėjimas kūrybiškai priimti kylančius profesinius šokio ir kitų scenos menų formų iššūkius.

 9.1.     Dalyvaudamas kitų scenos menų projektuose gebės naudoti šokio  teorijos ir praktikos žinias atskiruose kūrybinės veiklos etapuose.

 

 

 

 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031