Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Studijų programos pavadinimas

Meno pedagogika

Pagrindinė studijų programa

Atlikimo menas (Akordeonas, Choro dirigavimas, Dainavimas, Džiazas, Fortepijonas, Klavesinas, Liaudies instrumentai, Styginiai instrumentai, Pučiamieji ir mušamieji instrumentai, Vargonai, Dirigavimas simfoniniam orkestrui), Muzikos teorija ir kritika, Muzikinis folkloras, Kompozicija, Šiuolaikinis šokis, Klasikinis šokis

Programos valstybinis kodas

 

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikos fakultetas, Teatro ir kino fakultetas

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji (I)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VI lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 4 metai

Programos apimtis kreditais

60

Visas studento darbo krūvis valandomis

1600

Kontaktinio darbo valandos

482,5

Savarankiško darbo valandos

1117,5

Studijų sritis

Socialiniai mokslai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Pedagogika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Pedagogo kvalifikacija

Studijų programos vadovas

Prof. dr. Ramunė Kryžauskienė

Vadovo kontaktinė informacija

Tel. 8686 98 620, el. paštas: ramune.kryzauskiene@lmta.lt

Akredituojanti institucija

 

Akredituota iki

 

Studijų programos tikslas

Gretutinės krypties studijų programos Meno pedagogika tikslas yra parengti specialistus, gebančius dirbti pedagoginį darbą formalaus, neformalaus ir/ar specializuotose ugdymo įstaigose, turinčius atlikimo meno ar scenos menų įgūdžių, meno istorijos ir teorijos, pedagoginės ir raidos psichologijos, pasirinktos specializacijos dalykų dėstymo metodikos žinių, gebančius jas taikyti praktiškai, mąstančius kritiškai ir kūrybiškai, norinčius mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės

Studijų krypties dalykai;

Pedagoginė praktika: stebimoji, asistento, savarankiška

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota į meno pedagogo, gebančio efektyviai taikyti įgytas žinias ir įgūdžius, pasitelkti vaizduotę ir kūrybiškumą, kritinį, analitinį mąstymą, rengimą.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Gretutinės krypties studijų programa suteikia pedagoginį išsilavinimą, leidžiantį pasirinktos specializacijos (atlikėjo, muzikologo, etnomuzikologo, kompozitoriaus arba šokėjo) įgūdžius derinti su pedagogine veikla.

Reikalavimai stojantiesiems

Gretutinės krypties studijų programą Meno pedagogika gali pasirinkti studentai, įstoję į pirmosios pakopos Atlikimo meno, Muzikos teorijos ir kritikos, Muzikinio folkloro, Kompozicijos arba Šokio studijų programas.

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Anksčiau įgytas išsilavinimas pripažįstamas kiekvieną atvejį vertinant LMTA nustatyta tvarka.

Tolesnių studijų galimybės

Sėkmingai baigę pagrindinės (muzikos arba šokio) krypties ir gretutinės (pedagogikos) krypties studijas studentai galės jas tęsti pagrindinės (muzikos arba šokio) ir/ar gretutinės (pedagogikos) krypties antrojoje pakopoje (magistrantūroje).

Profesinės veiklos galimybės

Baigę pagrindinės (muzikos) krypties ir gretutinės (pedagogikos) krypties studijų programą, absolventai gali dirbti pedagoginį darbą įvairiose formalaus (muzikos gimnazijose, konservatorijose) ir neformalaus (muzikos mokyklose, darželiuose, privačiose muzikos mokymo įstaigose, kultūros, bažnyčių centruose ir pan.) ugdymo institucijose.

Baigę pagrindinės (šokio) krypties ir gretutinės (pedagogikos) krypties studijų programą, absolventai gali dirbti pedagoginį darbą specializuotose šokio mokymo įstaigose pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, šokio industrijos sferose, šokio studijose, konservatorijose, kolegijose ir vidurinėse mokyklose, taip pat gali kurti privačias klasikinio ir/ar šiuolaikinio šokio mokymo struktūras ir joms vadovauti.

Studijų metodai

Pedagoginė praktika, grupinės paskaitos, seminarai, pratybos, pranešimo rengimas ir pristatymas, stebėjimas, refleksija, rašto darbo rengimas.

Vertinimo metodai

Egzaminas, įskaita, atviros pamokos vedimas, baigiamojo darbo rengimas.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos siekiniai

1. Gebėjimas analizuoti ir/ar tirti bei kritiškai vertinti probleminį meno pedagogikos lauką.

1.1. Gebės parašyti baigiamąjį darbą ir jį apginti, taip pat nagrinėti įvairius su meno pedagogika susijusius probleminius klausimus žodžiu ir raštu.

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos siekiniai

2. Gebėjimas efektyviai planuoti ugdymo procesą.

2.1. Gebės tinkamai sudaryti mokymo programą, tikslingai planuoti didaktinių metodų taikymą pasirinktos specializacijos dalykų mokyme bei numatyti kokybišką mokinių žinių įsisavinimą.

 

2.2. Žinos pagrindinius pasaulio pedagoginės minties ir švietimo istorijos bruožus, žymių pedagogikos filosofų, švietėjų, Lietuvos ir užsienio meno pedagogų idėjas bei supras jų reikšmę Lietuvos švietimui ir kultūrai.

 

 

2.3. Žinos savo dalyko istorinę raidą, jo taikomąją praktinę reikšmę, dabartines problemas bei pagrindines jų sprendimo galimybes.

 

3. Gebėjimas formuluoti ir plėtoti naujas idėjas, atsižvelgiant į Lietuvos ir tarptautinį muzikologijos kontekstą.

3.1. Gebės maksimaliai išnaudoti savo dalyko ugdomąsias galimybes bei siekti užsibrėžtų tikslų specialybės pamokų bei papildomų pasirinktos specializacijos renginių metu.

 

3.2. Supras mokomo dalyko (-ų) reikšmę mokinio asmenybės ugdymo procesui, žinos ugdymo naujoves, gebės nuolatos tobulintis ir bendradarbiauti su kitais formalaus ir neformalaus ugdymo bendruomenės nariais, sprendžiant moksleivių meninio ugdymo plėtotės klausimus.

 

 

3.3. Bus sukaupęs pagrindinį pedagoginį savo dalyko repertuarą ir jo atlikimo patirtį.

 

 

3.4. Gebės efektyviai taikyti įgytas teorines žinias atlikdami praktiką įvairiose formalaus ir neformalaus ugdymo institucijose.

 

4. Tarpdalykinės muzikologijos teorijų bei tyrinėjimų išmanymas ir taikymas.

4.1. Gebės prisiimti atsakomybę už mokymo programos sudarymą ir įgyvendinimą, reikiamų išteklių valdymą, bus atsakingas už kokybišką mokinių žinių įsisavinimą.

 

4.2. Gebės argumentuotai ir konstruktyviai analizuoti savo bei kitų pedagoginio darbo sėkmes ir nesėkmes, darbo kokybę, taip pat teikti siūlymus pedagoginio darbo tobulinimui.

 

 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031