Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato 2012 m. birželio 27 d. posėdžio nutarimu Nr. 8-SE

Ugdymo mokslai

Studijų programos pavadinimas

Bendroji muzikos didaktika (iki 2017 m.) / Meno pedagogika (nuo 2017 m.)

Studijų programos specializacijos

Nėra

Programos valstybinis kodas

612X14001 (iki 2017 m.) / 6121MX002 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VI lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 4 metai

Programos apimtis kreditais

240

Visas studento darbo krūvis valandomis

6398

Kontaktinio darbo valandos

2560

Savarankiško darbo valandos

3838

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Socialiniai mokslai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Ugdymo mokslai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Pedagogika (X100), šaka - meno pedagogika (X140)

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Meno pedagogikos bakalauro laipsnis (iki 2017 m.) / Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis (nuo 2017 m.) ir pedagogo kvalifikacija 

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Lolita Navickienė

Vadovo kontaktinė informacija

El. p.: lolita.navickiene@lmta.lt 

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2018-08-31

Studijų programos tikslas

 

Pedagogikos bakalauro, rengiančio muzikos mokytoją, studijų programos tikslas – parengti specialistus, gebančius dirbti pedagoginį darbą formalaus ir neformalausugdymo įstaigose, suburti jose muzikos kolektyvus, organizuoti ir vadovauti jų veiklai, turinčius pedagoginių, muzikinių, psichologijos žinių ir gebančius jas taikyti praktikoje, kritiškai ir kūrybiškai mąstančius, imlius ir atvirusnaujovėms, aktyvius pilietinės visuomenės narius, muzikinio ugdymo ir kultūrinio gyvenimo puoselėtojus, siekiančius ir gebančius savarankiškai dirbti, mokytis bei tobulėti visą gyvenimą.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės

 

Bendrieji universitetiniai dalykai;

Studijų krypties dalykai;

Pasirenkamieji dalykai;

Pedagoginė praktika - stebimoji, asistentinė, pedagoginė.

Studijų programos pobūdis

 

Programa orientuota į plataus profilio specialisto (muzikos pedagogo ir atlikėjo), gebančio dirbti pedagoginį ir atlikėjo darbą, kurti darbo vietą sau, savarankiškai spręsti iškilusias problemas, organizuoti meninius renginius, rengimą.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Studijų programa suteikia muzikinį išsilavinimą, leidžiantį pedagoginį darbą derinti su muzikos atlikėjo veikla.

Reikalavimai stojantiesiems 

Stojantieji privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir laikyti stojamąjį egzaminą, kuriame patikrinami muzikiniai gebėjimai. Stojantysis turi padainuoti dainą ir pagroti kūrinį bet kokiu instrumentu. Papildomai vertinama stojančiųjų motyvacija dirbti pedagoginį darbą. Motyvacijos vertinimą organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti). Motyvacijos testo metu būsimieji studentai atsako į klausimus raštu ir dalyvauja pokalbyje su psichologu ir edukologu.

Į programą gali būti priimami ir nelaikiusieji motyvacijos testo, tačiau tokie stojantieji negali pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą.

Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1.  

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

 

Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyti gebėjimai pripažįstami bendrąja neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo tvarka. Anksčiau įgytas išsilavinimas pripažįstamas kiekvieną atvejį vertinant atskirai LMTA nustatyta tvarka.

Tolesnių studijų galimybės

Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) studijas, studentai gali tęsti studijas antrojoje pakopoje (magistrantūroje).

Profesinės veiklos galimybės

 

Baigęs studijų programą, absolventas galės dirbti pedagoginį darbą įvairiose formalaus (mokyklose, gimnazijose) ir neformalaus (darželiuose, kultūros centruose, muzikos mokyklose, bažnyčios centruose ir kt.) ugdymo institucijose, burti savo muzikinius kolektyvus, užsiimti individualia atlikėjo praktika, mokyti įvairaus amžiaus besimokančiuosius muzikos, rengti besimokančiuosius muzikiniams konkursams, organizuoti chorus, vokalinius ansamblius, muzikines šventes ir konkursus.

Studijų metodai

 

Grupinės paskaitos, individualus ir grupinis darbas, pedagoginė praktika, individualios paskaitos, seminarai, debatai, atvejo studijos, stebėjimas, refleksija, nuotolinis mokymasis, rašto darbo rengimas.

Vertinimo metodai

 

Baigiamasis egzaminas, egzaminas, tarpinis atsiskaitymas, grupinių darbų pristatymas, praktikos aplanko parengimas, atviros pamokos vedimas, bakalauro darbo rengimas.

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1. Kritiškas ir savikritiškas mąstymas 

1.1. Gebės kritiškai, konstruktyviai ir argumentuotai vertinti savo ir kitų pedagoginius ir atlikėjo pasiekimus bei darbo kokybę organizuojamų pamokų, baigiamųjų egzaminų aptarimo metu, taip pat rengiant raštu 5 psl. apimties savo kvalifikacijos tobulinimo planą.

1.2. Gebės kritiškai mąstyti, sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu (tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų metu), aptardami esminius teorinius klausimus, susijusius su muzikos suvokimu, atlikimu ir mokymu įvairiuose istoriniuose, kultūriniuose ir socialiniuose kontekstuose, taip patpraktinius (edukologinius ir etinius)klausimus, susijusius sumuzikos mokytojo profesija.

2. Gebėjimas kurti naujas idėjas (kūrybiškumas).

 

2.1. Gebės taikyti įvairiose situacijose savo vaizduotę, intuiciją,emocinį suvokimą, gebėjimą greitai mąstyti ir dirbti kūrybiškai, spręsdami problemas, susijusias su mažiausiai dviejų pasirinktų skirtingų (pamokos ir choro studijos) projektų įgyvendinimu.

2.2. Analizuodami skirtingus pedagoginės psichologijos atvejus, gebės pateikti ne mažiau kaip 2 alternatyvias jų sprendimų galimybes.

3. Gebėjimas dirbti, mokytis ir tobulėti savarankiškai, atsižvelgiant į nuolatinius pokyčius pedagogikos ir atlikimo srityse

 

3.1. Siekdami užsibrėžtų tikslų, bus motyvuoti, gebės dirbti savarankiškai, kaupdami, analizuodami ir interpretuodami informaciją, plėtodami kritiškai argumentuotas idėjas, dalyvaudami ne mažiau kaip 2debatuose (susijusiose su muzikos mokytojo ir atlikėjo tobulėjimu) bei atlikdami dalykų aprašuose numatytas užduotis.

4. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

 

4.1. Gerai išmanys informacines technologijas: gebės įvairiuose šaltiniuose ieškoti informacijos, ją įvertinti, atsirinkti, analizuoti, apdoroti ir panaudoti, atliekant užduotis bei organizuojant pedagoginį procesą klasėje. 

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

5. Gebėjimas organizuoti, valdyti ir planuoti įvairias muzikines veiklas (pamokas, šventes, koncertus, spektaklius, užklasinius užsiėmimus ir kt.) skirtingose ugdymo institucijose.

 

5.1. Gebės parengti ne mažiau kaip 30 pamokų planų skirtingų pakopų klasėms, 2 specialiųjų poreikių turinčių vaikų integracijos muzikos pamokose planus, 4 veiklos ataskaitas, 4 koncertų ir 4 spektaklių scenarijus bei juos įgyvendinti, taip pat parengti ne mažiau kaip 2 skirtingas mokinių motyvavimo muzikos mokymuisi metodikas ir jas taikyti dirbant su klase.    

5.2. Praktikų metu gebės vesti pamokas mokykloje (ne mažiau kaip 1 per savaitę) ir kitoje aplinkoje (lauke, muziejuje, koncertų salėje, vaikų tėvų darbovietėse ir kt.; ne mažiau kaip 5 pamokas per studijų laikotarpį). 

5.3. Gebės suburti meno kolektyvą (chorą ar kitą ansamblį) ir parengti  ne mažesnės nei 3 kūrinių apimties koncertą ugdymo institucijoje ar kitoje aplinkoje (muziejuje, koncertų salėse ir kt.).

5.4. Gebės parengti ir įgyvendinti  muzikinį projektą: raštu pristatyti Baigiamojo muzikinio ugdymo projektą, kuriame būtų išskirta projekto idėja ir numatyti jos realizavimo procesai (atrinkti kūriniai, dalyviai, numatyta erdvė ir reikalingos priemonės), bei jį įgyvendinti bendradarbiaujant su mokiniais arba kolegomis.

6. Gebėjimas taikyti įvairias muzikinio ugdymo metodikas, atsižvelgiant į besimokančiuosius, siekiamus tikslus ir esamas galimybes.

 

6.1. Stebėdami pamokų video medžiagą ir realias pamokas, gebės apibūdinti ir atpažinti alternatyvaus muzikinio ugdymo metodus ir sistemas (Sh. Suzuki, E. E. Gordono, C. Orffo, Z. Koday, E.Jaques-Dalcroze ir kt.) bei parengti alternatyvių muzikinio ugdymo metodų lyginamąją analizę.

6.2. Rengiant pamokų planus ir vedant atskiras pamokas, gebės atrinkti tinkamiausius mokymo metodus (modelius) ir priemones pagal konkrečius mokymo tikslus, apibūdinti mokymo metodus, analizuoti mokymosi aplinką.

6.3. Analizuodami besimokančiųjų muzikos mokymosi poreikius ir galimybes bei taikydami mokslinių tyrimų metodologiją, gebės atlikti ne mažiau kaip 1 tiriamąjį (mokslo) darbą ir korektiškai apibendrinti gautus rezultatus.

7. Gebėjimas efektyviai taikyti teorines žinias (muzikinės klausos galimybių, muzikinio repertuaro, muzikos kalbos, skirtingų stilių, žanrų ir formų muzikos interpretacijos tradicijų išmanymo) muzikos mokymo ir atlikimo praktikoje.

 

7.1. Bus sukaupę platų, ne mažesnės nei pasirinktos specializacijos bakalauro programos reikalavimus atitinkančios apimties, koncertinį ir pedagoginį repertuarą ir jo atlikimo ne mažiau kaip dviejuose skirtinguose (kultūriniuose, socialiniuose) kontekstuose patirtį.

7.2. Gebės atpažinti skambančią muziką, žodžiu ir raštu analizuoti jos struktūrą ir komponavimo technikas, taip pat žinos ir gebės apibūdinti svarbiausius muzikos kalbos elementus bei struktūrinius darinius, supras ir gebės paaiškinti jų sąveiką.

7.3. Gebės apibūdinti muzikos stilių interpretacijos ypatumus, juos palyginti ir tinkamai panaudoti muzikos atlikimo ir mokymo praktikoje.

8. Gebėjimas suprasti, pripažinti, perteikti ir formuoti kultūros įvairovę, tradicijas, vertybes, elgesio normas ir pasaulėžiūrą įvairaus amžiaus asmenims.

 

8.1. Studijų laikotarpiu aktyviai dalyvaus ne mažiau kaip 8 renginiuose ar kitose veiklose (straipsnio, pranešimo rengime, konferencijose), skirtose muzikinės kultūros plėtotei.

8.2. Aktyviai dalyvaus ne mažiau kaip 3 netradiciniuose (neakademiniuose) projektuose, vykstančiuose alternatyvioje kultūrinėje aplinkoje, parodant gebėjimą bendrauti su įvairaus amžiaus (ikimokyklinio amžiaus, mokiniais, suaugusiais, kolegomis) auditorija.

9. Gebėjimas suprasti ir taikyti teorinių ir praktinių studijų tarpusavio ryšius.

 

9.1. Gebės apibūdinti ir paaiškinti sąsajas ir sąryšius tarp teorinių ir praktinių pasirinkto bakalauro tiriamojo (mokslo) darbostudijų. 

9.2. Gebės teorines žinias taikyti praktinių užsiėmimų metu.

 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031