Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato 2014 m. birželio 18 d. posėdžio nutarimu Nr. 5-SE

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
Senato 2014 m. birželio 18 d. nutarimu
(protokolo Nr. 5-SLietuvos muzikos ir teatro akademijos 

Studijų programos pavadinimas

Garso režisūra

Studijų programos specializacijos

Nėra

Programos valstybinis kodas 

612W37002

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, Vilnius

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių k.

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji (I)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VI lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinės, 4 metai

Programos apimtis kreditais

240 ECTS

Studijų sritis

Menai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Muzika

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesine kvalifikacija (jei yra)

Muzikos technologijų ir industrijos bakalauras

Studijų programos vadovas

 Lekt. Algirdas Veževičius     

Vadovo kontaktinė informacija

 El. p.: algirdas.vezevicius@lmta.lt, Tel. Nr. 8 600 20 115

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2020-06-30

Studijų programos tikslas

Garso režisūros studijų programos tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus – garso režisierius, gebančius kokybiškai ir profesionaliai įrašyti, perrašyti, skaitmenizuoti, rekonstruoti, restauruoti, redaguoti, apdoroti, transformuoti ir dislokuoti įvairių stilių muziką, garsus bei tekstą,  įgarsinti renginius, koncertus, spektaklius, TV ir radijo laidas, filmus bei kitus audiovizualinius kūrinius, transliuoti ir tinkamai parengti įrašus transliavimui bei leidybai, kūrybiškai realizuoti kompozitoriaus, režisieriaus, dramaturgo ar atlikėjo idėjas, siūlyti savitus garsinius sprendimus, kurti interaktyvių sričių: reklamos, instaliacijos, kompiuterinių žaidimų ir programų, interneto svetainių  garsinį apipavidalinimą.

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota į audiovizualinio meno srities specialisto – garso režisieriaus – parengimą.

Reikalavimai stojantiesiems

Vidurinis išsilavinimas. LMTA nustatyta tvarka laikomas stojamasis egzaminas.

Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Ankstesnis mokymasis (formalusis arba neformalusis) per se nepripažįstamas. Stojantieji laiko egzaminus LMTA nustatyta tvarka.

Tolesnių studijų galimybės

Pirmosios pakopos studijų programos Garso režisūra absolventai gali tęsti studijas muzikos krypties antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programose. Magistrantai tobulina bakalauro studijose įgytas garso režisieriaus kompetencijas, gilina įvairių garso režisūros sričių žinias ir įgūdžius, derina meno praktikos studijas su meno tyrimais.

Profesinės veiklos galimybės

Muzikos technologijų ir industrijos bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali sėkmingai dirbti radijuje ir televizijoje, kino ir televizijos projektuose, filmų gamybos, muzikos ir garso įrašų studijose, renginių, spektaklių ir koncertų garsinimo firmose, prodiusavimo bei reklamos gamybos kompanijose, instaliacijų, kompiuterinių žaidimų, interaktyvių media projektų srityse bei individualios kūrybinės veiklos baruose.

   
Bendrosios kompetencijos Studijų programos siekiniai
   
1. Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai. 1.1. Gebės motyvuotai dirbti, mokytis ir tobulėti savarankiškai, plėtoti idėjas įgyvendinant kūrybinius projektus, įsisavinant bei interpretuojant techninę bei meninę informaciją.
   
2. Gebėjimas abstrakčiai mąstyti, analizuoti, sisteminti informaciją, spręsti problemas, kurti naujas idėjas. 2.1. Gebės abstrakčiai mąstyti, efektyviai analizuoti, sisteminti informaciją bendrauniversitetiniuose ir studijų krypties dalykuose, kūrybos procese, kompleksiškai sprendžiant problemas, atliekant dalykų (modulių) aprašuose numatytas užduotis, įgyvendinant kūrybinius projektus.
   
3. Gebėjimas kritiškai ir savikritiškai mąstyti. 3.1. Gebės konstruktyviai ir kritiškai vertinti savo ir kitų audiovizualinius, kūrybinius darbus bei jų rezultatus specialybinių dalykų egzaminų metu, taip pat seminaruose, meistriškumo kursuose bei diskusijose.
   

3.2. Gebės kritiškai ir savikritiškai mąstyti bei reikšti mintis žodžiu ir raštu seminarų, atsiskaitymų metu, aptariant muzikos teorijos ir istorijos, kino istorijos, estetikos, kūrybos, garso formavimo ir pan. klausimus.
   
4. Gebėjimas tarpasmeniškai bendrauti gimtąja bei užsienio kalbomis. 4.1. Gebės efektyviai tarpasmeniškai bendrauti gimtąja ir bent viena užsienio kalba, įgyvendinant kūrybinius projektus, atliekant įvairias praktines ir/ar kūrybines užduotis, dirbant grupėje/komandoje.
   
  4.2. Gebės gimtąja ir bent viena užsienio kalba efektyviai pristatyti ir aptarti audiovizualinio ir kūrybinio darbo rezultatus egzaminų, seminarų, meistriškumo kursų metu.

 
Dalykinės kompetencijos Studijų programos rezultatai
   
5. Gebėjimas kokybiškai ir profesionaliai įrašyti, perrašyti, skaitmenizuoti, rekonstruoti, restauruoti, redaguoti, apdoroti, transformuoti ir dislokuoti įvairių stilių muziką, garsus bei tekstą. Taip pat tinkamai parengti įrašus transliavimui ir leidybai bei juos transliuoti. 5.1. Studentai, studijuodami audiotechnologiją, muzikos įrašymą, skaitmeninės muzikos montavimą, garso dizainą bei garso  estetiką, muzikos istoriją, orkestrą ir partitūrą, akustikos pagrindus, lavindami klausą bei atlikdami praktines užduotis ir profesijos praktiką, dalyvaudami bendrose muzikos įrašų perklausose ir aptarimuose, gebės kokybiškai, kūrybiškai ir profesionaliai įrašyti, redaguoti, apdoroti, transformuoti, transliuoti, tinkamai parengti transliavimui bei leidybai įvairių stilių, žanrų ir sąstatų muziką, atsižvelgdami į jos pobūdį, kūrybinius kompozitorių ir atlikėjų užmanymus, panaudojimo sritį bei galutinį įrašo tikslą.
   
  5.2. Studijuodami audiotechnologiją, muzikos įrašymą, skaitmeninės muzikos montavimą, lavindami klausą bei atlikdami praktines užduotis gebės kokybiškai ir profesionaliai perrašyti, skaitmenizuoti, rekonstruoti, restauruoti ir parengti archyvavimui, tranliavimui bei leidybai iš įvairių laikmenų bei įvairaus pobūdžio garso įrašus.
   
  5.3. Studijuodami audiotechnologiją, muzikos įrašymą, kino garso technologijas, skaitmeninės muzikos montavimą, garso dizainą bei garso estetiką, akustikos pagrindus, lavindami klausą bei atlikdami praktines užduotis ir profesijos praktiką, gebės kokybiškai ir profesionaliai įrašyti, redaguoti, apdoroti, transformuoti, transliuoti, parengti transliacijai ir leidybai  įvairaus pobūdžio garsus bei tekstą, atsižvelgdami į jų pobūdį, panaudojimo sritį, kūrybinius įrašo tikslus.
   
6. Gebėjimas kokybiškai ir profesionaliai įgarsinti renginius, koncertus, spektaklius, TV ir radijo laidas, filmus bei kitus audiovizualinius kūrinius. 6.1. Studentai, studijuodami audiotechnologiją, koncertų ir renginių garsinimą, kino garso technologiją, filmų garso analizę, muzikos įrašymą, skaitmeninės muzikos montavimą, garso estetiką, muzikos istoriją, kino istoriją, orkestrą ir partitūrą, akustikos pagrindus, lavindami klausą bei atlikdami praktines užduotis ir profesijos praktiką, dalyvaudami bendrose kūrybinėse grupėse drauge su vaizdo režisieriais ir operatoriais, dalyvaudami bendrose filmų peržiūrose ir aptarimuose, vasaros „Summer video“ kūrybinėse stovyklose gebės kokybiškai ir profesionaliai įgarsinti įvairius renginius, koncertus, spektaklius, TV ir radijo laidas, filmus bei kitus audiovizualinius kūrinius, atsižvelgdami į jų pobūdį, kūrybinius režisierių, dramaturgų, kompozitorių ar atlikėjų užmanymus, akustines sąlygas ir pan.
   
7. Gebėjimas kokybiškai ir profesionaliai kurti interaktyvių sričių: reklamos, instaliacijos, kompiuterinių žaidimų ir programų, interneto svetainių  garsinį apipavidalinimą. 7.1. Studijuodami audiotechnologiją, interaktyvaus garso pagrindus, aranžavimą, garso dizainą bei garso  estetiką, muzikos istoriją,  lavindami klausą bei atlikdami praktines užduotis gebės kokybiškai ir profesionaliai kurti interaktyvių sričių: reklamos, instaliacijos, kompiuterinių žaidimų ir programų, interneto svetainių garsinį apipavidalinimą, atsižvelgdami į jų pobūdį, panaudojimo sritį bei kūrybinius tikslus.
   
8. Gebėjimas analizuoti įvairius muzikinius, triukšminius, kalbinius bei audiovizualinius įrašus, vertinti jų kokybę. 8.1. Studentai, studijuodami muzikos įrašymą, kino garso technologijas, garso  estetiką, filmų garso analizę,  lavindami klausą bei atlikdami praktines užduotis ir profesijos praktiką, dalyvaudami bendrose kūrybinėse grupėse drauge su vaizdo režisieriais ir operatoriais, dalyvaudami bendrose filmų peržiūrose, muzikinių įrašų perklausose ir aptarimuose, vasaros „Summer video“ kūrybinėse stovyklose gebės analizuoti įvairius muzikinius, triukšminius, kalbinius bei audiovizualinius įrašus, jų įrašymo principus, meninį ir estetinį garso įrašo išpildymą, įvertinti techninę jų kokybę. Taip pat pritaikyti šiuos gebėjimus savo kūrybinių ir specialybinių užduočių įgyvendinimo praktikoje.
   
9. Gebėjimas išmanyti įvairias garso režisūros specialybės sritis 9.1. Išmanys įvairias garso režisūros specialybės sritis: garso, muzikos įrašų, filmų ir audiovizualinių kūrinių įgarsinimo ir  triukšminio bei muzikinio jų apipavidalinimo, įvairių renginių ir koncertų įgarsinimo, TV ir radijo laidų įgarsinimo ir garsinio apipavidalinimo, interaktyvių sričių garsinio apipavidalinimo, garso restauravimo ir archyvavimo. Taip pat gebės jas kūrybiškai taikyti, integruoti į įvairius sudėtinius bei atskirus šių sričių projektus.

 

 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031