Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato 2013 m. birželio 26 d. posėdžio protokolu Nr. 6-SE

Studijų programos pavadinimas

Muzikos teorija ir kritika

Studijų programos specializacijos

-

Programos valstybinis kodas

612W30002 (iki 2017 m.) / 6121PX005 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikos fakultetas, Muzikos teorijos ir Muzikos istorijos katedros

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji (I)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VI lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 4 metai

Programos apimtis kreditais

240

Visas studento darbo krūvis valandomis

6400

Kontaktinio darbo valandos

2221

Savarankiško darbo valandos

4179

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Menai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Menai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Muzika

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Muzikos pedagogika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Muzikos bakalauras (iki 2017 m.) / Menų bakalauras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Audra Versekėnaitė

Vadovo kontaktinė informacija

Tel. Nr.: 8-5 262 85 37; El. p.: audra.versekenaite@lmta.lt

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2021-06-30

Studijų programos tikslas

Parengti plačios erudicijos, profesionalius ir visuomeniškai aktyvius muzikos specialistus – muzikos meno ir muzikinio gyvenimo žinovus – analitikus, kritikus, švietėjus, kultūros, mokslo bei švietimo įstaigų darbuotojus, veiklos organizatorius, kurie aktyviai dalyvauja kultūriniuose procesuose, konceptualiai vertina vykstančius pokyčius. Studijų metu įgytas muzikines ir bendrąsias žinias kvalifikuotai ir kūrybiškai taiko spręsdami šiuolaikinei visuomenei aktualias problemas, moka naudotis istorijos šaltiniais, perteikti žinias apie muzikos kūrinius ir reiškinius žodžiu bei raštu.

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės

Studijų krypties dalykai;

Bendrieji universitetiniai dalykai;

Pasirenkamieji dalykai;

Praktika.

Studijų programos pobūdis

Programa orientuota į plataus profilio specialisto, gebančio dirbti muzikologinį darbą, kurti darbo vietą sau, savarankiškai spręsti iškilusias problemas, organizuoti meninius renginius, rengimą.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Studijų programa suteikia muzikologinį išsilavinimą, leidžiantį ateityje rinktis arba derinti mokslinę, pedagoginę, muzikos kritiko bei organizacinę veiklas. Siekiant atskleisti muzikologinės veiklos įvairiapusiškumą, studijų metu skatinama įvairi muzikologinė praktika (spaudoje, radijuje, bibliotekoje, muziejuje, koncertų vedimo); skatinamas tarptautiškumas, suteikiant galimybę rinktis dalines studijas užsienyje (nuo 1 semestro iki 1 akademinių metų visos studijų programos laikotarpiu) pagal mainų programas, taip pat dalyvaujant mokslinėse konferencijose.

Reikalavimai stojantiesiems

Vidurinis išsilavinimas, specialus muzikinis pasirengimas. Laikomas stojamasis egzaminas.

Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1.  

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Ankstesnis mokymasis (formalus arba neformalus) nepripažįstamas. Stojantieji laiko egzaminus LMTA nustatyta tvarka. Išlaikytas mokyklinis muzikologijos brandos egzaminas įskaitomas kaip stojamojo konkursinio balo dalis.

Tolesnių studijų galimybės

Muzikos teorijos ir kritikos programos bakalaurai gali tęsti studijas meno studijų srities, muzikos krypties magistrantūroje. Magistro studijų galimybės: Muzikos teorija ir kritika (fundamentalioji) ir Muzikos teorija ir kritika (taikomoji). Magistrantūros studijų programoje tobulinamos bakalauro studijose įgytos muzikos teorijos ir kritikos kompetencijos. Siekiantieji gilinti pedagogines kompetencijas, turi galimybę studijuoti antrosios pakopos Muzikos pedagogikos studijų programą.

Profesinės veiklos galimybės

Muzikos bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali dirbti kultūros ir švietimo įstaigose, ugdymo bei mokslo įstaigose; mokslinių tyrimų institutuose; informacijos kaupimo ir skleidimo centruose – bibliotekose, fonotekose, muziejuose, archyvuose, leidyklose, specializuotuose knygynuose, žurnalų ir laikraščių redakcijose, radijuje, televizijoje, spaudoje; Lietuvos autorių teisių asociacijos gynimo agentūroje (LATGA-A); kūrybinėse sąjungose, fonduose; koncertinėse institucijose (t.y. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje ir pan.).

Studijų metodai

Grupinės paskaitos, individualus ir grupinis darbas, praktika, individualios paskaitos, seminarai, diskusijos, atvejo studijos, stebėjimas, refleksija, rašto darbo rengimas.

Vertinimo metodai

Egzaminai ir baigiamieji egzaminai vertinami 10 balų sistemoje. Įskaita vertinama išlaikyta arba neišlaikyta.

Teorinių ir universitetinių dalykų studijų rezultatams vertinti taikoma kaupiamoji vertinimo schema; įskaita žodžiu; įskaita raštu; rašto darbai; egzaminas žodžiu; egzaminas raštu.

 

Bendrosios kompetencijos

Studijų programos rezultatai

1. Gebėjimas analitiškai ir kritiškai mąstyti.

1.1. Gebės konstruktyviai, argumentuotai ir kritiškai vertinti savo ir kitų asmenų rašto darbų, vestų koncertų ir kitų darbų kokybę jų aptarimo bei paskaitų metu.

 

1.2. Gebės sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu (seminarai, diskusijos, konferencijos) ir raštu (mokslo darbai bei smulkioji publicistika), aptardami esminius klausimus, susijusius su muzikos kūryba, jos suvokimu, atlikimu įvairiuose istoriniuose, kultūriniuose ir socialiniuose kontekstuose.

2. Gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, taikant įgytas žinias praktikoje.

2.1. Siekdami užsibrėžtų tikslų bus motyvuoti, gebės dirbti savarankiškai, kaupdami, analizuodami ir interpretuodami informaciją, plėtodami kritiškai argumentuotas idėjas savo atliekamuose tyrimuose, rašto darbuose, dalyvaujant profesinės praktikos veikloje (koncertų vedimas ir kt.), o taip pat atlikdami dalykų aprašuose numatytas užduotis.

 

2.2. Profesinių praktikų metu susipažins su įvairiomis muzikologinės veiklos sritimis (įvairių žanrų kirtinių ir tiriamųjų straipsnių rengimu, koncertų v edimu, darbo archyve praktika ir pan.), įgytus žinias gebės taikyti savarankiškoje praktinėje veikloje.

3. Gebėjimas ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją apdoroti, analizuoti, sisteminti ir interpretuoti.

3.1. Gebėjimas ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją apdoroti, analizuoti, sisteminti ir interpretuoti.

4. Gebėjimas kurti naujas idėjas, originaliai reaguoti į įvairias situacijas.

4.1. Gebės taikyti savo vaizduotę, intuiciją, gebėjimą mąstyti kūrybiškai, atliekant užduotis, skirtas muzikos analizei, taip pat sprendžiant problemas, susijusias su mokslo tyrimo eiga, rašant Bakalauro darbą.

 

4.2. Gebės originaliai pateikti informaciją ir kūrybiškai reaguoti į įvairias situacijas vedant ar / ir organizuojant ne mažiau kaip 4 skirtingos paskirties renginius.

5. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

5.1. Pasitelkę informacines technologijas, gebės tikslingai naudotis įvairiomis paieškos sistemomis, mokslinėmis duomenų bazėmis, atsirinkti reikiamą informaciją, ją apdoroti bei pritaikyti atliekant  dalykų aprašuose numatytas užduotis.

 

5.2. Gebės naudotis kompiuterinėmis natų programomis, atlikdami įvairias praktines kūrybines užduotis, taip pat parengti savo darbų bei atliktų tyrimų pristatymus išnaudojant įvairias informacinių technologijų teikiamas galimybes (garso, vaizdo įrašai).

Dalykinės kompetencijos

Studijų programos rezultatai

6. Gebėjimas analizuoti, kritiškai vertinti muzikos kūrinius ir jų interpretacijas.

6.1. Įsisavins muzikos analizei reikalingą terminologiją, gebės ja korektiškai naudotis, žinos ir gebės pritaikyti įvairius analizės metodus, analizuojant skirtingų epochų kūrinius iš partitūrų ar skambančią muziką.

 

6.2. Gebės konstruktyviai ir argumentuotai vertinti muzikos kūrinių atlikimą ir jų interpretacijas, dalyvaudami koliokviumuose ir seminaruose bei atlikdami įvairias papildomos muzikologinės veiklos užduotis (recenzijos, apžvalgos ir kt.).

7. Lietuvos ir tarptautinio muzikologinio konteksto išmanymas.

7.1. Gebės remtis autoritetingais Lietuvos ir užsienio muzikologų moksliniais tyrimais, pritaikys jų metodus tyrinėjant savo kurso darbams ir bakalauro darbui pasirinktą objektą.

8. Skirtingų epochų muzikos kūrinių stilistinių ypatumų, žanrų ir formų dėsningumų išmanymas.

8.1. Gebės identifikuoti skambančią ar natose užrašytą muziką, analizuoti jos struktūrą ir komponavimo technikas.

 

8.2. Žinos muzikos istorijos raidos etapus, specifinius muzikos kalbos bruožus, išmanys muzikos kūrinius istoriniu, stiliaus, žanriniu ir formos aspektais, juos atpažinti klausa ir, naudojant specifines sąvokas bei terminus, apibūdinti rašto darbuose, pranešimuose, diskusijose, seminaruose.

 

8.3. Gebės mokslinėje ir praktinėje veiklose pritaikyti kompleksinę medžiagą apie konkrečią epochą, gebės apibūdinti kompozitoriaus stilių, kūrybos bruožus.

9. Gebėjimas bendradarbiauti su muzikos atlikėjais, kompozitoriais ir kitų sričių menininkais.

9.1. Efektyviai bendraus ir bendradarbiaus su atlikėjais ir / ar kompozitoriais, prisidedant prie ne mažiau kaip 3 koncertų programų sudarymo, anonsų skelbimo, koncertų vedimo.

10. Gebėjimas aktyviai dalyvauti muzikos kultūriniame gyvenime, skleisti žinias apie jį.

10.1. Žinos nūdienos muzikinės kultūros aktualijas ir gebės operatyviai, dalykiškai ir profesionaliai jas pristatyti, analizuoti, vertinti, paskelbiant ne mažiau kaip 8 koncertų recenzijas.

 

10.2 Studijų laikotarpiu dalyvaus ne mažiau kaip 10 renginių  ar kitų veiklų, skirtų muzikinės kultūros plėtotei, ir gebės analizuoti ir / ar vertinti (raštu arba žodžiu) jų turinį (straipsnių, recenzijų, anotacijų, pranešimų ir kt. formomis).

11. Gebėjimas valdyti muzikos instrumentą.

11.1. Gebės atlikti nesudėtingus muzikos kūrinius instrumentu ir / ar tiksliai atlikti muzikos kūrinių fragmentus balsu.

 

11.2. Gebės pasitelkti muzikos instrumentą ir / ar balsą kaip pagalbinę priemonę praktinėje bei mokslo tiriamojoje veikloje.

 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031