Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

Scenos ir kino menų istorija ir kritika

Tikslas: parengti profesionalius ir visuomeniškai aktyvius plataus profilio scenos ir kino menų specialistus, išmanančius šiuolaikinių scenos ir kino menų specifiką, jų raidos dėsningumus, gebančius kompetentingai nagrinėti ir kritiškai vertinti teatro, šokio, kino ir televizijos meninės raiškos procesus istoriniu, teoriniu ir visuomeniniu aspektu.

Skiriamieji bruožai: Studijų programa, vienintelė tarp panašaus profilio kitų aukštųjų mokyklų programų. Programa, suteikdama teatro ir kino teorijos ir kritikos žinias ir gebėjimus, kartu suteikia galimybę gilinti žinias ir tobulinti gebėjimus scenos, kino ir audiovizualinių menų kūrybinės praktikos srityse. Nuo trečiųjų studijų metų studentai turi galimybę rinktis teatro arba kino specializaciją.

VALSTYBINIS KODAS: VALSTYBINIS KODAS: 6121PX006 (iki 2017 m. – 612W40004)

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SPECIALIZACIJOS: Kinas, Teatras (pasirenkama III kurse)

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų bakalauras (iki 2017 m. – Teatro ir kino bakalauras)

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 4 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 240

STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS

FAKULTETAS: Teatro ir kino fakultetas

PROGRAMOS KOMITETAS

STUDIJŲ PROGRAMŲ PLANAILT kalba

Numatomi studijų programos rezultatai:

Žinios ir jų taikymas
1.1. Žinos ir gebės raštu ir žodžiu analizuoti, vertinti lietuvių ir pasaulio teatro, kino raidos dėsningumus, skirti ir aiškinti teatro ir kino kūrybos proceso raidos tendencijas, apibrėžti meninį scenos ir kino reiškinių savitumą.
1.2. Gebės skirti ir palyginti skirtingų Europos ir pasaulio nacionalinių kultūrų teatro ir kino raišką, analizuoti ir vertinti lietuvių teatrą ir kiną tarpkultūriniame kontekste.
1.3. Gebės kritiškai analizuoti ir interpretuoti konkrečius scenos ir kino menų reiškinius bendrame sociokultūriniame kontekste.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Gebės savarankiškai kaupti, kritiškai, konstruktyviai ir argumentuotai analizuoti informaciją ir vertinti įvairius scenos ir kino menų reiškinius raštu ir žodžiu.
2.2. Gebės įvairiuose šaltiniuose ieškoti informacijos, ją įvertinti, atsirinkti, analizuoti, sisteminti ir naudoti atliekant įvairias užduotis.
2.3. Gebės sistemingai rinkti, nagrinėti ir apibendrinti teatro ir kino tyrimų duomenis, atlikti savarankišką istorinių ir šiuolaikinių scenos ir kino menų procesų kritinę, analitinę ir tiriamąją analizę.
2.4. Gebės atlikti istorinį, kritinį ir (ar) analitinį tyrimą ir pateikti jį bei gautus rezultatus mokslinio straipsnio, studijos ir (ar) recenzijos forma; gebės taikyti įvairias metodologijas, atskleidžiant nagrinėjamo kūrinio ar reiškinio savitumą.
Specialieji gebėjimai
3.1. Gebės analizuoti ir vertinti teatro ir kino meno raišką bendrame kitų menų (literatūros, dailės, medijų) ir audiovizualinės komunikacijos įvairovės kontekste, skirti ir aiškinti teatro ir kino meno specifinius, prigimtinius raiškos būdus.
3.2. Gebės taikyti įgytas teorines žinias ir praktinius gebėjimus atlikdamas praktiką įvairiose kultūros ir meno institucijose, žiniasklaidoje.
3.3. Taikydamas įgytas teorines žinias ir praktinius gebėjimus, gebės profesionaliai dalyvauti scenos ir kino menų kūrybiniame procese.
Socialiniai gebėjimai
4.1. Gebės viešai reikšti profesionalią ir argumentuotą nuomonę apie įvairius teatro ir kino reiškinius ir konkrečius kūrinius.
4.2. Gebės profesionaliai ir korektiškai bendrauti, suprantamai perteikdamas informaciją meno bendruomenės ir kitiems visuomenės nariams.
Asmeniniai gebėjimai
5.1. Gebės efektyviai taikyti įgytas žinias, pasitelkti savo kritinį, analitinį mąstymą, vaizduotę ir kūrybiškumą.
5.2. Gebės savarankiškai kaupti, analizuoti ir interpretuoti informaciją, plėtoti kritiškai argumentuotas idėjas.
5.3. Gebės analizuoti ir vertinti savo ir kitų darbą, atsakyti už savo darbo kokybę, konstruktyviai išsakyti ir priimti kritiką.

Tolesnių studijų galimybės: Baigę pirmosios (bakalauro) pakopos studijų programą Scenos ir kino menų istorija ir kritika ir menų bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali tęsti studijas teatro, kino ar menotyros krypčių antrojoje pakopoje (magistrantūroje).

Profesinės veiklos galimybės: Absolventai gali dirbti įvairiose kultūros, švietimo, leidybos ir žiniasklaidos institucijose, valstybinės ir nepriklausomos scenos meno ir kino produkcijos ir sklaidos srityse, dalyvauti įgyvendinant įvairius meninius projektus, taip pat gali vykdyti savarankišką kūrybinę, meninę veiklą. Programos absolventai gali dirbti scenos ir kino menų kritikais, teatrų literatūrinių dalių vedėjais, teatro ir kino festivalių ir kitokių meninių projektų kuratoriais ir programų sudarytojais, edukacinių teatro ir kino programų rengėjais.