Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Vaidyba (KF)

Studijų programos tikslas: Parengti aktorių, žinantį aktorinės kūrybos ir dramos kūrinių veiksminės analizės metodus, mokantį taikyti įgytas žinias vaidmens kūrimo procese, kultūrinėje, projektinėje veikloje, galintį savarankiškai ir kvalifikuotai sukurti vaidmenis teatre, kūrybingai ir atsakingai organizuoti savo darbą ir bendradarbiauti kūrėjų komandoje. 

Skiriamieji bruožai: Programos išskirtinumas – studijų proceso metu taikomas kompleksinio mokymo modelis, kur šalia pagrindinės (teatro) studijų krypties studijuojami ir kitų krypčių (muzikos, šokio, kino, dailės ir vadybos) dalykai, yra sustiprintos muzikinės raiškos dalykų studijos. Studentus ugdo žymūs Lietuvos teatro menininkai ir mokslininkai.

VALSTYBINIS KODAS: 6121PX047

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų bakalauras (iki 2017 m. – Teatro ir kino bakalauras)

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SPECIALIZACIJOS: Nėra

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 4 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 240

AKREDITUOTA IKI: 2020-08-31

FAKULTETAS: Klaipėdos fakultetas

PROGRAMOS KOMITETAS: (informacija ruošiama)

STUDIJŲ PROGRAMŲ PLANAS: Informacija ruošiama

Numatomi programos studijų rezultatai: 

Žinios ir jų taikymas
1.1. Žinos svarbiausius Lietuvos ir pasaulio teatro kūrinius, kūrėjus ir teatro raidos etapus, išmanys skirtingų stilių ir formų teatro meno tradicijas, gebės įgytas žinias panaudoti praktiniame kūrybiniame darbe.
1.2. Supras teorinius ir praktinius vaidmens kūrimo ir atlikimo principus ir gebės juos tarpusavyje sieti.
1.3. Suvoks teatro meno procesus ir reikšmę bendrame kultūros, meno, mokslo ir socialinių aktualijų kontekste.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Gebės sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu, pristatydamas kūrybinius sumanymus ir pagrįsdamas jų meninę ir idėjinę reikšmę.
2.2. Gebės savarankiškai kaupti, analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti informacijos šaltinius, identifikuoti teatrinių reiškinių ypatumus, sisteminti įgytas žinias ir daryti išvadas.
2.3. Įgis meninio projekto analizės ir rengimo įgūdžių, leidžiančių sukurti ir pristatyti (apsiginti) šiuolaikines Europos teatro meno tendencijas atitinkantį scenos meno kūrinį.
Specialieji gebėjimai
3.1. Įsisavins pagrindinius dramaturginės medžiagos analizės, interpretacijos ir vaidmens kūrimo principus ir gebės profesionaliai juos taikyti meno projektuose.
3.2. Įgis vadybos ir projekto valdymo žinių, padėsiančių aktyviai veikti šiuolaikinėje meno rinkoje.
3.3. Įgis muzikinės raiškos žinių ir praktinių gebėjimų, padėsiančių kurti ir atlikti miuziklo aktoriaus vaidmenis įvairiuose teatro žanruose ir formose.
Socialiniai gebėjimai
4.1. Gebės profesionaliai bendrauti ir bendradarbiauti su meno ir kitų sričių specialistais, kūrybiškai dirbti įvairiose socialinėse grupėse ir daugiakultūrinėse aplinkose.
4.2. Gebės atsakyti už savo kūrybos meninę kokybę, ją vertinti ir tobulinti.
4.3. Gebės panaudoti įgytas žinias komunikacijai su publika.
Asmeniniai gebėjimai
5.1. Gebės dirbti ir tobulėti savarankiškai, planuoti ir tobulinti savo profesines kompetencijas, kurti konkurencingoje aplinkoje;
5.2. Gebės analizuoti ir vertinti savo ir kitų kūrybą, konstruktyviai išsakyti ir priimti kritiką, atsakyti už savo ir komandos darbo kokybę.
5.3. Gebės taisyklingai, įtaigiai, profesionaliai bendrauti, perteikdamas informaciją meno bendruomenės ir kitiems visuomenės nariams.

Profesinės veiklos galimybės: Absolventai gali dirbti įvairiuose Lietuvos teatruose ir jų trupėse, kultūros ir švietimo įstaigose, inicijuoti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius kultūros projektus, taip pat gali savarankiškai reikštis kūrybinėje, meninėje profesinėje veikloje.

Tolesnių studijų galimybės: Baigę pirmosios pakopos studijų programą Vaidyba absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos teatro ir kitų studijų krypčių programas, jeigu tai numatoma pasirinktos studijų programos priėmimo reikalavimuose.

Grįžti atgal