Vykdomos programos

Meno vadyba LMTA – tai didžiausia patirtis Lietuvoje rengiant meno vadybininkus, profesionalūs dėstytojai, platus socialinių partnerių ir bendradarbiaujančių užsienio aukštųjų mokyklų tinklas, bendradarbiavimas su LMTA studijuojančiais jaunaisiais kino, muzikos, šokio, teatro profesionalais, unikali LMTA ir Audiovizualinių menų industrijos inkubatoriaus infrastruktūra studentų kūrybiniams projektams įgyvendinti.

BAKALAURO STUDIJOS

Meno vadyba – tai 3,5 metų trukmės akredituota bakalauro studijų programa LMTA. Ji skirta būsimiems kultūros ir kūrybinių industrijų lyderiams, norintiems tapti kultūros ir meno reiškinių dalimi, profesionaliai kurti ir įgyvendinti audiovizualinio meno ir atlikėjų meno projektus, dirbti su skirtingų profesijų atstovais – kino kūrėjais, muzikantais, aktoriais, šokėjais, burti komandas bendriems projektams bei ieškoti inovatyvių sprendimų meniniams projektams įgyvendinti.

Studijų programoje studentai supažindinami su rinkodaros, personalo valdymo, meno projektų valdymo, finansavimo pritraukimo ir valdymo ypatumais, ugdomas jų kūrybiškumas, komandinio darbo, komunikaciniai, derybų ir lyderystės gebėjimai. Antrame studijų kurse studentai renkasi vieną iš siūlomų specializacijų – Audiovizualinio meno vadybos arba Atlikėjų meno vadybos specializaciją, kurioje gilinasi į pasirinktos srities specifiką. Ypač didelis dėmesys Meno vadybos programoje skiriamas praktinėms, rinkos poreikius atitinkančioms studentų  kompetencijoms ugdyti: studijų dalykuose numatyta daug praktinių užduočių – projektų, atvejų analizės, simuliacijų, studijų metu studentai taip pat atlieka dvi pasirinktą sritį atitinkančias praktikas, o baigiamajame kurse rengia praktinį audiovizualinio meno arba atlikėjų meno vadybos projektą.

Specializacija I: AUDIOVIZUALINIO MENO (KINO, TELEVIZIJOS, REKLAMOS) VADYBA

Sparčiai augančioje audiovizualinio meno rinkoje jaučiamas didelis profesionalių kino, televizijos ir reklamos vadybininkų poreikis. Audiovizualinio meno vadybos specializacijoje rengiami profesionalai, išmanantys kino, televizijos ir reklamos produkcijos kūrimo techninius ir kūrybinius aspektus bei gebantys inicijuoti ir valdyti kūrybinius šių industrijų projektus. Audiovizualinio meno vadybos specializacijoje, studentai studijuoja šiuos studijų dalykus: Medijų meno kryptys; Kino ir televizijos dramaturgijos pagrindai; Kino ir televizijos istorija;

Kino ir televizijos technologijų pagrindai; Audiovizualinio meno režisūros pagrindai; Kino produkcija; Medijų produkcijos gamyba; Kino produkcijos gamyba; Televizijos produkcijos gamyba; Vaizdo ir garso postprodukcija; Audiovizualinio meno projektas; Audiovizualinės produkcijos platinimas ir kt.

Pabaigę Audiovizualinio meno vadybos specializaciją, absolventai bus pasirengę dirbti prodiuseriais, vadybininkai, projektų vadovais kino, televizijos, reklamos industrijose, steigti kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijas, joms vadovauti, dirbti laisvai samdomais ekspertais, konsultantais, atskirų projektų vadybininkais, galinčiais pasiūlyti novatoriškus meno idėjų įgyvendinimo sprendimus ir taikyti juos praktiškai.

Specializacija II: ATLIKĖJŲ MENO (MUZIKOS, TEATRO, ŠOKIO) VADYBA

Atlikėjų meno vadybos specializacija skirta planuojantiems karjerą augančioje ir nuolat profesionalių vadybininkų ieškančioje kultūros industrijų rinkoje. Šioje specializacijoje rengiami specialistai, išmanantys atlikėjų meno kontekstą, gebantys inicijuoti ir planuoti meno projektus tiek pelno nesiekiančiose, tiek komercinėse kultūros industrijose, vykdyti savarankišką atlikėjų vadybą.

Atlikėjų meno vadybos specializacijoje, studentai studijuoja šiuos studijų dalykus: Atlikėjų meno organizacijos ir vadyba; Atlikėjų meno prodiusavimas medijose; Muzikos istorija iki XX a./Teatro istorija iki XX a.; Publikos plėtra ir edukacija; Muzikos istorija: XX amžius/XX a. Europos teatras; Atlikėjų ir renginių vadyba; Scenos pastatymų vadyba; Šiuolaikinis Lietuvos teatras ir drama/Šiuolaikinė lietuvių muzika; Muzikos įrašų prodiusavimas ir leidyba; Atlikėjų meno projektas; Teatro analizės pagrindai/Muzikos estetikos pagrindai ir kt.

Pabaigę Atlikėjų meno vadybos specializaciją, absolventai bus pasirengę dirbti vadybininkais ir projektų vadovais teatruose, koncertinėse įstaigose, muzikos  industrijose, šokio trupėse, kuruoti muzikos, teatro, šokio projektus ir atlikėjus, organizuoti nacionalinius ir tarptautinius festivalius, koncertus užsiimti jų sklaida ir rinkodara. Jie taip pat gebės steigti kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijas, joms vadovauti, dirbti laisvai samdomais ekspertais, konsultantais, atskirų projektų vadybininkais, galinčiais pasiūlyti novatoriškus meno idėjų įgyvendinimo sprendimus ir taikyti juos praktiškai. 

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Meno vadybos magistrantūros studijų programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos meno vadybininkus, gebančius integruotai taikyti rinkodaros, finansų ir projektų valdymo principus atlikėjų meno vadybos srityje, gebančius kurti ir įgyvendinti inovatyvius meno projektus, kritiškai vertinti ir kūrybiškai spręsti meno projektų ir meno organizacijų valdymo iššūkius dinamiškoje nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje.

Meno vadybos magistrantūros studijų programa yra orientuota į teorinių ir praktinių meno vadybos kompetencijų ugdymo sintezę. Siekiama parengti specialistus, gebančius profesionaliai veikti tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuose bei užsiimti savarankiška meno vadybos veikla. Programoje ypatingas dėmesys skiriamas gilinti žinias ir praktinius įgūdžius meno projektų valdymo, atlikėjų meno vadybos, meno organizacijų ir finansų valdymo srityse, visi skaitomi kursai skatina kūrybinį mąstymą ir originalių sprendimų profesinėje veikloje paiešką.

Meno vadybos magistrantūros programa yra 1,5 metų trukmės ir 90 ECTS kreditų apimties. Programą baigusiam absolventui bus suteikiamas vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Meno vadybos magistrantūros programoje dėstys Lietuvos ir užsienio šalių meno vadybos profesionalai ir šios srities mokslininkai. Programos dėstytojai aktyviai vykdo tiriamąją ir/ar taikomąją veiklą, vadovauja kultūros ir meno organizacijoms, jų vykdomiems projektams, dalyvauja ekspertinėje veikloje.

Meno vadybos magistro laipsnį įgiję programos absolventai baigę ketinamą vykdyti antrosios pakopos studijų programą galės dirbti vadybininkais arba aukštos kvalifikacijos meno vadybos ekspertais Lietuvos ir užsienio kultūros ir meno institucijose, vykdyti savarankišką meno projektų sklaidos, vykdymo ir plėtros veiklą. Programos absolventai turės galimybę įsidarbinti biudžetinėse kultūros įstaigose, kurios nuolat ieško profesionalių vadybininkų, gebančių rasti naujų veiklos finansavimo šaltinių ir būdų, ieškoti naujų meno sklaidos formų, inicijuoti bei įgyvendinti ir valdyti kultūros/meno projektus (kultūros centruose, muziejuose, bibliotekose, bendruomenės centruose, asociacijose, kūrybinėse sąjungose, daugiau nei 10 didžiausių Lietuvos muzikos ir 13 valstybinių teatrų ir pan.). Programos absolventai taip pat bus parengti profesinę veiklą vykdyti privačiose kultūros paslaugas teikiančiose bei meno produkciją siūlančiose organizacijose (renginių organizavimo įmonėse, festivalių organizavimo įmonėse, menininkų susivienijimuose, asociacijose, kitose ne pelno siekiančiose organizacijose), užsiimti individualia meno projektų ir atlikėjų vadybine veikla, siekti karjeros tarptautinėse kultūros/meno srityje veikiančiose organizacijose.

Kokie pagrindiniai priėmimo į šią studijų programą reikalavimai?
Priėmime į antrosios pakopos Meno vadybos studijų programą gali dalyvauti asmenys, baigę meno studijų arba vadybos, arba verslo, arba verslo ir vadybos krypčių pirmosios pakopos studijas. Jeigu asmuo yra baigęs ne meno studijų arba vadybos, arba verslo, arba verslo ir vadybos krypčių pirmosios pakopos studijas, jis privalo pateikti ne trumpesnės kaip vienerių metų trukmės profesinės veiklos patirtį įrodančius dokumentus (profesinės veiklos aplanką).

STOJIMAS Į MENO VADYBOS MAGISTRANTŪRĄ

Konkursinį balą (maksimali galima jo reikšmė 10) sudaro:
• meno studijų arba vadybos, arba verslo, arba verslo ir vadybos krypčių pirmosios pakopos studijų baigiamojo darbo pažymys arba baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymys (pažymių vidurkis) – svertinis koeficientas 0,3;
• motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais įvertinimas – svertinis koeficientas 0,5;
• pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis (be baigiamojo/-ųjų darbo/-ų įvertinimo/-ų) – svertinis koeficientas 0,2.

Motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais. Motyvacinio pokalbio metu siekiama išsiaiškinti ir įvertinti ketinančio studijuoti asmens žinias ir gebėjimus pasirinktoje studijų srityje, norą tobulėti, studijų lūkesčius, profesinės ateities planus; aptariamas ir įvertinamas profesinės veiklos aplankas. Ketinančiam studijuoti asmeniui pateikiamos 4 temos (klausimų grupės) apie:
• Magistrantūros programos pasirinkimo motyvus ir lūkesčius;
• Patirtį (ankstesnes studijas, asmeninę praktinę, mokslinę ir darbo patirtį meno vadybos srityje) ;
• Kitas kompetencijos ir žinias, turėsiančias įtakos studijoms (komandinio darbo įgūdžius),
• Perspektyvinį įsivaizdavimą apie savo profesinę veiklą.