Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

PAREIGYBĖ – Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

PAREIGYBĖ – Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

2021 - 06 - 11

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – Akademija) ieško Personalo ir teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo (toliau – Vedėjas), darbo krūvis – 1 etatas.

REIKALAVIMAI:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų srityje (pageidautinas teisinis išsilavinimas);
 • turėti ne mažesnę nei dvejų metų administracinio ir teisinio darbo patirtį bei vadovaujančio darbo patirties (pageidautina valstybinio sektoriaus įstaigoje);
 • išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su tiesioginėmis pareigomis;
 • turėti gerus bendravimo įgūdžius bei išmanyti dalykinio bendravimo etiką;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygiu;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
 • mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbo laiką ir veiklą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
 • būti atsakingam, pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje;
 • žinoti ir laikytis darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių.

PAGRINDINĖS VEDĖJO FUNKCIJOS:

 • organizuoja Personalo ir teisės skyriaus darbą;
 • padeda Akademijos vadovybei formuoti Akademijos personalo sudėtį ir įgyvendinti strateginius planus;
 • kartu su kitais Akademijos padaliniais atlieka jų funkcijų ir pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Akademijos vadovybei siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Akademijai nustatytus uždavinius;
 • atlieka Akademijos personalo sudėties analizę ir rengia bei teikia vidaus padaliniams ir išorės institucijoms ataskaitas personalo klausimais;
 • padeda Akademijos vadovybei formuoti Akademijos personalo mokymo prioritetus ir atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
 • pagal kompetenciją prisideda rengiant vidinių Akademijos teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją kartu su kitų Akademijos padalinių darbuotojais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Akademijos vadovybei siūlymus dėl darbo drausmės, darbo sąlygų Akademijoje gerinimo;
 • konsultuoja Akademijos vadovybę ir kitų Akademijos padalinių vadovus dėl darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • dalyvauja Akademijos darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo ir teisės klausimais;
 • rengia procesinius dokumentus (ieškinius, apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į juos ir t.t.) darbo ginčų bylose bei dokumentus darbo ginčų komisijoms;
 • organizuoja Akademijos personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
 • pildo pedagogų konkursų ir atestacijų grafiką;
 • priima pretendentų dalyvauti konkursuose ir atrankose pareigoms eiti dokumentus;
 • tvarko Personalo ir teisės skyriaus dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
 • rengia Akademijos personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Akademijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, vizuoja parengtų pareigybių aprašymų projektus;
 • rengia rektoriaus įsakymus personalo, atostogų, komandiruočių ir kitais personalo valdymo klausimais;
 • teikia privalomus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie naujai priimtus darbuotojus, suteiktas vaiko priežiūros atostogas bei darbuotojų nedraudiminius laikotarpius;
 • įveda darbuotojų asmens ir kitus duomenis į Pedagogų registrą;
 • pasirašo Personalo ir teisės skyriaus ir kitų administracijos darbuotojų, nepriskirtų padaliniams, darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Akademijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose;
 • tvirtina dokumentų kopijas personalo klausimais;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Akademijos vadovybės pavedimus.

Norinčius kandidatuoti, prašome el. paštu personalas@lmta.lt siųsti gyvenimo aprašymą su nuoroda „Personalo ir teisės skyriaus vedėjas“ iki 2021 m. birželio 24 d.

Siūlomas atlyginimas – 1100 Eur (atskaičius mokesčius).

Kandidatuodami sutinkate, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bei Jūsų duomenys būtų saugomi mūsų duomenų bazėje vieną mėnesį. Jūsų pateikta informacija bus laikoma konfidencialia. Turite teisę bet kada atšaukti sutikimą, keisti ar prašyti ištrinti savo pateiktus duomenis.

Dėkojame visiems susidomėjusiems.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.