Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Menų pedagogika

Į šią studijų programą priėmimas nevykdomas.

Studijų programos tikslai: 
1. Rengti aukštos kvalifikacijos meno pedagogą, turintį naujausių ir specializuotų meno ir ugdymo mokslo (tame tarpe ir meninio ugdymo) žinių sistemą, gebantį profesionaliai dirbti įvairų, veiklos analize grįstą, į ugdymo inovacijas orientuotą, kūrybiškais sprendimais paremtą meno ugdytojo darbą.
2. Rengti specialistus, gebančius dirbti mokslinį-tiriamąjį darbą meninio ugdymo srityse bei taikyti jo rezultatus tobulinant meninio ugdymo procesus.
3. Rengti meno pedagogus, pasižyminčius menine kompetencija, gebančius užtikrinti meninės-kultūrinės veiklos sklaidą.

Skiriamieji bruožai: Programa pasižymi stipriu muzikiniu studentų parengimu, profesionaliais muzikinio ugdymo dalykų dėstytojais, studentų įtraukimu į muzikinio ugdymo socialinius kontekstus, glaudžiu su bendradarbiavimu su socialiniais partneriais, tarptautinių veiklų kiekiu ir įvairove, atitikimo šiuolaikinėms muzikos mokytojų rengimo tendencijoms užtikrinimu. 

VALSTYBINIS KODAS: 6211MX041

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Ugdymo mokslų magistras

SPECIALIZACIJOS: Muzika, Šokis, Teatras

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 1,5 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 120

PROGRAMOS KOMITETAS: Informacija ruošiama

AKREDITUOTA IKI: 2020-06-30

FAKULTETAS: Klaipėdos fakultetas

STUDIJŲ PLANAI: Informacija ruošiama

Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas: 
1. Turės fundamentinių ugdymo mokslo ir meno žinių, reikalingų išsamiam ir įvairiapusiškam meninio ugdymo proceso pažinimui, juo paremtai inovatyviai, kūrybiškai veiklai. 
2. Gebės taikyti naujausias žinias apie muzikos meną, muzikinio ugdymo procesus atliekant mokslinius tyrimus ir užsiimant profesine veikla. 
Gebėjimai vykdyti tyrimus: 
1. Gebės įžvelgti ir kelti Lietuvos meniniam ugdymui ir asmeninei praktikai aktualias tyrimų problemas, analizuoti ir vertinti profesinei veiklai aktualius tyrimų duomenis. 
2. Gebės savarankiškai parengti ir vykdyti meninio ugdymo mokslinius tyrimus, analizuoti ir interpretuoti jų rezultatus. 
3. Gebės per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias inovatyviai taikyti meninio ugdymo praktikoje, įvertinti jų poveikį aplinkai. 
Specialieji gebėjimai: 
1. Gebės pritaikyti turimas žinias, jomis remiantis kritiškai analizuoti ir vertinti naujas idėjas, meninio ugdymo procesų veiksmingumą. 
2. Gebės atpažinti pokyčių poreikį, generuoti idėjas, savarankiškai projektuoti ir tobulinti meninio ugdymo procesą. 
3. Gebės kurti ir įgyvendinti originalias meninio ugdymo programas, naujas priemones kultūrinei ir meninei veiklai vykdyti arba naujovėms diegti. 
4. Gebės valdyti savo ir (ar) mokinių meninės veiklos procesus ir užtikrinti meninės-kultūrinės veiklos sklaidą. 
Socialiniai gebėjimai: 
1. Gebės savarankiškai plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant profesinės veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir asmeninius interesus. 
2. Gebės kūrybiškai spręsti problemas, priimti inovatyvius sprendimus, paremtus įgytomis žiniomis ir mokslinių tyrimų rezultatais. 
3. Būdamas iniciatyvus, komunikabilus, partneriškas, gebės daryti įtaką naujovių diegimui mokyklos, regiono meniniame gyvenime. 
Asmeniniai gebėjimai: 
1. Gebės dirbti grupėje ir vadovauti kitų veiklai, imtis atsakomybės už savo ir komandos veiklos kokybę, jos tobulinimą. 
2. Gebės aiškiai, argumentuotai ir tikslingai perteikti turimas žinias specialistams ir kitiems asmenims. 
3. Gerbs ir puoselės ugdymo procesų dalyvių socialinį, kultūrinį, etninį ir pilietinį tapatumą suvokdamas moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį. 

Profesinės veiklos galimybės: Baigusieji gali dirbti aukštųjų universitetinių ir koleginių mokyklų pedagogais, mokytojais ar mokinių meninių kolektyvų vadovais gimnazijose, bendrojo ugdymo bei meno mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, taip pat inicijuoti privačią meninio ugdymo veiklą, dalyvauti projektinėje veikloje ir moksliniuose tyrimuose. 

Tolesnių studijų galimybės: Baigusieji Menų pedagogikos studijų programą turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos edukologijos krypties studijų programas.

Grįžti atgal