Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Teatro menas

Studijų programos tikslas: Antrosios pakopos studijų programos Teatro menas tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos teatro meno kūrėją (aktorių, režisierių) ir tyrėją, gebantį savarankiškai ir (ar) kolegialiai realizuoti savo paties inicijuotą kūrybinį meno projektą, paremtą individualiu aktualios ir novatoriškos problemos tyrimu, ir susikurti kūrybinės veiklos nišą.

Skiriamieji bruožai: Programos išskirtinumas – meninio tyrimo, kuris yra atliekamas praktiškai ir per praktiką ir kurio galutinis rezultatas yra meno kūrinys, parengimas ir įgyvendinimas.

VALSTYBINIS KODAS: 6211PX002

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų magistras

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SPECIALIZACIJOS VILNIUJE: Vaidyba, Režisūra;

SPECIALIZACIJOS KLAIPĖDOJEMeno projektų režisūra, Taikomasis teatras.

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 2 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 120

STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS

FAKULTETAS: Teatro ir kino fakultetas

PROGRAMOS KOMITETAS

STUDIJŲ PROGRAMŲ PLANAI:

Meno projektų režisūra

Vaidyba

Režisūra

Taikomasis teatras

Numatomi programos studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas
1.1. Išmanys teatro meno kontekstą, žinos naujausias teatro formas, scenos meno tendencijas, suvoks meninio tyrimo prasmę, gebės identifikuoti savo keliamos idėjos problematiką ir nustatyti meninio tyrimo lauko ribas.
1.2. Išmanys meninio tyrimo metodologiją, jos eigą ir etapus, giliai suvoks teorijos ir praktikos sąsajas ir gebės šias žinias panaudoti meninėje tiriamojoje veikloje, argumentuodamas pasirinktų metodų tinkamumą meninio tyrimo tikslo atžvilgiu.
1.3. Išmanys šiuolaikinius kolektyvinio darbo organizavimo ypatumus ir būdus kaip spręsti kūrybinius ir psichosocialinius uždavinius naujoje, nekonvencinėje (nežinomoje) aplinkoje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Gebės tinkamai pasirinkti ir pritaikyti tyrimo metodus ir šaltinius, analizuoti, interpretuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir formuluoti su meninio tyrimo tikslu koreliuojančias išvadas.
2.2. Gebės konceptualizuoti įgytas metodines ir  metodologines žinias, rengdamas ir plėtodamas kūrybinį scenos menų projektą ir su juo susijusį tiriamąjį rašto darbą.
2.3. Gebės vertinti kūrybinio projekto ir meninio tyrimo originalumą ir aktualumą pasitelkdamas šalies ir tarptautinių teatro patirčių analogijas.
Specialieji gebėjimai:
3.1. Gebės efektyviai planuoti kūrybinio scenos menų projekto ir meninio tyrimo rengimo etapus, prognozuoti galimas rizikas, numatyti jų įveikos būdus.
3.2. Gebės plėtoti aktorių rengimo principus, ieškoti naujų sceninės išraiškos formų, aktyviai reikštis ir kurti interaktyvaus teatro formose.
3.3. Gebės atsakingai, efektyviai ir etiškai taikyti savo asmeninius, socialinius ir profesinius įgūdžius ir žinias, reikalingas profesinei ir meninei tiriamajai veiklai vykdyti ir (ar) naujovėms diegti.
3.4. Gebės inicijuoti ir vykdyti inovatyvius meno projektus, pagrįsti jų aktualumą ir svarbą kultūros ir meno sričiai, vystyti jų sklaidą, didinti prieinamumą, viešinti rezultatus.
Socialiniai gebėjimai
4.1. Gebės aiškiai, argumentuotai perteikti raštu ir verbaliai apibendrintą informaciją ir kūrybines idėjas įvairių sričių specialistams ir kitiems asmenims, sąveikaudamas su socialine aplinka kaip su kūrybinių inspiracijų šaltiniu.
4.2. Gebės burti kūrėjų ir vykdytojų komandas, efektyviai bendradarbiauti su kūrybinės grupės nariais ir organizuoti savo ir jų darbą vadovaudamasis profesine etika; gebės atsakyti už veiklos kokybę, jos vertinimą ir tobulinimą.
4.3. Gebės įvertinti publiką, pasirodymo aplinkybes, kurti ir įgyvendinti kūrybinius projektus įvairiuose kontekstuose, įvertindamas skirtingų vartotojų poreikius ir pasirinkdamas efektyviausius komunikacijos būdus ir formas.
Asmeniniai gebėjimai
5.1. Gebės mokytis ir dirbti savarankiškai, efektyviai ir atsakingai panaudoti savo profesinės praktikos refleksijas ir įgūdžius savo profesiniam tobulėjimui.
5.2. Gebės suvokti, išreikšti ir gilinti savo individualumą, inicijuoti ir įgyvendinti originalias idėjas; gebės imti iniciatyvos spręsdamas kylančias problemas, suvokdamas atsakomybę už sprendimų poveikį sociokultūrinei aplinkai.
5.3. Turėdamas poreikį nuolat tobulėti, gebės sisteminti struktūruoti įgytas žinias ir kūrybinės praktikos įžvalgas, leidžiančias autentiškai plėtoti savarankišką profesinę ir meninę tiriamąją veiklą.

Profesinės veiklos galimybės: Baigę Teatro meno antrosios pakopos studijų programą absolventai gali dirbti kultūros, švietimo ir mokslo įstaigose, kurti scenos meno kūrinius, burti kūrybines grupes ir realizuoti meninius, edukacinius ir kitokio pobūdžio kultūrinius projektus, užsiimti menine arba taikomąja teatro veikla. Absolventai taip pat gali dirbti dėstytojais aukštosiose mokyklose, vykdyti savarankiškus teatro meno tyrimus.

Tolesnių studijų galimybės: Sėkmingai baigę antrosios pakopos studijų programos Teatro menas studijas ir įgiję menų magistro kvalifikacinį laipsnį, absolventai toliau gali tęsti studijas meno doktorantūroje.