Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Kompozicija

Studijų programos tikslas: Rengti menų magistrus, puikiai išmanančius mokslo tiriamojo darbo pagrindus, kompozicijos teoriją ir praktiką, turinčius labai gerus instrumentuotės, elektroninės ir kompiuterinės muzikos kūrimo įgūdžius. Baigęs šią programą, studentas bus įgijęs kūrybos patirtį, gebės profesionaliai įgyvendinti su akademiniais muzikos žanrais susijusius kūrybinius projektus, sėkmingai dirbti elektroninės muzikos srityje, taip pat bus sukaupęs gilias teorines žinias, gebės plėsti akiratį ir mokytis savarankiškai.

VALSTYBINIS KODAS: 6211PX001 

SPECIALIZACIJOS: Akademinė kūryba, Skaitmeninės technologijos

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų magistras

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 2 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 120

STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS

FAKULTETAS: Muzikos fakultetas

PROGRAMOS KOMITETAS

SPECIALIZACIJŲ STUDIJŲ PLANAI:

Akademinė kūryba,

Skaitmeninės technologijos 

Numatomi programos studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas
1.1. Žinos muzikos kūrybos stilius, žanrus, komponavimo būdus, technikas ir technologijas ir gebės šiomis žiniomis pagrįsti originalios kūrybinės veiklos sprendimus.
1.2. Išmanys kompozitoriaus veiklos ypatumus, suvoks muzikos teorijos ir interpretacijos tradicijų sąsajas su įvairiais meninės ir kultūrinės veiklos kontekstais, gebės pasirinkti ir taikyti žinių šaltinius, pažangius (tinkamus ir (arba) reikiamus) meno tyrimų būdus, įgyvendindamas individualius kūrybinius projektus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Gebės lyginti, analizuoti ir kritiškai vertinti sudėtingas muzikines struktūras, komponavimo principus ir kūrybinius procesus, taikydamas įgytas žinias ir gebėjimus kūrybinėje praktikoje ir atliekant meninį tyrimą.
2.2. Gebės atlikti su magistro meno projektu (-ais) susijusius meno tyrimus ir juos aprašyti tiriamajame rašto darbe, laikydamasis profesinės ir akademinės etikos principų ir pademonstruodamas gebėjimus numatyti tyrimo tikslus, parengti ir įgyvendinti tyrimo planą, naudotis tinkamomis tyrimo metodologijomis, apibendrinti tyrimo rezultatus ir juos apginti.
Specialieji gebėjimai
3.1. Gebės įvairiuose kontekstuose kurti bei realizuoti originalias kompozicijas, kompleksinį meno projektą, parodantį aukštą profesinį lygį, pasižymintį kūrybiškumu ir individualiais sprendimais, integraliomis instrumentuotės ir (ar) elektroninės ir kompiuterinės muzikos žiniomis, įgūdžiais ir patirtimi.
3.2 Gebės inicijuoti ir vykdyti inovatyvius kūrybinius (meno) projektus, pagrįsti jų aktualumą ir svarbą kultūros ir meno sričiai, vystyti jų sklaidą, didinti prieinamumą, viešinti rezultatus, atsakyti už veiklos kokybę, jos vertinimą ir tobulinimą.
Socialiniai gebėjimai
4.1. Gebės burti kūrėjų ir vykdytojų komandas, efektyviai bendradarbiauti su kūrybinės grupės nariais ir organizuoti savo ir jų darbą, vadovaudamasis profesine etika, motyvuoti, kartu siekti bendro tikslo.
4.2. Gebės aiškiai, argumentuotai raštu ir žodžiu įvairių sričių specialistams pristatyti apibendriną informaciją, savo ir kitų kūrybinį darbą, jo rezultatus, įvertindamas skirtingų vartotojų poreikius ir pasirinkdamas efektyviausius komunikacijos būdus ir formas.
Asmeniniai gebėjimai
5.1. Gebės mokytis ir dirbti savarankiškai, plėtoti kūrybines idėjas, efektyviai ir atsakingai panaudoti savo profesinės praktikos refleksijas ir įgūdžius nuolatiniam asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.
5.2. Gebės imti iniciatyvos integruotai spręsdamas kylančias problemas, suvokdamas atsakomybę už sprendimų poveikį sociokultūrinei aplinkai.

Tolesnių studijų galimybės: Kompozicijos studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas meno studijų srities muzikos krypties magistrantūroje. Magistro studijų galimybės: Kompozicijos ir Kompozicijos (skaitmeninių technologijų) specializacijų magistrantūra. Magistrantai tobulina bakalauro studijose įgytas muzikos kūrėjo kompetencijas, derindami meno praktikos studijas su meno tyrimais. Siekiantieji gilinti pedagogines kompetencijas gali stoti į II pakopos Muzikos pedagogikos studijų programą.

Profesinės veiklos galimybės: Muzikos bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali sėkmingai dirbti kultūros ir muzikos industrijos sferose (reklamos, garso įrašų ir pan., srityse), kultūros, muzikinio švietimo bei mokslo įstaigose, kituose meniniuose kolektyvuose, radijuje ir televizijoje, spaudoje, kūrybinėse sąjungose bei individualios kūrybinės veiklos baruose.