Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Meno tyrimai ir komunikacija

Informacija bus patikslinta

Studijų programos tikslas: parengti aukštos kvalifikacijos meno tyrėją – muzikologą / etnomuzikologą / teatrologą / kinotyrininką, gebantį inicijuoti ir vykdyti įvairius tiriamuosius ir meno projektus, savarankiškai realizuoti savo paties inicijuotą mokslinį ir (ar) taikomąjį tyrimą, analizuoti ir vertinti muzikos, teatro, kino reiškinius istoriniais, teoriniais, kultūriniais ir visuomeniniais aspektais, tirti įvairias meno formas tarpdisciplininiame kontekste ir sieti meninius reiškinius su nacionaliniu ir pasaulio sociokultūriniu kontekstu siekiant meninės ir mokslinės praktikos sąveikos.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Tai vienintelė antrosios pakopos studijų programa tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų, kuri, sujungdama iki šiol buvusias atskiras etnomuzikologijos, muzikologijos, teatrologijos ir kinotyros studijas bei užtikrindama glaudų ryšį tarp teorijos ir praktikos, atveria studentams platesnes profesinės ir kūrybinės, taip pat tolesnių studijų ar akademinės veiklos galimybes.

FAKULTETAS: Muzikos fakultetas, Teatro ir kino fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Humanitarinių mokslų magistras

VALSTYBINIS KODAS: 6211NX004

SPECIALIZACIJOS: Etnomuzikologija, Muzikologija, Teatrologija, Kinotyra

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Humanitariniai mokslai

STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 2 metai

DOKUMENTAI: Profilio aprašas

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 120

PROGRAMOS KOMITETAS

STUDIJŲ PROGRAMŲ PLANAILT, EN kalbomis (iki 2023 m.)

Numatomi studijų rezultatai: 

1. Žinios ir jų taikymas

1.1. Žinos, gebės įvardyti ir kritiškai įvertinti konkretaus kultūros (etninės ir profesionaliosios) ir meno (muzikos, teatro, kino) reiškinio, periodo ar problemos dėsningumus, susieti juos su naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais ir teorinėmis prielaidomis.
1.2. Žinos tradicines ir šiuolaikines menotyros lauko formas, meno ir mokslo tendencijas, menotyros ir kitų humanitarinių mokslų metodus ir gebės juos taikyti atliekant savarankišką kūrybinį darbą ir mokslinį ir (ar) taikomąjį tyrimą.
1.3. Gebės savarankiškai kaupti, analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti sukauptą informaciją, meno ir kultūros reiškinių kontekstus, jų priežastinius ryšius, formuluoti ir plėtoti kritiškai argumentuotas idėjas ir jas pagrįsti.
1.4. Išmanys mokslinio tyrimo metodologiją, jos eigą ir etapus, suvokia teorijos ir praktikos sąsajas ir gebės šias žinias panaudoti mokslinėje tiriamojoje ir (ar) taikomojoje veikloje, argumentuodamas pasirinktų metodų tinkamumą mokslinio tyrimo tikslo atžvilgiu.

2. Gebėjimai vykdyti tyrimus

2.1. Gebės identifikuoti aktualią mokslinę problemą, formuluoti originalią mokslinio tyrimo hipotezę ir ją argumentuotai apginti, taikant šiuolaikines menotyros teorijas, metodus ir praktines žinias.
2.2. Gebės atsirinkti ir kūrybiškai taikyti savarankiškai pasirinktus būdus ir metodikas savo atliekamuose tyrimuose, apibendrinti ir pagrįstai interpretuoti sukauptą informaciją, kritiškai ją vertindamas.
2.3. Gebės apginti mokslinio ar taikomojo tyrimo hipotezę, identifikuotas meno (muzikos, teatro, kino) teorijos ir (ar) praktikos problemas, taikydamas šiuolaikinius mokslinius metodus ir teorijas.
2.4. Gebės atlikti mokslo tiriamąjį ir (ar) taikomojo pobūdžio mokslo darbą pagal parengtą individualų tyrimo projektą, taikyti tinkamas tyrimo metodologijas, įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą, formuluoti tyrimo išvadas ir rekomendacijas.

3. Specialieji gebėjimai

3.1. Gebės suvokti ir vertinti meno (muzikos, teatro, kino) reiškinius iš tarpdisciplininės tarpsritinės perspektyvos, susiejant šių menų transformacijas su aktualiu sociokultūriniu kontekstu.
3.2. Gebės kritiškai ir analitiškai vertinti informaciją, generuoti ir įgyvendinti naujas idėjas, tyrinėti šiuolaikinį meninį ir kultūrinį kontekstą, įžvelgti naujas idėjas ir jas įgyvendinti individualiai ir grupėje, taikydamas įvairius menotyros principus ir metodus.
3.3. Gebės konstruktyviai, argumentuotai ir kritiškai vertinti savo ir kitų atliekamus mokslinius tyrimus, nustatyti ir įvardinti trūkumus ir problemas, siūlyti sprendimus ir pritaikyti tinkamas metodologijas, vadovaudamasis profesinės etikos principais.
3.4. Gebės inicijuoti ir įgyvendinti originalius menotyrininko (etnomuzikologo, muzikologo, teatrologo, kinotyrininko) kompetencijų reikalaujančius projektus įvairiose kultūros, meno ir ugdymo institucijose, taikomoje ar akademinėje veikloje.
Etnomuzikologijos specializacija:
3.5. Gebės analizuoti Lietuvoje ir pasaulyje vykstančius etninės kultūros procesus, kritiškai įvertinti įvairius jos funkcionavimo ir plėtros šiuolaikinėje kultūroje reiškinius, tirti lietuvių etninę muziką kitų muzikinių tradicijų kontekste ir taikyti tradicijos ir kultūrinio tapatumo tyrimų duomenis, formuojant Lietuvos kultūros politiką.
Muzikologijos specializacija:
3.5. Žinos muzikos suvokimo, atlikimo bei kūrybinių procesų dėsningumus, muzikos komunikacijos ir recepcijos teorijų modelius ir geba juos taikyti tarpdalykinės muzikologijos tyrimuose ir vykdant profesinę veiklą.
Teatrologijos ir kinotyros specializacija:
3.5. Gebės analizuoti tradicinius ir netradicinius teatro ir kino, scenos ir medijų meno reiškinius, įvertinant jų vietą šiuolaikinėje audiovizualinėje kultūroje; geba analizuoti naujas atlikimo menų, medijų ir kino formas, apibrėžiant jų savitumą ir estetines transformacijas Lietuvos ir pasaulio kontekste.

4. Socialiniai gebėjimai

4.1. Gebės kritiškai ir kūrybiškai pateikti savo vertinimus specialistams ir visuomenei įvairiais kultūrinio gyvenimo klausimais, atliekant įvairias praktines užduotis bei dalyvaujant viešoje profesinėje veikloje.
4.2. Gebės stebėti ir fiksuoti savo ir (ar) grupės darbo eigą, bendradarbiauti su kitais tyrimo dalyviais ir (ar) profesinio lauko nariais, spręsti iškilusias problemas, prisiimant atsakomybę už savo veiksmus ir idėjas.
4.3. Gebės profesionaliai, argumentuotai raštu ir žodžiu savo ir kitų sričių specialistams bei visuomenei perteikti teorinius pagrindus, originalių tyrimų išvadas ir žinias apie meno reiškinius, meno ir kultūros kontekstus.

5. Asmeniniai gebėjimai

5.1. Gebės motyvuotai ir sistemingai gilinti empirines ir teorines žinias, savarankiškai tobulinti profesinius gebėjimus ir kompetencijas nustatyti ir projektuoti savo profesinės veiklos tikslus, kryptingai jų siekti.
5.2. Gebės savarankiškai spręsti profesines problemas nežinomoje, kintančioje, tarpdalykinėje aplinkoje.
5.3. Suvoks kultūros vertybių, kultūrinės įvairovės svarbą, moralinę atsakomybę už mokslinės ir kūrybinės veiklos poveikį aplinkai, socialinei, kultūrinei ir ekonominei visuomenės raidai.

Profesinės veiklos galimybės: sėkmingai baigusieji programą gali dirbti mokslo, kultūros, meno, švietimo, verslo, žiniasklaidos, kultūros ir meno politikos, kultūrinių ir kūrybinių industrijų ir kitose srityje viešajame, nevyriausybiniame ar privačiajame sektoriuje, burti kūrybines grupes ir realizuoti meninius, edukacinius ir kitokio pobūdžio kultūrinius projektus, užsiimti moksline, menine arba taikomąja veikla. Absolventai taip pat gali dirbti dėstytojais aukštosiose mokyklose, vykdyti savarankiškus mokslo ir meno tyrimus.

Tolesnių studijų galimybės: sėkmingai baigę Meno teorijos studijas ir įgiję humanitarinių mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį absolventai toliau gali tęsti studijas mokslo doktorantūroje.