Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Muzikos atlikimas

Programos tikslas: Muzikos atlikimo magistrantūros studijų programos tikslas yra parengti brandžius, meninę individualybę suformavusius muzikos atlikėjus, išmanančius muzikinės kultūros raidą, pasirinktos specializacijos atlikimo praktikos tradicijas, muzikinės raiškos priemones ir interpretacijos galimybes, gebančius atlikti meno tyrimus ir savo kūryba, išreiškiamomis aukšto lygio meninėmis, kūrybinėmis idėjomis ir įžvalgomis veikti meno, kultūros ir meninio ugdymo raidą šalyje ir už jos ribų. Magistrantai, derindami meno praktikos patirtį su meno tyrimais, tobulina bakalauro studijose įgytas muzikos atlikėjo kompetencijas, plėtoja savarankišką koncertinę veiklą, lavina intelektą ir plečia erudiciją, ugdo gebėjimą dirbti ir tobulėti savarankiškai, tobulina konstruktyvaus ir argumentuoto dalykinio bendravimo bei lyderystės gebėjimus.

Skiriamieji bruožai: Skatinama įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas užsienyje pagal mainų programas, dalykinių kompetencijų tobulinimas neforma­liuoju būdu (dalyvavimas meistriškumo kursuose, koncertinėje veikloje, konkursuose). Skatinama savarankiška koncertinė veikla, bendradar­biavimas su kitų sričių menininkais tarpdisciplininiuose meno projektuose ir tarptautinėje veikloje.

VALSTYBINIS KODAS: 6211PX004

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų magistras

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 2 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 120

PROGRAMOS KOMITETAS

FAKULTETAI: Muzikos fakultetas, Klaipėdos fakultetas

STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS

SPECIALIZACIJOS / JŲ GRUPĖS, VYKDOMOS VILNIUJE: Akordeonas, Baroko opera, Choro dirigavimas, Dainavimas, Džiazas, Dirigavimas pučiamųjų orkestrui, Dirigavimas simfoniniam orkestrui, ECMAster (jungtinė specializacija), Fortepijonas, Kamerinis ansamblis, Kamerinis dainavimas, Klavesinas, Koncertmeisteris, Liaudies instrumentai, Styginiai instrumentai, Pučiamieji ir mušamieji instrumentai, Šiuolaikinė muzika, Vargonai

 

 

SPECIALIZACIJOS / JŲ GRUPĖS, VYKDOMOS KLAIPĖDOJE: Choro dirigavimas, Dainavimas, Džiazo ir populiarioji muzika, Liaudies instrumentai, Orkestro muzika

 

 

STUDIJŲ PROGRAMŲ PLANAI: 

Akordeonas,

Baroko opera,

Choro dirigavimas,

Chorvedyba ir vargonininkavimas,

Dainavimas,

Džiazas,

Džiazo ir populiarioji muzika,

Dirigavimas pučiamųjų orkestrui

Dirigavimas simfoniniam orkestrui,

Fortepijonas,

Kamerinis ansamblis,

Kamerinis dainavimas,

Koncertmeisteris,

Liaudies instrumentai,

Orkestro muzika,

Pučiamieji ir mušamieji instrumentai,

Styginiai instrumentai,

Styginiai instrumentai (gitara),

Šiuolaikinė ir improvizacinė muzika,

Vargonai

Numatomi programos studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas

1.1. Gerai išmanys pasirinktos specializacijos repertuaro (atskirų laikotarpių, stilių, žanrų ir kt.) muzikos kalbą, istorinę raidą bei atlikimo praktiką, gebės šiomis žiniomis ir (ar) meno ty­rimais pagrįsti interpretacinius sprendimus visuose muzikinių programų rengimo etapuose.
1.2. Suvoks pasirinktos specializacijos interpretacijos tradicijų, tarptautinių atlikimo stan­dartų sąsajas su įvairiais meninės ir kultūrinės veiklos kontekstais, gebės sudaryti nuoseklią muzikinę ir (ar) tarpdisciplininio meno programą konkrečiam kultūriniam ir (ar) socialiniam kontekstui.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Pasitelkdamas išlavintą intelektą ir plačią erudiciją gebės analizuoti ir kritiškai vertinti kūrybinius procesus ir jų reikšmę šiuolaikiniame kintančiame kultūriniame kontekste, numatyti galimas atlikimo meno raidos kryptis ir galimybes daryti jiems įtaką savo meninėmis idėjomis ir atskleisti šiuos gebėjimus tiriamajame rašto darbe.
2.2. Gebės analizuoti ir kritiškai vertinti savo ir kitų menininkų kūrybinės veiklos procesą ir rezultatus, teikti siūlymus jų tobulinimui, prisitaikyti prie kintančių kūrybinio konteksto sąlygų ir pristatyti savo įžvalgas praktikumų, seminarų ir (ar) meistriškumo pamokų metu, rengdamas magistro meno projektą(-us) ir su kūrybine veikla susijusius meno tyrimus.
2.3. Gebės atlikti su magistro meno projektu(-ais) susijusius meno tyrimus ir juos aprašyti rašto darbe, laikydamasis profesinės ir akademinės etikos principų ir pademonstruodamas gebėjimus numatyti tyrimo tikslus, parengti ir įgyvendinti tyrimo planą, naudotis tinkamomis tyrimo metodologijomis, apibendrinti tyrimo rezultatus ir juos apginti.
Specialieji gebėjimai
3.1. Gebės pasireikšti kaip meninė individualybė, išlavinusi gebėjimą kurti, plėtoti ir išreikšti savo menines idėjas, numatyti individualią muzikos kūrinio interpretaciją ir pademonstruoti šiuos gebėjimus parengdamas ir atlikdamas magistro repertuaro reikalavimus atitinkančią koncertinę programą.
3.2. Bus sukaupęs reprezentatyvų, magistro laipsnio ir pasirinktos specializacijos reika­lavimus atitinkančios apimties koncertinį repertuarą ir įgijęs koncertinės patirties, per studijų metus sudalyvaudamas bent 2 viešuose koncertiniuose renginiuose.
3.3. Gebės savarankiškai vykdyti meninę veiklą inicijuodamas muzikinį ar tarpdisciplininį meno projektą, dalyvaudamas jo rengime ir viešame atlikime.
Socialiniai gebėjimai
4.1. Gebės panaudoti visas atlikimo technikos galimybes solinėse ir (ar) ansamblinėse programose ir nuolat ieškoti naujų saviraiškos priemonių, demonstruoti išugdytus muzikinės komunikacijos, vadovavimo muzikiniam ansambliui gebėjimus.
4.2. Bus sukaupęs konstruktyvaus ir argumentuoto dalykinio bendravimo patirtį, gebės bendradarbiauti su kitais menininkais, integruotis į skirtingą kultūrinę aplinką, dalyvau­damas bent viename, pageidautina daugiakultūriniame ar tarptautiniame, projekte.
4.3. Gebės inicijuoti kūrybinę veiklą ir jai vadovauti, demonstruoja iniciatyvumą, lyderystės, komandinio darbo, derybų ir organizacinius įgūdžius rengdamas ir pristatydamas kompleksinį darbą baigiamojo(-ųjų) meno projekto(-ų) forma.
Asmeniniai gebėjimai
5.1. Suvoks teorinių ir praktinių muzikos atlikimo studijų sąsajas, gebės įžvelgti jų prie­ža­stinius ryšius, panaudodamas šiuos gebėjimus savo, kaip menininko, raidai, rengdamas ir pristaty­damas kūrybinius (meno) projektus ir su kūrybine veikla susijusius meno tyrimus.
5.2. Gebės mokytis savarankiškai, integruoti žinias ir organizuotai spręsti meninius ir mokslinius už­davinius, pagrįstus nauja ir (ar) ribota informacija, dirbti ir tobulėti, savarankiškai rengdamas ir pristatydamas kūrybinius (meno) projektus ir su kūrybine veikla susijusius meno tyrimus.Tolimesnių studijų galimybės: Muzikos atlikimo studijų programos magistrantai gali tęsti studijas meno doktorantūroje.Profesinės veiklos galimybės: Muzikos atlikimo studijų programoje įgytos dalykinės ir bendrosios kompetencijos suteikia galimybę dirbti muzikos atlikėjais meno kolektyvuose, savarankiškai inicijuoti ir plėtoti kūrybinę veiklą, vykdyti meno tyrimus, užsiimti šviečiamąja ir ekspertine veikla, vadovauti muzikiniams kolektyvams, dirbti pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose, turintiems pedagogo kvalifikaciją – vaikų muzikos ir meno mokyklose, konservatorijose.