Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

← Vykdomi projektai

LMTA studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, sukūrimas (I etapas)
Finansuojamas Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto ir Akademijos nuosavomis lėšomis, pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Investicijos į švietimą, profesinį mokymą, skirtos švietimo ir mokymo infrastruktūrai tobulinti, siekiant suteikti įgūdžių ir užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybę“, 9.1.1. uždavinio „Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės“, 09.1.1-CPVA-V-720 priemonę „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.
Projekto trukmė: 2017 04 11–2021 06 30.
LMTA, siekdama kelti studijų kokybę modernizuojant studijų aplinką, koncentruojant infrastruktūrą, ketina statyti Studijų miestelį, Olandų g., Vilniuje. Projekto I etapo įgyvendinimo metu bus koncentruota ir modernizuota, pagrindinė Muzikos bei Teatro ir kino fakultetų infrastruktūra, skirta muzikos, teatro, šokio bei kino specialybės dalykų dėstymui, ko pasekoje ženkliai gerės minimuose fakultetuose dėstančiųjų dėstytojų bei pagalbinio personalo ir studijuojančiųjų studentų sąlygos, kils Akademijoje dėstomų specialybės dalykų studijų kokybė. Mažasis salių blokas sudarys naujas galimybes kino studijų programos studentams.
LMTA Studijų miestelis – tai kokybiškam meno specialistų rengimui, šiuolaikinius studijų reikalavimus atitinkanti koncentruota infrastruktūra, užtikrinanti aukštą studijų kokybę.
Finansuoja: Europos Sąjungos struktūrinis fondas, LR valstybė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 


Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0035
Finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“.
Projekto trukmė: 2018 01 31–2019 08 19.
Vykdančioji institucija: Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija
LMTA statusas: partnerė. Vykdoma kartu su Alytaus kolegija, Kauno technologijos universitetu, Vilniaus dailės akademija, Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vilniaus kolegija.
Vadovas – projekto partnerio dalies vadovas: lekt. Vygintas Gasparavičius.
Projekto tikslas – plėtoti verslumo ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymo kokybę aukštosiose mokyklose sudarant sąlygas į studijų procesą įtraukti kūrybines veiklas tarpdisciplininėse komandose, skirtas studentų ir dėstytojų kūrybiškumo ir verslumo kompetencijų ugdymui bei nukreiptas į socialiai atsakingo kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjų Alytaus regione generavimą. Daugiau informacijos rasite ČIA.
Finansuoja: Europos Sąjungos struktūrinis fondas. 


Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas „Lietuvos muzikologija“
Finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.
Projekto trukmė: 2016 06 07–2019 05 20.
Vykdančioji institucija: Lietuvos mokslų akademija.
LMTA statusas: partnerė. Vykdoma kartu su Klaipėdos universitetu, Kauno technologijų universitetu, Mykolo Riomerio universitetu, Vilniaus universitetu, Gamtos tyrimų centru ir kt.
Vadovė – projekto partnerio dalies vadovė: doc. dr. Rima Povilionienė.
„Lietuvos muzikologija“ – tai vienintelis muzikologijos mokslinių straipsnių ir studijų žurnalas Lietuvoje. Leidinyje pristatomi fundamentiniai ir išsamūs muzikos meno tyrimai, nagrinėjamos trys sferos – tai teorinė ir istorinė muzikologija bei etnomuzikologija. Analizuojami kompoziciniai tekstai aprėpia kelių šimtmečių laikotarpį. sudarančių galimybę gauti žinių apie naujausių mokslinių tyrimų rezultatus, mokslininkų keliamas idėjas ir vystomas teorijas. Šis leidinys pirmiausia skirtas muzikologijos mokslininkams ir muzikos industrijos profesionalams, besidomintiems naujovėmis ir pažanga. Žurnale publikuojami įvairios tematikos originalūs tyrimai, kurie skelbiami primą kartą; prioritetas teikiamas fundamentaliems tyrimams, taip pat tarpsritiniams, tarpdisciplininiams darbams. Didelė reikšmė teikiama Lietuvos, Baltijos šalių regiono ir Rytų Europos muzikos bei kultūros tyrinėjimui. Projekto internetinis puslapis: http://žurnalai.lmta.lt/lt/zurnalas/lietuvos-muzikologija/.
Finansuoja: Europos socialinis fondas. 


Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas
Finansuojamas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų programos 02.3.1-CVPA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“.
Projekto trukmė: 2018 08 04–2021 06 30.
Vykdančioji institucija: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
LMTA statusas: partnerė. Vykdoma kartu su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Vilniaus universiteto, Vilniaus universitetu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu ir kt.
Vadovė – projekto partnerio dalies vadovė: Varsa Liutkutė-Zakarienė.
Pagrindinis projekto tikslas – vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra. Projekto metu bus modernizuotas Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos funkcionalumas ir sukurtos 9 naujos elektroninės paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo ePaveldas paslaugų gavėjams aktualiais tikslais. Taip pat Projekto metu numatoma aktualizuoti skaitmeninį turinį, sukuriant 3 elektronines priemones: „Mokykis apie Lietuvą“, „Vasario 16-iosios virtualus muziejus“ bei „Sugrįžusi Lietuva“. Įgyvendinto projekto dėka bus galima efektyviau ir tiksliau vykdyti kultūros objektų paiešką, interaktyviai teikti informaciją apie kultūros turinį; užtikrinti didesnę kultūrinio turinio sklaidą, gausesnį skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondą bei aktualizuoti suskaitmeninto kultūros turinį. LMTA sukauptas muzikinis folkloras taps pasiekiamas ir efektyviau panaudojamas bei integruosis į bendrą atminties institucijų sukaupto kultūros paveldo kontekstą. Daugiau informacijos rasite ČIA.
Finansuoja:
ES Europos regioninės plėtros fondas.