Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

← Vykdomi projektai

Lietuvos mokslų akademija įgyvendina projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. 
Projekto vykdytojaLietuvos mokslų akademija. 
LMTA statusas: partnerė. 
Dalyvės (LMTA): 
prof. dr. Rima Povilionienė ir prof. habil. dr. Gražina Daunoravičienė. 
Projekto trukmė: 2016–2022 m. 
Projekto tikslas: siekiant stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas, viešinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų, leidžiant periodinius mokslo leidinius. Projekto tikslinė grupė – mokslininkai ir tyrėjai, įskaitant periodinių mokslo leidinių redakcinių kolegijų narius, recenzentus. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį numatoma leisti 47 aukščiausio mokslinio lygio ir reikšmingiausių Lietuvos periodinių mokslo leidinių, kuriuos atrinko Lietuvos mokslų akademijos, LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos mokslo tarybos ekspertų komisija. Atrinkti leidiniai yra įvairių mokslo sričių: biomedicinos, žemės ūkio mokslų, fizinių, humanitarinių, socialinių ir technologijos mokslų. 2018–2019 m. įvykdžius dar vieną periodinių mokslo leidinių atranką, 2019–2022 m. laikotarpiui atrinkti 22  leidiniai, kuriems skirtas finansavimas: po 1 leidinį iš biomedicinos ir žemės ūkio, 5 – iš fizinių, 9 – iš humanitarinių, 6 – iš socialinių mokslų. Per pastaruosius trejus metus numatoma išleisti beveik 200 šių leidinių numerių. 
Leidinių turinio kokybei ir originalumui užtikrinti atliekamos straipsnių kokybės, originalumo ir autorystės patikros. Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai, turėdami palankias sąlygas viešinti, skleisti tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus, susipažinti su kitų mokslininkų veikla, pagerins savo kompetencijas, sustiprins bendradarbiavimą su kitais mokslininkais, įsitrauks į mokslines diskusijas ir bendrus projektus, taip užtikrindami mokslo ir technologijų pažangą. 
Projektui skirta finansinė parama: 2 190 428 EUR. 
Finansavimo šaltinis: projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. 
Daugiau informacijos apie projektą: http://www.lma.lt/periodiniu-mokslo-leidiniu-leidyba-ir-jos-koordinavimas


Proveržio inovacijos skaitmeninės muzikos industrijos plėtrai  
Projekto trukmė: 2020 06 01–2023 05 31. 
LMTA statusas: partnerė. 
Vadovas (LMTA): prof. dr. Rytis Ambrazevičius. 
Projekto vykdytojas  AB „Shakespeare Music“ – nepriklausomas kolektyvinio administravimo subjektas, susikūrė 2012 metais kaip alternatyva tradiciniam kolektyvinių teisių administravimo institutui. Įmonė siekia plėsti veiklos apimtis ir toliau kuriant bei siūlant alternatyvius, inovatyvius sprendimus, paremtus kultūrinių ir kūrybinių industrijų produkcija, skatinančius ekonominį augimą intelektinės nuosavybės rinkoje bei kuriant pažangius produktus. Šiuo tikslu kartu su projekto partneriais – Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Vytauto Didžiojo universitetu įgyvendinamas ES lėšomis dalinai finansuojamas projektas. Įgyvendinus projektą, rinkoje bus įdiegtos inovatyvios audiovizualinės technologijos, skatinančios platesnį kūrybinį bendradarbiavimą, labiau paklausą atitinkančių kūrybinių produktų kūrimą. Sukurtas produktas užtikrins kūrėjams didesnę finansinę grąžą, tai tiesiogiai įtakos kūrinių pasiūlos, jų įvairovės augimą, aukštesnį paklausos ir pasiūlos suderinamumą. 
Projekto tikslai: 
a) rinkai pateikti visiškai naują atitikmens rinkoje neturintį produktą –  internetinę muzikos kūrinių platinimo ir personalizuotą adaptyvinę foninės muzikos valdymoplatformą (toliau – Platforma), kuri prisidėtų prie kūrybinės ekonomikos ekonominio potencialo didinimo ir apyvartos augimo iš intelektinės nuosavybės produktų vartojimo; 
b) sukurti ir įgyvendinti modernų muzikos kūrinių platinimą internete įdiegiant pažangų ir iki tol precedento neturėjusį licencijavimo modelį, kuris užtikrintų teisėtą muzikos kūrinių vartojimą, atlyginimo surinkimą ir skaidrų paskirstymą; 
c) pateikti rinkai inovatyvų sprendimą kartu sujungiant internetines technologijas, intelektinės nuosavybės teisę ir kultūrą per pažangią muzikos platinimo platformą, technologinį sprendimą su visiškai nauju, atitikmens neturinčiu licencijavimo modeliu ir galimybe visuomenei patogiau ir teisėtai vartoti kultūros produktus; 
d) įdiegiant naują licencijavimo modelį, siekiama skatinti pažangą, gerinant autoriaus ir gretutinių teisių apsaugą; 
e) prisidėti prie Lietuvos intelektinio nuosavybės instituto vystymosi, garantuojant teigiamus pokyčius ir pažangų indėlį į skaitmeninio amžiaus muzikos industriją; 
f) skatinanti teisėtą kultūros produktų vartojimą per teisių savininkams ir visuomenei priimtiną ir abipusiai naudingą komunikaciją, grįstą ne bauginimo priemonėmis, bet savanorišku įsitraukimu; 
g) pasivyti Europos Sąjungos nares senbuves, Lietuvoje ir už jos ribų didinant pajamas už muzikos kūrinių naudojimą internete; 
h) prisidėti prie pasaulinių tendencijų didinant skaidraus ir sąžiningo autorinio atlyginimo paskirstymą visiems turtinių teisių turėtojams (ne tik leidėjams ar atlikėjams patalpinusiems kūrinį, bet ir autoriams bei kitiems kūrinio ir fonogramos dalyviams); 
i) sukurti algoritmą-programinį kodą, užtikrinantį ataskaitų generavimą muzikos kūrinius naudojant viešose komercinės naudos siekiančiose patalpose, taip iš verslo surenkamą atlyginimą sąžiningai paskirstant jo savininkams. 
Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis, pagal programą „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“. 
Daugiau informacijos: https://www.shakespearemusic.com/eu-projects/


Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ Lietuvos muzikos ir teatro akademija vykdo trumpalaikės mokslinės išvykos projektą „Lietuvių muzikos modernėjimo tarptautiniai kontekstai. 
Projekto trukmė: 2020 m. spalio mėn. 
Projekto dalyvis: prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė. 
Projekto tikslas: Stiprinti mokslininkų mokslines kompetencijas, vykdant mokslinių idėjų mainus bei skatinant tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą ir komunikaciją. 
Projekto vykdytoja prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė dalyvaus mokslinėje stažuotėje Darmštato tarptautiniame muzikos institute. Mokslininkė atliks minėto instituto archyvo kolekcijų tyrimą (muzikinė lituanistika, modernėjimo tarptautiniai kontekstai), aktualių tarptautinių mokslo ir sklaidos projektų vykdymo stebėseną, konsultacijas su tyrėjais ir muzikinio paveldo skaitmeninimo vykdytojais. Remiantis atliktu tyrimu bus parengta mokslinė publikacija. 
Projektui skirta finansinė parama: 3131,93 EUR. 
Finansavimo šaltinis: projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0083) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMT).


LMTA studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, sukūrimas (I etapas)
Finansuojamas Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto ir Akademijos nuosavomis lėšomis, pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Investicijos į švietimą, profesinį mokymą, skirtos švietimo ir mokymo infrastruktūrai tobulinti, siekiant suteikti įgūdžių ir užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybę“, 9.1.1. uždavinio „Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės“, 09.1.1-CPVA-V-720 priemonę „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.
Projekto trukmė: 2018 06 15–2023 09 30. 
LMTA, siekdama kelti studijų kokybę modernizuojant studijų aplinką, koncentruojant infrastruktūrą, stato Studijų miestelį, Olandų g. 21A, Vilniuje. 
Projekto „LMTA Studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje sukūrimas“ I etapo metu bus koncentruota ir modernizuota pagrindinė Muzikos bei Teatro ir kino fakultetų infrastruktūra skirta muzikos, teatro, šokio bei kino specialybės dalykų dėstymui. Įgyvendinus projekto I etapą kils Akademijoje vykdomų meno studijų kokybė, atsivers naujos galimybės meno moksliniams tyrimams, ženkliai gerės studijų sąlygos dėstytojams ir studentams. LMTA Studijų mietelyje pastatytas Mažasis salių blokas ne tik sudarys sąlygas aukštos kokybės kino studijoms, bet ir suteiks galimybes kino studijų programos dėstytojams bei studentams vystyti unikalias kūrybines įniciatyvas. 
LMTA Studijų miestelis – tai kokybiškam meno specialistų rengimui, šiuolaikinius studijų reikalavimus atitinkanti koncentruota infrastruktūra, užtikrinanti aukštą studijų kokybę. 
Finansuoja: Europos Sąjungos Regioninės plėtros struktūrinis fondas, LR valstybė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 


Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas 
Finansuojamas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų programos 02.3.1-CVPA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“. 
Projekto trukmė: 2018 08 04–2021 06 30. 
Vykdančioji institucija: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
LMTA statusas: partnerė. Vykdoma kartu su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Vilniaus universiteto, Vilniaus universitetu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu ir kt. 
Vadovė – projekto partnerio dalies vadovė: Varsa Liutkutė-Zakarienė. 
Pagrindinis projekto tikslas – vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra. Projekto metu bus modernizuotas Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos funkcionalumas ir sukurtos 9 naujos elektroninės paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo ePaveldas paslaugų gavėjams aktualiais tikslais. Taip pat Projekto metu numatoma aktualizuoti skaitmeninį turinį, sukuriant 3 elektronines priemones: „Mokykis apie Lietuvą“, „Vasario 16-iosios virtualus muziejus“ bei „Sugrįžusi Lietuva“. Įgyvendinto projekto dėka bus galima efektyviau ir tiksliau vykdyti kultūros objektų paiešką, interaktyviai teikti informaciją apie kultūros turinį; užtikrinti didesnę kultūrinio turinio sklaidą, gausesnį skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondą bei aktualizuoti suskaitmeninto kultūros turinį. LMTA sukauptas muzikinis folkloras taps pasiekiamas ir efektyviau panaudojamas bei integruosis į bendrą atminties institucijų sukaupto kultūros paveldo kontekstą. Daugiau informacijos rasite ČIA
Finansuoja: 
ES Europos regioninės plėtros fondas.