Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Nacionaliniai projektai

← Vykdomi projektai

E. Šeduikytės-Korienės knygos „Jonas Žukas-prancūziškosios vargonų mokyklos ambasadorius Lietuvoje“ leidyba 
Projekto trukmė: 2020 01 13–2020 12 16.
LMTA statusas: vykdytoja.
Projekto vadovė: Živilė Tamaševičienė. 
Projektu siekiama išryškinti vieno žymiausių tarpukario vargonininkų Jono Žuko indėlį į Lietuvos muzikinę kultūrą ir ypač vargonų meną. Numatomoje išleisti knygoje „Jonas Žukas-prancūziškosios vargonų mokyklos ambasadorius Lietuvoje“, skaitytojui bus pateikta išsami XIX a. pab.–XX a. I pusės Lietuvos vargonų meno raidos panorama, įvertintos vargonų meno Lietuvoje formavimosi tendencijos, specifiniai bruožai bei pagrindai ir tuo metu Lietuvoje lietuvių inicijuotos vargonų mokyklos gyvavimas. 
Projekto įgyvendinimo metu numatoma: 
1) išnagrinėjus dar netyrinėtus archyvinius dokumentus, liudijančius profesinėmis žiniomis pagrįstą Lietuvos vargonų meno istoriją, ir susisteminus archyvinius duomenis, mokslo darbus bei periodiką, pristatyti ryškius Lietuvos vargonų meno istorijos kontūrus brėžusį pedagogą, koncertuojantį vargonininką Joną Žuką, kuris prancūziškomis vargonavimo tradicijomis grindė Lietuvos vargonininkų mokyklos pamatus; 
2) parengti faksimilinę ir iliustracinę leidinio dalį (laiškų faksimilės, nuotraukos, kita iliustruojanti medžiaga); 
3) pristatyti leidinį muzikos visuomenei Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba. 


J. Gruodis, K. V. Banaitis, S. Vainiūnas, P. Dikčius, J. Juzeliūnas, J. Bašinskas: svarbiausios XX amžiaus lietuvių kompozitorių sonatos smuikui ir fortepijonui 
Projekto trukmė: 2020 01 06–2021 07 30.
LMTA statusas: vykdytoja.
Projekto vadovė: Beatričė Blotnytė. 
Projektu siekiama stiprinant tyrimais paremto atlikimo tradiciją skatinti reikšmingiausio XX amžiaus lietuvių kamerinės muzikos repertuaro studijas, atlikimą ir sklaidą Lietuvoje bei pasaulyje. 
Projekto vykdymo metu numatoma: 
1) atgaivinti diskusijas apie XX a. lietuvių kamerinę muziką (LKM), surengiant konferenciją ir seminarą šia tema; 
2) padidinti su XX a. LKM susijusių tyrimų skaičių ir prieinamumą, skatinant atlikti tyrimus ir paruošti pranešimus konferencijai bei pasiruošti seminarui; 
3) paskelbti tyrimus platformoje HARPS ir žurnale Ars et praxis
4) praturtinti XX a. lietuvių kompozitorių kūrinių kameriniam ansambliui įrašų kolekciją, įrašant 6 sonatas smuikui ir fortepijonui; 
5) didinti reikšmingiausių XX a. LKSSF žinomumą ir patrauklumą, surengiant koncertus-pasakojimus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje; 
6) skatinti muzikos atlikimo meno ir meninių bei mokslinių tyrimų integraciją, renginių metu sukuriant sąlygas glaudžiam muzikologų ir atlikėjų bendradarbiavimui. Sonatos įrašomos atsižvelgiant į konferencijos ir seminaro metu pristatytų tyrimų ir studijų rezultatus; 
7) paskatinti dalijimąsi patirtimi mokslinių bei meninių tyrimų ir muzikos atlikimo meno srityse, sudarant galimybę nemokamai lankytis visuose projekto renginiuose studijų bendruomenei ir kitoms visuomenės grupėms; 
8) pritraukti talentus grįžti ir dalintis žiniomis bei patirtimi, pakviečiant užsienyje gyvenančias pripažintas menininkes, LMTA alumnes, grįžti į Lietuvą ir įrašyti 6 LKSSF bei pasidalyti įgytomis žiniomis ir patirtimi; 
9) sukurti palankias sąlygas LKM populiarinimui užsienyje ir užtikrinti projekto tęstinumą: sukurtas įrašas, parašyti straipsniai sudarys puikias sąlygas pristatyti XX a. LKM pasauliui. 
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba. 


Baltijos muzikologų konferencija „Permainų muzika / Music and Change“ 
Projekto trukmė: 2020 01 01–2021 12 21.
LMTA statusas: vykdytoja.
Projekto vadovė: prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė. 
Projektu siekiama paskatinti gilesnį muzikos vaidmens bei sąveikos su visuomene ir kultūros pokyčiais supratimą, sudarant sąlygas tarptautiniam muzikologų ir kitų sričių tyrėjų bei meno praktikų bendradarbiavimui ir aktyviai diskusijai aktualiais muzikos kultūros klausimais. 
Projekto įgyvendinimo metu numatoma: 
1) nuosekliai plėtoti ir atnaujinti Baltijos muzikologų bendradarbiavimo ir kultūrinių mainų tradiciją, įtvirtinant ją tarptautinėje mokslo ir kultūros erdvėje; 
2) įtraukti Lietuvos muziką į tarptautinį kontekstą, analizuojant muzikos kultūros teoriją, istoriją, aktualią praktiką ir apmąstant jos funkcijas globaliame kontekste; 
3) bendradarbiauti su svarbiausiomis tarptautinėmis muzikologų organizacijomis, Baltijos šalių muzikologų bendruomenėmis, Lietuvos ir užsienio specializuotos muzikos žiniasklaidos priemonėmis surengiant 47 Baltijos muzikologų konferenciją; 
4) sudaryti galimybes jaunųjų muzikologų kūrybinei raiškai ir profesinių kompetencijų stiprinimui; 
5) didinti muzikos tyrimų ir kultūrinės refleksijos prestižą ir prieinamumą, pasitelkiant naująsias medijas projekto rezultatų sklaidai. 
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba. 


31-ASIS ICTM Etnochoreologijos studijų grupės simpoziumas 
Projekto trukmė: 2020 06 01–2021 10 31.
LMTA statusas: vykdytoja.
Projekto vadovė: Dalia Urbanavičienė. 
Projektu siekiama plėtoti tradicinių šokių tyrimus bei jų sklaidą skatinant tarptautinį bendradarbiavimą ir dalinimąsi gerąja patirtimi. 
Projekto įgyvendinimo metu numatoma: 
1) atlikti pateiktų paraiškų atranką užtikrinant aukštą simpoziumo mokslinį lygmenį bei atitiktį pasirinktoms temoms; 
2) sudaryti simpoziumo programą ir pranešimų tezių bukletą; 
3) užtikrinti tinkamas sąlygas simpoziumo mokslinei veiklai Klaipėdos universitete; 
4) parengti kultūrinę programą simpoziumo dalyviams supažindinant su Lietuvos etnine kultūra; 
5) užtikrinti informacijos apie simpoziumą sklaidą; 
6) profesionaliai užfiksuoti simpoziumo prezentacijas ir kitas veiklas parengiant jas archyviniam saugojimui LMTA Etnomuzikologijos katedros Muzikinio folkloro archyve. 
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba. 


Lietuvių kompozitorių muzikos natų leidyba 
Projekto trukmė
: 2019 01 10–2020 12 21. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovė: Živilė Tamaševičienė.
Projektas skirtas pirmą kartą Lietuvoje išleisti ryškius lietuvių kompozitorių klasikų ir šiuolaikinių kūrėjų muzikos kūrinius; skleisti lietuvių muziką natų pavidalu Lietuvoje ir svetur. Projektu siekiama praplėsti lietuvių ir užsienio atlikėjų koncertinį repertuarą, natų leidiniais palengvinti studijuojančiųjų atlikėjų mokymosi procesą.
Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:
• sudaromos licencinės sutartys su šiuolaikinių kūrinių autoriais dėl autorių teisių;
• profesionalia natų rinkimo programa „Sibelius“ surenkami kūrinių rankraščiai;
• sutelkiami specialieji muzikos kūrinių redaktoriai – atlikėjai;
• kuriami originalūs tekstai leidinių įžangoms ir anotacijoms.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba. 


Kitapus interpretacijos: virtuali meninių tyrimų rinktinė ir rečitalių platforma 
Projekto trukmė
: 2019 03 01–2021 06 30. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovė: doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli.
2018 m. rugsėjo 4-6 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įvyko III tarptautinis muzikos atlikimo meninių tyrimų festivalis konferencija „Doctors in Performance“ (DIP). Šis unikalus akademinis renginys, kurio dėmesio centre yra muzikos atlikimo praktika grįsti mokslo ir meno tyrimai, sutraukė dalyvius iš 22 pasaulio šalių. Renginio sėkmė skatina siekti tolesnių tikslų ir jo prezentacijų pagrindu publikuoti elektroninę meninių tyrimų straipsnių rinktinę, menininkų tyrėjų tekstus virtualioje erdvėje susiejant su filmuotais jų rečitaliais ir paskaitomis-koncertais.
Projekto vykdymo metu bus sukurta ir plačiai meno kūrėjų ir vartotojų auditorijai pristatyta inovatyvi lietuvių bei užsienio autorių muzikos srities meninių tyrimų straipsnių ir rečitalių platforma. Projektu siekiama plėtoti tarptautinį muzikų bendradarbiavimą, skatinti naujas meninės raiškos ir jos reflektavimo galimybes bei įvairiapusišką jų sklaidą, įtvirtinti Lietuvoje vykdomus meninius tyrimus ir jų plėtrą tarp lyderiaujančių šios srities veikėjų.
Projektas reikšmingas ir išskirtinis tuo, kad šalia tiriamojo konteksto ir pagrindinių tyrimo postulatų išdėstymo bus išsyk galima išklausyti ir peržiūrėti gyvą atlikimą, pranešėjui muzikos garsais iliustruojant ir argumentuojant savo įžvalgas. Svarbu tai, jog LMTA meno doktorantų ir menininkų tyrėjų straipsniai čia bus integraliai siejami su užsienio kūrėjų prezentacijomis, o ryškiausi tarptautiniai pavyzdžiai neabejotinai suteiks naujų stimulų ir įžvalgų Lietuvos mokslo ir meno tyrimų plėtrai ateityje.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba. 


Kino ištakos Lietuvoje: tautiniai, imperiniai ir globalūs ryšiai
Projekto trukmė
: 2019 07 01–2022 04 30. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovė: doc. dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė.
Projekte „Kino ištakos Lietuvoje: tautiniai, imperiniai ir globalūs ryšiai“ bus tiriama ankstyvojo kino ar nebylaus kino (1896–1922) pradžia, raida ir kaita Lietuvoje. Tyrime bus taikomas tarpdalykinis, šiuolaikinei kinotyrai būdingas žvilgsnis, atstovaujantis kino kaip sociokultūrinio reiškinio sampratą.
Tyrime bus identifikuojami pirmieji kino rodymai, pirmieji kino filmai ir kino teatrai, kino eksperimentai, kino kaip meninės raiškos formavimasis, vaidybinio, garsinio kino atsiradimas ir t. t. Šie aspektai bus nagrinėjami atsižvelgiant į tautinius, imperinius ir globalius aspektus: lietuvių nacijos gimimą, Lietuvos valstybės sukūrimą, Rusijos imperijos valdymą ir pabaigą, kaizerinės Vokietijos valdymą, I pasaulinis karą, socialinių grupių formavimąsi, sociokultūrinių praktikų kaitą. Tokio pobūdžio mokslinis tyrimas bus atliekamas pirmą kartą, todėl į tyrimo akiratį patenka iki šiol išsamiai Lietuvos mokslininkų nenagrinėti šaltiniai, archyvai, bibliotekos ir duomenų bazės, esančios užsienio šalyse. Siekiant mokslo populiarinimo ir gautų tyrimo rezultatų atvirumo, patraukliomis priemonėmis bus pristatomi unikalūs atradimai, kurie bus viešinami specialiai projektui sukurtoje duomenų bazėje.
Finansuoja: Lietuvos mokslo taryba. 


Lietuvių muzikos kultūros raida (1970–2020) tipologijos požiūriu: nuo deformacijos iki naujų fenomenų
Projekto trukmė
: 2019 05 01–2022 04 30. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovė: prof. dr. habil. Gražina Daunoravičienė.
Projekto idėją suponavo sisteminė skirtis tarp XX a. pradžios ir XXI a. pradžios Lietuvos muzikinės kultūros būklės. XX a. pirmieji dešimtmečiai lietuvių muzikoje buvo akademinių muzikos žanrų debiutų metas, XXI a. pradžioje Lietuvos muzikos scenas užvaldė profesionaliosios bei eksperimentinės elektroninės muzikos, skaitmeninio garso ir vaizdo meno integrali raiška.
Tyrime siekiama atskleisti unikalią nacionalinės muzikos kultūros patirtį ir modernizavimo mechanizmus, juos iškelti į teorinio diskurso aplinką ir viešinti tarptautiniu mastu. Optimalaus teorinės interpretacijos įrankio teisės šiame projekte priskiriamos tipologinio pobūdžio fenomenams.
Moderniai suvokiamų muzikos tipologijos standartų raiškos tyrimas leis reflektuoti kompleksinių 1970-2020 m. pokyčių visumą skirtingose Lietuvos muzikos meno ir sociokultūrinės komunikacijos dimensijose. Tyrimo rezultatai bus apibendrinti mokslinėje monografijoje, moksliniuose straipsniuose, paskelbti pranešimuose tarptautiniuose kongresuose ir konferencijose.
Projektas aktualus kaip pirmas Lietuvos muzikos kultūros reikšmingą pokyčių etapą apibendrinantis darbas, paremtas tarpdalykiniu analizės modeliu ir projekte aktualizuojama nauja tipologizuojančių fenomenų samprata.
Finansuoja: Lietuvos mokslo taryba. 


Muzikos atlikimo raiškos suvokimas. Tarpkultūriniai aspektai ir lietuviškasis atvejis
Projekto trukmė
: 2019 07 01–2022 06 30. 
LMTA statusas: vykdytoja. 
Vadovė: doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli.
Pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai intensyvėjant muzikos atlikimo meno tyrimams, Lietuvoje šios srities tyrinėjimų dar nėra gausu. Projektu siekiama užpildyti egzistuojančią muzikos atlikimo raiškos tyrimų spragą ir išanalizuoti pagrindinius muzikos atlikimo ir jo suvokimo reiškinius šiuolaikinės lietuvių muzikinės kultūros atveju. Projektas originalus ir aktualus tuo, jog ligi šiol neatlikta beveik jokių siūlomam darbui aktualių tyrimų įtraukiant lietuvių respondentus; juntamas tokių tyrimų stygius Rytų Europos kultūrose apskritai.
Projekto eigoje bus tiriami įvairūs muzikos atlikimo suvokimo aspektai, tokie kaip muzikos atlikimo emocijų, atliekamos muzikos sudėtingumo, atlikėjo virtuoziškumo, gestinės raiškos percepcijos niuansai. Ypatingai vertingi tyrimai įtraukiant su tradicine muzika susijusius respondentus ir atliekant palyginamąjį, tarpkultūrinį muzikos atlikimo ir suvokimo tyrimą. Tikimasi, kad šis projektas skatins muzikos atlikimo tyrimus ir šiuolaikinės pasaulinės muzikos atlikimo žinijos sklaidą Lietuvoje.
Finansuoja: Lietuvos mokslo taryba.