Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Menų pedagogika

Studijų programos tikslas: Parengti specialistą, gebantį dirbti pedagoginį darbą formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose, suburti jose meno kolektyvus ir vadovauti jų veiklai, turintį pedagoginių, psichologinių, muzikinių žinių ir gebantį jas taikyti praktikoje.

Skiriamieji bruožai: Programa pasižymi stipriu meniniu studentų rengimu, profesionaliais meninio ugdymo dalykų dėstytojais, studentų įtraukimu į meninio ugdymo socialinius kontekstus, glaudžiu bendradarbiavimu su socialiniais partneriais, tarptautinių veiklų kiekiu ir įvairove, atitikimo šiuolaikinėms muzikos mokytojų rengimo tendencijoms užtikrinimu.

VALSTYBINIS KODAS: 6121MX051 (iki 2017 m. – 612X14002)

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Ugdymo mokslų bakalauras (iki 2017 m.- Meno pedagogikos bakalauras ) ir pedagogo kvalifikacija

SPECIALIZACIJOS: Vilniuje – Muzika, Klaipėdoje – Muzika, Šokis, Teatras

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 4 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 240

AKREDITUOTA IKI: 2020-06-30

FAKULTETAS: Muzikos fakultetas, Klaipėdos fakultetas

PROGRAMOS KOMITETAS

STUDIJŲ PLANAILT, EN kalbomis

Numatomi programos studijų rezultatai:

Žinios, jų taikymas
1.1. Turės specialiųjų meno dalykų žinių, gebės jas taikyti asmeninėje ir pedagoginėje veikloje.
1.2. Žinos esminius meno principus, jais remiantis gebės profesionaliai dalyvauti meninėje veikloje.
1.3. Turės sisteminių žinių apie vaikų ir jaunimo fizinių, pažintinių, psichosocialinių, meninių gebėjimų raidą. Gebės žinias taikyti pedagoginėje veikloje ir atliekant tyrimus.
1.4. Turės pedagoginių, psichologinių žinių apie vaikų ir jaunimo bendrąjį ir meninį ugdymą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Gebės projektuoti ir vykdyti pedagoginius tyrimus: analizuoti ir vertinti profesinės veiklos situacijas, įžvelgti aktualias meninio ugdymo problemas, parinkti ir taikyti tinkamus duomenų rinkimo metodus, analizuoti ir apibendrinti duomenis.
2.2. Gebės pedagoginių tyrimų rezultatus interpretuoti bei taikyti praktikoje koreguojant ugdymo procesą.
Specialieji gebėjimai
3.1. Gebės planuoti meninio ugdymo procesą: formuluoti tikslus,
apsibrėžti ugdymo turinį, parinkti mokomąją medžiagą, tinkamus
mokymo/si ir vertinimo metodus.
3.2. Gebės organizuoti ir valdyti meninio ugdymo procesą: kūrybiškai taikyti mokinių įtraukimo į meninę veiklą bei motyvavimo būdus, vadovauti mokinių meniniams kolektyvams.
3.3. Gebės kurti meninę saviraišką skatinančią, tolerancija ir bendradarbiavimu grįstą mokymosi aplinką.
3.4. Gebės naudoti informacines komunikacines technologijas meninio ugdymo procese ir profesiniam tobulėjimui.
Socialiniai gebėjimai
4.1. Gebės etiškai bendrauti, bendradarbiauti, palaikyti profesinius santykius su specialistais ir kitais asmenimis.
4.2. Gebės dirbti komandoje, įtraukti į veiklą kitus asmenis, būti iniciatyviu, sąžiningu siekiant sąveikos ir bendrų tikslų.
4.3. Suprasdamas ir pripažindamas kultūrinę įvairovę gebės vertinti kultūros reiškinius meninių, dorovinių, bendražmogiškų vertybių požiūriu.
Asmeniniai gebėjimai
5.1. Naudojantis įvairiomis technologinėmis priemonėmis gebės atrasti, sisteminti ir tikslingai naudoti informaciją pedagoginėje veikloje ir profesiniam tobulėjimui.
5.2. Gebės kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, generuoti idėjas, imtis iniciatyvos, profesinėje erdvėje veikti atsakingai ir motyvuotai.
5.3. Gebės taisyklingai vartoti gimtąją ir užsienio kalbas profesinėje aplinkoje, naudoti įvairius komunikavimo būdus bei priemones.
5.4. Gebės objektyviai vertinti savo galias profesinėje veikloje, planuoti ir sistemingai tobulinti savo profesinę kompetenciją.

Profesinės veiklos galimybės: Įgiję ugdymo mokslų bakalauro laipsnį, absolventai gali dirbti muzikos pedagogais įvairiose formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose, gali vadovauti muzikos kolektyvams švietimo ir kultūros institucijose ar burti savo kolektyvus.

Tolesnių studijų galimybės: Baigę Menų pedagogikos pirmosios pakopos studijų programą absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos ugdymo mokslų, menų ir kitų studijų krypčių programas, jeigu tai numatoma pasirinktos studijų programos priėmimo reikalavimuose. 

Grįžti atgal