Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Šokis

Studijų programos tikslas: Parengti profesionalius ir visuomeniškai aktyvius šiuolaikinio ir klasikinio šokio meno specialistus, išmanančius šokio meno kontekstą, jo raidos dėsningumus, gebančius profesionaliai ir kūrybiškai veikti šalies meniniuose ir kultūriniuose procesuose, realizuoti savo menines idėjas, savarankiškai dirbti ir bendradarbiauti, mokytis ir tobulėti, panaudoti turimas fizines, emocines ir kognityvines savybes meninei raiškai bei šokio meno lauko vystymui.

Skiriamieji bruožai: 
Tai unikali studijų programa Lietuvoje, rengianti profesionalius šiuolaikinio ir klasikinio šokio meno kūrėjus, gebančius dirbti įvairiuose šokio estetikos kontekstuose. Ši studijų programa skiriasi nuo analogiškų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studijų programų, nes yra papildyta teatrinio meistriškumo ir performatyvumo dalykais – Vaidybos pagrindais, Scenos kalba, Balso ir judesio koordinacija, Spektaklio kūrimo studija, Performatyvių meno formų raida. Studijų programa susideda iš dviejų dalių: praktinių ir teorinių studijų:

  • Praktinės studijos organizuojamos grupėms ir individualiai, ugdant praktinius kūno valdymo ir įvairių šokio technikų bei kompozicijos įgūdžius;
  • Teorinės studijos sudaro pagrindą praktinių gebėjimų vertei ir kontekstui suvokti.

Studijų metu studentams sudaroma galimybė susipažinti su Lietuvos ir kviestiniais užsienio šalių choreografais bei pedagogais, jų darbo metodais ir naujomis, retesnėmis šokio technikomis, skatinant studentų ir dėstytojų dalyvavimą judumo programose.

VALSTYBINIS KODAS: 6121PX009

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SPECIALIZACIJOS: Šiuolaikinis šokis, Klasikinis šokis

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų bakalauras 

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 4 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 240

AKREDITUOTA IKI: kito šokio studijų krypties vertinimo (numatoma 2025 II pusm.)

SPECIALIZACIJŲ STUDIJŲ PLANAI

Klasikinis šokis,

Šiuolaikinis šokis

FAKULTETAS: Teatro ir kino fakultetas

PROGRAMOS KOMITETAS

Numatomi programos studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas
1.1. Supras teorinius ir praktinius šokio ir kitų scenos menų kūrimo ir atlikimo principus ir gebės juos tarpusavyje sieti.
1.2. Gebės apibūdinti šokio stilių ir žanrų ypatybes, jas palyginti ir tinkamai naudoti praktikoje.
1.3. Dalyvaudamas kitų scenos menų projektuose, gebės naudoti šokio teorijos ir praktikos žinias įvairiuose kūrybinės veiklos etapuose.
1.4 Suvoks šokio meno procesus ir reikšmę bendrame kultūros, meno kontekste.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Gebės konstruktyviai ir argumentuotai analizuoti ir vertinti įvairius šokio meno reiškinius raštu ir žodžiu, laisvai naudosis profesine terminija pristatydamas kūrybinius sumanymus ir pagrįsdamas jų meninę ir idėjinę reikšmę.
2.2. Gebės savarankiškai kaupti, analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti informacijos šaltinius, identifikuoti šokio meno reiškinių ypatumus, sisteminti įgytas žinias ir daryti išvadas.
2.3. Įgis kūrybinio projekto analizės ir rengimo įgūdžių, leidžiančių sukurti ir pristatyti (apsiginti) šiuolaikines Europos šokio meno tendencijas atitinkantį scenos meno kūrinį.
Specialieji gebėjimai
3.1. Gebės sąmoningai naudoti ir jungti fizinius, emocinius ir intelektinius išteklius įvairiuose šokio meno kontekstuose.
3.2. Išmanys šokio kūrinio parengimo pakopas, įvairių metodų, technikų ir technologijų panaudojimo ir pritaikymo sceninei kūrybai galimybes.
3.4. Turės karjeros valdymo ir antreprenerystės žinių ir įgūdžių, padėsiančių aktyviai ir profesionaliai veikti šiuolaikinėje meno rinkoje ir prisistatyti įvairiose medijose.
Socialiniai gebėjimai
4.1. Gebės profesionaliai, efektyviai ir etiškai bendrauti ir bendradarbiauti su meno ir kitų sričių specialistais, generuoti įvairias kūrybines idėjas, ieškoti jų įgyvendinimo galimybių.
4.2. Suvokdamas savo kūrybos socialinį poveikį, gebės atsakyti už savo kūrinio idėjinę ir meninę kokybę, ją vertinti ir tobulinti.
4.3. Gebės panaudoti įvairius metodus ir strategijas efektyviai komunikacijai su publika.
Asmeniniai gebėjimai
5.1. Gebės dirbti ir tobulėti savarankiškai, gebės planuoti ir sistemingai tobulinti savo profesines kompetencijas, prisitaikyti prie naujų situacijų, naudotis asmeniniais organizaciniais įgūdžiais, kurti konkurencingoje aplinkoje;
5.2. Naudodamas vaizduotę, intuiciją, emocinį intelektą ir kūrybinį mąstymą, gebės analizuoti ir vertinti savo ir kitų kūrybą, konstruktyviai išsakyti ir priimti kritiką.
5.3. Gebės atsakyti už savo ir komandos veiklos kokybę, imsis iniciatyvos spręsdamas kylančias problemas.

Tolesnių studijų galimybės: Menų bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali tęsti studijas antrojoje pakopoje (magistrantūroje).

Profesinės veiklos galimybės: Baigę LMTA Šokio bakalauro studijų programą absolventai gali dirbti šiuolaikinio šokio atlikėjais bet kurioje profesionalioje šokio trupėje, šokio teatre. Taip pat gali savarankiškai reikštis kūrybinėje, meninėje profesinėje veikloje inicijuojant ir vykdant meninius šokio ar choreografijos projektus.

Informaciją stojantiesiems rasite ČIA.

Stojamųjų egzaminų reikalavimus rasite ČIA.

Grįžti atgal