Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Muzikos atlikimas

Tikslas: Muzikos atlikimo bakalauro studijų programos tikslas yra parengti profesionalius pasirinktos specializacijos muzikos atlikėjus, gebančius parengti ir viešai atlikti įvairių stilių ir žanrų kūrinius solo, įvairios sudėties ansambliuose ir (ar) orkestruose, išmanančius muzikinį pasirinktos specializacijos repertuarą istoriniu ir teoriniu požiūriais, gebančius savarankiškai dirbti ir tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoti koncertinę veiklą.

Skiriamieji bruožai: Skatinama įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas užsienyje pagal mainų programas. Skatinamas dalykinių kompetencijų tobulinimas neformaliuoju būdu (dalyvavimas meistriškumo kursuose, koncertinėje veikloje, konkursuose). Skatinamas bendradarbiavimas su kitų sričių menininkais, dalyvavimas tarpdalykiniuose meno industrijų projektuose ir tarptautinėje veikloje. Yra galimybė studijuoti gretutinės krypties Menų pedagogikos studijas. 

VALSTYBINIS KODAS: 6121PX010

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų bakalauras

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 4 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 240

STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS

Muzikos fakultetas, Klaipėdos fakultetas

MUZIKOS STUDIJŲ KRYPTIES KOMITETAS

SPECIALIZACIJOS, VYKDOMOS KLAIPĖDOJE: Chorvedyba ir vargonininkavimas, Džiazo ir populiarioji muzika, Miuziklas, Styginiai instrumentai (gitara).

SPECIALIZACIJOS, VYKDOMOS VILNIUJE: Akordeonas, Choro dirigavimas, Dainavimas, Džiazas, Dirigavimas pučiamųjų orkestrui, Dirigavimas simfoniniam orkestrui, Fortepijonas, Klavesinas, Liaudies instrumentai, Styginiai instrumentai, Pučiamieji ir mušamieji instrumentai, Vargonai.

SPECIALIZACIJŲ STUDIJŲ PLANAI:

Numatomi programos studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas
1.1. Žinos ir gebės apibūdinti svarbiausius muzikos kalbos elementus ir struktūrinius muzikos darinius, supranta jų sąveiką, gebės laisvai skaityti muzikos raštą ir metodiškai analizuoti muzikos kūrinių struktūrą, komponavimo techniką ir stilistiką, detalizuoti specifinius pasirinktos specializacijos muzikos kalbos, stiliaus ir atlikimo technikos elementus.
1.2. Žinos pagrindinius muzikos istorijos faktus ir ryškiausius muzikos kūrinius, pagrindinių muzikos epochų stilistines ypatybes, pasirinktos specializacijos muzikos interpretacijos tradicijas ir tarptautinius atlikimo standartus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Gebės numatyti teorinėmis žiniomis ir atlikimo praktika grįstą muzikos kūrinio (-ių) interpretacijos koncepciją, artistiškai ir meniškai įtaigiai perteikti muzikinę mintį pasirinktomis atlikimo meno priemonėmis.
2.2. Gebės improvizuoti, aranžuoti ir adaptuoti muzikos kūrinius, naudotis kitomis muzikos kūrybi­nėmis priemonėmis kiek ir kaip reikalauja pasirinktos atlikimo meno specializacijos specifika.
2.3. Gebės naudotis rašytiniais ir garsiniais informacijos šaltiniais, tikslingai atrinkti informaciją, ją analizuoti ir panaudoti meninių idėjų pagrindimui ir plėtojimui.
Specialieji gebėjimai
3.1. Gebės atlikti muzikos kūrinius solo ir įvairios sudėties ansambliuose demonstruodamas pasirinktos specializacijos atlikimo reikalavimų ir konkretaus muzikos kūrinio konteksto suvokimą, atskleis šiuos gebėjimus atlikdamas baigiamojo meno projekto programą (-as).
3.2. Gebės pasirinkti ir panaudoti efektyviausią instrumento / vokalo ir (ar) kūno valdymo ir atlikimo techniką bei (esant poreikiui) technines ir technologines priemones pasirinktos specializacijos muzikos programų rengimui ir atlikimui.
3.3. Bus sukaupęs reprezentatyvų, pasirinktos specializacijos bakalauro programos reikalavimus atitinkančios apimties koncertinį repertuarą ir viešo jo atlikimo ne mažiau kaip dviejuose skirtinguose (kultūriniuose, socialiniuose) kontekstuose patirtį.
3.4. Gebės plėtoti studijų metu įgytą patirtį orientuodamasis į muzikos meno ir profesinės veiklos perspektyvas, pristatyti numatomas profesinės ir kūrybinės veiklos gaires pasiekimų aplanke (portfolio) kartu su baigiamuoju (-aisiais) meno projektu (-ais).
Socialiniai gebėjimai
4.1. Gebės efektyviai ir etiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais muzikantais ir (ar) kitų sričių menininkais, rengdamas ir įgyvendindamas mažiausiai du pasirinktus muzikinius ir(ar) tarpdisciplininius projektus.
4.2. Gebės sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu, pristatydamas menines idėjas, aptardamas įvairius muzikos komponavimo, atlikimo, suvokimo aspektus ir kitus su muziko profesija susijusius klausimus.
Asmeniniai gebėjimai
5.1. Siekdamas užsibrėžtų tikslų bus motyvuotas, gebės savarankiškai numatyti tikslus, planuoti ir organizuoti savo veiklą studijų kontekste, pasirinkti tinkamas menines, organizacines ir metodines priemones tikslui pasiekti.
5.2. Gebės efektyviai taikyti įvairiose situacijose savo vaizduotę, intuiciją, emocinį suvokimą, gebėjimą greitai mąstyti ir dirbti kūrybiškai, spręsdamas problemas, susijusias su mažiausiai dviejų pasirinktų skirtingų projektų (muzikinių, tarpdisciplininių, socialinių ar kt.) įgyvendinimu.

 

Tolesnių studijų galimybės: Muzikos atlikimo studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas menų studijų srities muzikos krypties magistrantūroje, tobulindami bakalauro studijose įgytas muzikos atlikėjo kompetencijas ir derindami meno praktikos studijas su meno tyrimais.

Profesinės veiklos galimybės: Muzikos atlikimo studijų programoje įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis suteikia galimybę dirbti muzikos atlikėjais (solistais ir (arba) ansamblio, orkestro artistais, koncertmeisteriais, iliustratoriais, repetitoriais) meno kolektyvuose, kultūros ir švietimo įstaigose, taip pat savarankiškai plėtoti kūrybinę veiklą. Paklausos darbo rinkoje ir darbdavių interesų požiūriu profesionalūs muzikos meno atlikėjai reikalingi ir įvairiose kultūros ir kūrybinių industrijų srityse, muzikinio švietimo bei ugdymo įstaigose. Pasirinkę gretutinės pedagogikos krypties studijas ir įgiję pedagogo kvalifikaciją absolventai gali dirbti mokytojais vaikų muzikos (meno) mokyklose, konservatorijose.

 

Grįžti atgal