Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Muzikos studijos

Studijų programos tikslas: Parengti aukštos kvalifikacijos muzikos profesionalus, turinčius muzikos istorijos ir teorijos, muzikos technologijų, kūrybinių ir organizacinių žinių ir įgūdžių, gebančius inicijuoti, kurti, įgyvendinti, analizuoti ir vertinti muzikos / meno projektus įvairiuose profesinio lauko kontekstuose.

Gretutinių pedagogikos studijų tikslas parengti specialistą, gebantį dirbti pedagoginį darbą formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose, turintį pedagoginių, psichologinių, muzikinių žinių sistemą ir gebantį jas taikyti praktikoje.

Skiriamieji bruožai: Studijų programa suteikia išsilavinimą, leidžiantį ateityje rinktis arba derinti meninę, kūrybinę, mokslinę, pedagoginę, vadybinę bei organizacinę veiklas. Programa pasižymi galimybėmis studentui formuoti studijų turinį, pasirenkant poreikius atitinkančius dalykus bei jų alternatyvas. Taip pat skatinamas studentų tarptautiškumas, suteikiant galimybę išvykti pagal mainų programas. Kompozicijos, Muzikinio folkloro ir Muzikos tyrimų specializacijų studentai turi galimybę pasirinkti gretutines pedagogikos studijas ir įgyti pedagogo kvalifikaciją. Specializacijos Muzika ir edukacija, vykdomos Klaipėdos fakultete, studentams gretutinių pedagoginių studijų modulis yra integruotas į studijų programą.

VALSTYBINIS KODAS: 6121PX005

SPECIALIZACIJOS VILNIUJE: Elektroninė muzika, Garso režisūra, Kompozicija, Muzikinis folkloras, Muzikos industrija ir prodiusavimas, Muzikos tyrimai.
SPECIALIZACIJA KLAIPĖDOJE: Muzika ir edukacija.

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų bakalauras

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 4 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 240

STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS

FAKULTETAI: 

Klaipėdos fakultetas,

Muzikos fakultetas,

Teatro ir kino fakultetas

PROGRAMOS KOMITETAS

SPECIALIZACIJŲ STUDIJŲ PLANAI

Numatomi programos studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas
1.1. Žinos svarbiausius Lietuvos ir pasaulio muzikos kūrinius, kūrėjus ir raidos etapus, išmanys skirtingų kultūrų, stilių ir formų tradicijas.
1.2. Supras muzikos ir (ar) garso sandaros ir jų realizacijos procesų principus ir gebės įgytas teorines žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje ir (ar) kūrybiniame darbe.
1.3 Suvoks teorinius ir praktinius muzikos procesus įvairiuose meno, mokslo ir kultūros kontekstuose.
1.4. Turės pedagoginių, psichologinių žinių sistemą apie vaikų ir jaunimo bendrąjį ir meninį ugdymą, taip pat sisteminių žinių apie vaikų ir jaunimo fizinių, pažintinių, psichosocialinių, meninių gebėjimų raidą (gretutinės pedagogikos studijos).
Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Gebės sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu, laisvai naudotis profesine terminija.
2.2. Gebės savarankiškai kaupti, analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti informacijos šaltinius, kelti probleminius klausimus, identifikuoti muzikos meno reiškinių ypatumus, sisteminti įgytas žinias ir daryti išvadas.
2.3. Bus įgijęs kūrybinio projekto ir (ar) meninio tyrimo analizės ir rengimo įgūdžių, leidžiančių sukurti, pristatyti ir argumentuotai pagrįsti jų meninę ir idėjinę reikšmę.
2.4. Gebės analizuoti ir vertinti profesinės veiklos situacijas, įžvelgti aktualias meninio ugdymo problemas, parinkti ir taikyti tinkamus duomenų rinkimo metodus, analizuoti ir apibendrinti duomenis, taikyti juos praktinėje veikloje (gretutinės pedagogikos studijos).
Specialieji gebėjimai
3.1. Bus įsisavinęs pagrindinius muzikos istorijos ir teorijos principus, gebės efektyviai analizuoti ir profesionaliai vertinti menines idėjas ir projektus įvairiuose muzikos meno kontekstuose.
3.2. Gebės kurti ir įgyvendinti meno projektus, pasirinkti tinkamas kompleksines technologines, organizacines ir metodines priemones.
3.3. Turės vadybos, karjeros valdymo ir verslumo žinių ir įgūdžių, padėsiančių aktyviai ir profesionaliai veikti šiuolaikinėje meno rinkoje.
3.4. Gebės planuoti, organizuoti ir valdyti meninio ugdymo procesą: formuluoti tikslus, kurti ugdymo turinį, parinkti mokomąją medžiagą, tinkamus mokymo/si ir vertinimo metodus (gretutinės pedagogikos studijos).
Socialiniai gebėjimai
4.1. Gebės perteikti savo profesinės veiklos žinias ir supratimą, profesionaliai ir efektyviai bendradarbiauti su meno ir kitų sričių specialistais.
4.2. Gebės dirbti individualiai ir komandoje, atsakyti už veiklos kokybę, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
4.3. Gebės panaudoti įvairias profesinės veiklos žinias, metodus ir strategijas efektyviai komunikacijai su auditorija, sklaidai įvairiose medijose.
Asmeniniai gebėjimai
5.1. Gebės dirbti ir tobulėti savarankiškai, planuoti ir sistemingai tobulinti savo profesines kompetencijas, konstruktyviai išsakyti ir priimti kritiką.
5.2. Gebės imtis iniciatyvos spręsdamas kylančias problemas, prisitaikyti prie naujų situacijų, naudotis asmeniniais organizaciniais įgūdžiais, veikdamas konkurencingoje aplinkoje.
5.3. Suvokdamas savo veiklos visuomeninį/socialinį poveikį, gebės atsakyti už savo kūrybinio projekto ir (ar) meninio tyrimo idėjinę ir meninę kokybę, ją vertinti ir tobulinti.

Profesinės veiklos galimybės: Absolventai gali dirbti įvairiuose Lietuvos kultūros ir švietimo įstaigose, inicijuoti ir įgyvendinti nacionalinius ir tarptautinius kultūros ir meno projektus, taip pat gali savarankiškai reikštis arba derinti meninę, kūrybinę, mokslinę, pedagoginę, vadybinę bei organizacinę veiklas. 
Baigę gretutines Menų pedagogikos studijas ir įgiję pedagogo kvalifikaciją, absolventai gali dirbti pedagoginį darbą įvairiose formalaus ir neformalaus ir (ar) specializuotose ugdymo įstaigose.

Tolesnių studijų galimybės: Menų bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali tęsti studijas antrojoje pakopoje (magistrantūroje) muzikos ir kitose studijų kryptyse, jeigu tai numatoma pasirinktos studijų programos priėmimo reikalavimuose.

Grįžti atgal