Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Teatro menas

Studijų programos tikslas: Parengti visuomeniškai aktyvius teatro meno specialistus (aktorius, režisierius, prodiuserius), išmanančius teatro meną istoriniu ir teoriniu požiūriais, gebančius profesionaliai ir kūrybiškai veikti šalies meniniuose ir kultūriniuose procesuose, realizuoti savo menines idėjas tarptautinėje kultūrinėje erdvėje, savarankiškai dirbti ir bendradarbiauti, mokytis ir tobulėti, panaudoti turimas fizines, emocines ir kognityvines savybes meninei raiškai.

Skiriamieji bruožai:  Tai yra unikali pirmosios pakopos studijų programa Lietuvoje, ugdanti profesionalius teatro meno kūrėjus. Studijų proceso metu taikomas kompleksinio mokymo modelis. Programoje šalia pagrindinės (teatro) studijų krypties dalykų, yra studijuojami kitų krypčių – muzikos, šokio, kino, dailės, vadybos – dalykai, yra sustiprintos meno istorijos ir teorijos dalykų studijos. Studentus ugdo žymiausi Lietuvos teatro ir kitų meno sričių meninkai ir mokslininkai, nuolat bendradarbiaujama su žinomais profesionaliais užsienio teatro meno specialistais.

VALSTYBINIS KODAS: 6121PX004

SECIALIZACIJOS VILNIUJE: Režisūra, Vaidyba, Teatro prodiusavimas, Scenos meno studijos
SPECIALIZACIJOS KLAIPĖDOJE: Teatro ir renginių režisūra, Lėlių ir objektų teatras

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų bakalauras

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 4 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 240

STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS

FAKULTETAS: Teatro ir kino fakultetas; Klaipėdos fakultetas

PROGRAMOS KOMITETAS

SPECIALIZACIJŲ STUDIJŲ PLANAI:

Režisūra

Vaidyba

Teatro ir renginių režisūra

Teatro prodiusavimas

Lėlių ir objektų teatras (nauja)

Scenos meno studijos (nauja)

Numatomi programos studijų rezultatai:  

Žinios ir jų taikymas
1.1. Žinos svarbiausius Lietuvos ir pasaulio teatro kūrinius, kūrėjus ir teatro raidos etapus, išmanys skirtingų stilių ir formų teatro meno tradicijas, gebės įgytas žinias panaudoti praktiniame kūrybiniame darbe.
1.2. Supras teorinius ir praktinius teatro kūrimo principus ir gebės juos tarpusavyje sieti.
1.3. Suvoks teatro meno procesus ir reikšmę bendrame kultūros, meno, mokslo ir socialinių aktualijų kontekste.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Gebės sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu, keldamas probleminius klausimus, pristatydamas kūrybinius sumanymus ir pagrįsdamas jų meninę ir idėjinę reikšmę.
2.2. Gebės savarankiškai kaupti, analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti informacijos šaltinius, identifikuoti teatrinių reiškinių ypatumus, sisteminti įgytas žinias ir daryti išvadas.
2.3. Įgis kūrybinio projekto analizės ir rengimo įgūdžių, leidžiančių sukurti ir pristatyti (apsiginti) šiuolaikines Europos teatro meno tendencijas atitinkantį scenos meno kūrinį.
Specialieji gebėjimai
3.1. Gebės sąmoningai naudoti ir jungti fizinius, emocinius ir intelektinius išteklius įvairiuose teatriniuose kontekstuose.
3.2. Bus įsisavinęs pagrindinius dramaturginės medžiagos analizės, interpretacijos ir sceninės kompozicijos kūrimo principus ir gebės profesionaliai juos taikyti meno projektuose.
3.3. Išmanys teatro kūrinio parengimo pakopas ir cechų darbą, įvairių technologijų panaudojimo ir pritaikymo sceninei kūrybai galimybes.
3.4. Turės karjeros valdymo ir antreprenerystės žinių ir įgūdžių, padėsiančių aktyviai ir profesionaliai veikti šiuolaikinėje meno rinkoje ir prisistatyti įvairiose medijose.
Socialiniai gebėjimai
4.1. Gebės profesionaliai, efektyviai ir etiškai bendrauti ir bendradarbiauti su meno ir kitų sričių specialistais, generuoti įvairias kūrybines idėjas, ieškoti jų įgyvendinimo galimybių, taikyti adaptyviuosius įgūdžius dirbant įvairiose socialinėse grupėse ir daugiakultūrinėse aplinkose.
4.2. Suvokdamas savo kūrybos socialinį poveikį, gebės atsakyti už savo kūrinio idėjinę ir meninę kokybę, ją vertinti ir tobulinti.
4.3. Gebės panaudoti įvairius metodus ir strategijas efektyviai komunikacijai su publika.
Asmeniniai gebėjimai
5.1. Gebės dirbti ir tobulėti savarankiškai, gebės planuoti ir sistemingai tobulinti savo profesines kompetencijas, prisitaikyti prie naujų situacijų, naudotis psichohigienos ir asmeniniais organizaciniais įgūdžiais, kurti konkurencingoje aplinkoje;
5.2. Naudodamas vaizduotę, intuiciją, emocinį intelektą ir kūrybinį mąstymą, gebės analizuoti ir vertinti savo ir kitų kūrybą, konstruktyviai išsakyti ir priimti kritiką.
5.3. Gebės taisyklingai, įtaigiai, profesionaliai bendrauti, perteikdamas informaciją meno bendruomenės ir kitiems visuomenės nariams.
5.4. Gebės atsakyti už savo ir komandos veiklos kokybę, imsis iniciatyvos spręsdamas kylančias problemas.

Profesinės veiklos galimybės: Absolventai gali dirbti įvairiuose Lietuvos teatruose ir jų trupėse, kultūros ir švietimo įstaigose, inicijuoti ir įgyvendinti nacionalinius ir tarptautinius kultūros projektus, taip pat gali savarankiškai reikštis kūrybinėje, meninėje profesinėje veikloje.

Tolesnių studijų galimybės: Baigę pirmosios pakopos studijų programą Teatro menas absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos teatro ir kitų studijų krypčių programas, jeigu tai numatoma pasirinktos studijų programos priėmimo reikalavimuose.