Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

– Istorija

MUZIKINIO FOLKLORO ARCHYVAS

1947 m. Jadvygos Čiurlionytės pastangomis tuometinėje Lietuvos TSR valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) buvo surengta pirmoji lietuvių liaudies instrumentų paroda, kurios sėkmė paskatino konservatorijoje 1948 m. įkurti Liaudies muzikos kabinetą. Jame buvo skaitomos paskaitos apie liaudies muziką, kaupiama tautosakos biblioteka, muzikos instrumentai, liaudies muzikos garso įrašai. Kabineto veikla siekta aprėpti mokymo procesą ir mokslinį tiriamąjį darbą. Nuo 1950 m. pradėta rengti folklorines ekspedicijas, kuriose daugiausia dalyvaudavo studentai muzikologai ir kompozitoriai. Garso įrašų archyvą pradėta kaupti nuo 1951 m., kai liaudies dainininkus imta kviesti įrašams į konservatorijos fonoteką. Ekspedicijose dainos iš pradžių būdavo užrašomos iš klausos, o nuo 1958 m. – nešiojamais magnetofonais.

1959–1984 m. Liaudies muzikos kabinetui vadovavo Genovaitė Četkauskaitė. Šiuo laikotarpiu buvo sudaryta nuosekli archyvinio darbo metodika, pradėti kryptingi etninės muzikos tyrinėjimai, suintensyvėjo liaudies dainų transkribavimas, rankraštinių rinkinių sudarymas, sukauptos medžiagos sisteminimas sudarant melodijų ir tekstų katalogus. 1966 m. pasirodė pirmosios masinės gamybos plokštelės su liaudies dainininkų įrašais ir juos papildančiais priedais, kurias sudarė G. Četkauskaitė.

1973 m. kabinetas buvo pavadintas Liaudies muzikos laboratorija. 1984–1987 m. jai vadovavo Virginija Baranauskienė, 1987–1992 m. – Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė, nuo 1994 m. – Dalia Urbanavičienė. Dėstytojai etnomuzikologai ir studentai muzikologai aktyviai dalyvavo laboratorijos veikloje: rinko folklorą, transkribavo, tyrinėjo. Ši veikla ypač suaktyvėjo nuo 1989 m., kai buvo įkurta Etnomuzikologijos katedra.

1993 m. pabaigoje Lietuvos muzikos akademijoje buvo įkurtas Muzikologijos institutas, o Liaudies muzikos laboratorija reorganizuota į šio instituto Etnomuzikologijos skyrių (vedėja – Dalia Urbanavičienė). Panaikinus Muzikologijos institutą, 2015–2022 m. veikė dabartiniu LMTA Mokslo centro Etnomuzikologijos skyrius. Dalis skyriaus darbuotojų yra mokslininkai, kiti – redaktoriai, tvarkantys archyvinę medžiagą ir rengiantys leidinius.

LMTA Etnomuzikologijos skyrius kartu su LMTA Etnomuzikologijos katedra yra tapęs muzikinio folkloro tyrimų ir etnomuzikologų rengimo centru Lietuvoje. Nuolatos skelbiami moksliniai straipsniai, monografijos. Muzikinio folkloro archyve sukauptos vertybės skelbiamos LMTA, LLTI leidiniuose, vadovėliuose, populiariuose folkloro rinkiniuose.