Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

– Straipsnių rinkiniai


 

Palionytė, Danutė. Kad žydėtų muzikos gėlynai. Sudarytoja Rūta Gaidamavičiūtė. Serija „Lietuvos muzikologijos šaltiniai“, II knyga. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2021. 494 p.

ISBN 978-609-8071-64-1
Kaina 15 Eur

Kaip rašyti, kad ir po penkiasdešimties ar daugiau metų straipsniai neprarastų savo svorio, kad pasikeitusios istorijos peripetijos ar naujų teorijų mados nenusineštų visos jų vertės?

Žinoma, prieš pusšimtį metų muzikologinę veiklą pradėjusi Danutė Palionytė apie tai negalvojo. Jai rūpėjo rasti savo gyvenimo temą, įsitraukti į tuo metu negausų rašančių kolegų būrį, suspėti aprėpti tiek kūrybos, tiek atlikimo barus, išsiaiškinti begalę įdomių su muzika susijusių dalykų. O mums, retrospektyviai grįžtantiems į nelabai seną praeitį, jos tekstuose smagu rasti aiškiais kriterijais pagrįstą būto muzikos gyvenimo vaizdą. Danutė ne tik fiksavo tai, ką įdomaus pateikė kiekviena diena, bet ir kreipė žvilgsnį į ją dominusią istorinę praeitį, kėlė sau su tautos savastimi susijusius kūrybos klausimus ir bandė kitiems į juos atsakyti. (Rūta Gaidamavičiūtė)

Turinys
Įžanga


 

 

Lietuviško fakyro žydinti nostalgija. Vytautas Landsbergis apie Bronių Kutavičių. Sudarytoja Eglė Bertašienė. Serija „Lietuvos muzikologijos šaltiniai“, I knyga. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2021. 95 p.

ISBN 978-609-8071-62-7
Kaina 15 Eur

Šiai rinktinei kartu su V. Landsbergiu buvo atrinkti svarbiausi 1976–2012 m. publikuoti jo tekstai apie kompozitorių Bronių Kutavičių – straipsniai periodikoje, pasisakymas LRT laidoje, sukurto dokumentinio filmo refleksija. Ir tai tik dalis Landsbergio „Kutavičianos“. V. Landsbergis apmąsto Kutavičiaus muziką kaip organišką estetinės ir etinės plotmių dermę: nacionalumo raiškai svarbiausia talento galia, meninio vaizdo įtikinamumas, jo muzikos atkuriamo pasaulio paveikumas, o angažavimasis nacionalinei kultūrai pasireiškia ne konvencionaliomis priemonėmis, bet išsiskleidžia per autentiško individualaus patyrimo koreliaciją su visuomeninėmis tapatybėmis.

Turinys
Pratarmė


 

 

Algirdas Jonas Ambrazas. De musica. Straipsnių ir pranešimų užsienio kalbomis rinktinė. A collection of research articles and papers. Sudarė ir parengė Gražina Daunoravičienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2019. 286 p.

ISBN 978-609-8071-49-8
Kaina 12 Eur

Ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, habilituotas daktaras, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas ir svarbiausia teorinio žinojimo instancija Lietuvoje – Algirdas Jonas Ambrazas (1934–2016) be išlygų gali būti vadinamas lietuvių teorinės (sisteminės) muzikologijos pagrindėju.
Šią Algirdo Jono Ambrazo darbų rinktinę sudaro skaityti pranešimai ir publikuoti straipsniai užsienio kalbomis.

Turinys
Pratarme
Foreword


Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories. A collection of articles. Rūta Stanevičiūtė & Rima Povilionienė (eds.). Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2015. 563 p.
ISBN 978-609-8071-29-0
Kaina 12 € 

In the current global world the interaction between cultures penetrates into musical practices and discourses, radically affecting the sociocultural imagination and altering the established shapes of cultural territories. Yet the history of music demonstrates that the dynamics of cultural encounters and segregations has always been a key factor in the formation of individual and collective identities and in the understanding of other cultures. Cultural expansions and, conversely, the trajectories of displacement of cultural expression are to a varied extent affected by the political, economic, technological and other dimensions of dissemination of musical practices and traditions. In the modern age, the extramusical factors are of equal significance to textual (creation) and contextual (dissemination and reception) configurations of sociocultural interactions. The understanding of sociocultural interactions and borders plays an important role in the appropriation of the musical past and the revival of cultural memory.

Table of Contents


Liaudies instrumentinė muzika: tradicija ir dabartis. Skiriama Liaudies instrumentų katedros 70-mečiui. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 162 p.
ISBN 978-609-8071-27-6
Kaina 3,20 €

2015 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedra mini gražią 70-ties metų sukaktį. Tai reikšminga sukaktis, atspindinti ilgą ir sudėtingą liaudies muzikos instrumentų tobulinimo, atlikimo metodikos ir pedagogikos raidos kelią. Tiek kūrimosi laikotarpiu, tiek šiandien pagrindinis katedros tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos liaudies instrumentu atlikėjus, pedagogus, kolektyvų vadovus, dirigentus.
Šiame leidinyje lietuvių, rusų ir anglų kalbomis spausdinami dar niekur nepublikuoti Lietuvos ir užsienio šalių liaudies instrumentų tyrinėtojų, atlikėjų, pedagogų darbai. Jie buvo pristatyti katedros rengiamų tarptautinių mokslinių-metodinių konferencijų „Liaudies instrumentine muzika: tradicija ir dabartis“ metu. 

Turinys
Pratarmė


Muzikos komponavimo principai: melodijos fenomenas. Principles of Music Composing: Phenomenon of Melody. XV.  Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 199 p.
ISSN 2351-5155
Kaina 12 €

Skaitytojui pateikiamas leidinys – tai mokslinių straipsnių rinktinė, sudaryta XV tarptautinės muzikos teorijos konferencijos „Muzikos komponavimo principai: melodijos fenomenas“ pranešimų pagrindu. Konferencija vyko 2015 m. spalio 14–16 d. Vilniuje, pažymint 140-ąsias M. K. Čiurlionio gimimo metines. Konferencijoje savo mokslines idėjas pristatė dvi dešimtys muzikologų ir kompozitorių iš įvairių šalių – Lenkijos, Švedijos, Graikijos, Didžiosios Britanijos, Tailando, Rusijos, Austrijos, Latvijos ir Lietuvos.
Leidinyje spausdinami moksliniai straipsniai išdėstyti pagal tris potemes: I potemė – „Teoriniai, istoriniai ir technologiniai melodijos aspektai“, II – „Estetiniai, stilistiniai ir semantiniai melodijos aspektai“ ir III – „Melodija šiuolaikinėje komponavimo praktikoje“.

Turinys
Pratarmė
Foreword


Muzikos komponavimo principai: sonorizmas. Principles of Music Composing: Sonorism. XIV.  Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 131 p.
ISSN 2351-5155
Kaina 12 €

Ši mokslinių straipsnių rinktinė yra sudaryta pranešimų, pristatytų XIV tarptautinėje muzikos teorijos konferencijoje „Muzikos komponavimo principai: sonorizmas“, pagrindu. Konferencija vyko 2014 m. spalio 13–15 d. Vilniuje.
Leidinyje savo mokslines idėjas dėsto muzikologai ir kompozitoriai iš įvairių šalių – Latvijos, Lenkijos, Graikijos, Didžiosios Britanijos, Rusijos, Prancūzijos, Lietuvos ir kt. Straipsniai, publikuojami anglų kalba, recenzuoti peer rewiew būdu. Jie išdėstyti pagal tris potemes, nagrinėjančias sonorizmo muzikoje aspektus: „Teoriniai ir istoriniai sonorizmo aspektai“, „Sonorizmas akustinėje muzikoje“, „Sonorizmas elektroninėje muzikoje“. 

Turinys
Pratarmė
Foreword


Acting reconsidered: new approaches to actor’s work: a collection of scientific articles. Edited by Ramunė Balevičiūtė. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2014. 111 p. 
ISBN 978-609-8071-20-7
Kaina 4 €

Ši mokslinių straipsnių rinktinė parengta II tarptautinės teatrologų konferencijos, vykusios Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 2014 m. rugsėjo 30–spalio 1 d., pranešimų pagrindu. Dešimties tyrinėtojų iš Lietuvos, Švedijos, Portugalijos, Suomijos ir Australijos tekstuose analizuojama istorinė vaidybos sistemų raida, pristatomos ir nagrinėjamos šiuolaikinės vaidybos sampratos ir šiandien pasaulyje taikomų aktorių rengimo metodų bei vaidybinių praktikų įvairovė. 

Turinys


Menų funkcijos kultūriniuose ir socialiniuose procesuose / Functions of the Arts in Cultural and Social Processes. Sud. Lina Navickaitė-Martinelli. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 204 p.
ISBN 978-609-8071-19-1
Kaina 5,50 €

Recenzuojamoje mokslo ir meno tyrimų straipsnių rinktinėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir kitų šalies institucijų tyrėjai analizuoja aktualius meninių tyrimų ir atlikimo studijų sričių klausimus. Nagrinėjamos atlikėjo polifunkcionalumo muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose, atlikimo sampratos pokyčių dabarties menuose, performatyvumo muzikoje ir teatre, kūrybos, atlikimo ir suvokimo sąveikos, meno ir menininko funkcijų visuomenėje problemos. Rinktinė parengta vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą kultūrinės plėtros projektą „Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose“.

 This collection features peer-reviewed scientific and artistic research articles written by researchers from the Lithuanian Academy of Music and Theatre and other Lithuanian institutions which analyze topical issues from the fields of artistic research and performance studies. Among these, the following questions are tackled: a performer’s polyfunctionality in musical, cultural and social processes; changes of the concept of performance in the today’s arts; performativity in music and in theatre; interrelationships between creation, performance and reception; the functions of art and an artist in society. This collection of articles is part of the project “A Performer’s Polyfunctionality in Musical, Cultural and Social Processes”, funded by a grant from the Research Council of Lithuania.

Turinys
Pratarmė


Music That Changed Time. The Lithuanian Composer Bronius Kutavičius and the Baltic Outburst of Creativity after 1970. A collection of articles. Edited by Rima Povilionienė and Jūratė Katinaitė. Vilnius: Lithuanian Composers’ Union, Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2014. 226 p.
ISBN 978-609-8037-07-1 (LKS), 978-609-8071-21-4 (LMTA)
Įsigyti galima Lietuvos kompozitorių sąjungoje (kaina 9 €)

Ši straipsnių rinktinė „Music That Changed Time“ skirta iškiliam lietuvių muzikos kūrėjui Broniui Kutavičiui ir Baltijos kraštų kūrybos proveržiui po 1970 m. Knygoje sudėti straipsniai, parengti 2012 m. Vilniuje vykusios 43-osios tarptautinės Baltijos muzikologų konferencijos pranešimų pagrindu. Joje – dvidešimt įvairių šalių muzikologų mokslinių straipsnių, šešiuose skyriuose gvildenančių įvairius praeito amžiaus 8–9-ojo dešimtmečių Baltijos kraštų muzikos aspektus. 

8–9-asis dešimtmečiai Baltijos kraštų muzikoje – tapatybės paieškų laikas. Viena vertus, tos kartos kompozitoriai ieškojo individualios muzikos kalbos, savitos raiškos. Kita vertus, sustiprėjo menininkų bendruomenes vienijančių idėjų ir vertybių poreikis. Oficialioji sovietinė doktrina skelbė „brandaus socializmo“ laikotarpį, o mene vis stiprėjantis individo – tautos šauklio balsas pamažu trupino sistemos pagrindus, žadindamas visuomenėje nuoširdumo, bendrystės, tautinių tradicijų, dvasingumo, religingumo ir laisvės ilgesį.

In the music of the Baltic countries, the period between the end of World War II and the fall of the ‘Iron Curtain’ is inseparable from totalitarian regime and attempts to circumvent its constraints. Compositions of the first post-war decades were infused with the Soviet and pseudo-folkloric aesthetic. It is only in the 1960s that the music of the Baltic countries experienced a sudden leap of modernisation, when the political climate had ‘thawed,’ contacts had been made with the musical communities existing in other Eastern bloc countries, and the whole cultural paradigm had changed. The young composers of the time became besotted with ideas of the avant-garde. Yet it is not until the beginning of the 1970s that the more profound renewal commenced in the music of Lithuania and other countries of the Baltic region, with the increasing importance of the ideas of cultural resistance, national identity and creative freedom.

The texts published in the present collection of articles deal with the creative work of Kutavičius and other composers of the Eastern European region who experienced a similar change in ideas at the same time. 


Muzikos komponavimo principai: ritmo fenomenas. Principles of Music Composing:
The Phenomenon of Rhythm. XIII.  
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013. 139 p.
ISSN 2351-5155
Kaina 17,40 €

Skaitytojui pateikiamas leidinys – mokslinių straipsnių rinktinė, sudaryta pranešimų, pristatytų XIII tarptautinėje muzikos teorijos konferencijoje „Muzikos komponavimo principai: ritmo fenomenas“, pagrindu. Konferencija vyko 2013 m. spalio 16–18 d. Vilniuje, pažymint 80-ąjį Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kompozicijos katedros jubiliejų; ją rengė Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Lietuvos kompozitorių sąjunga.

Leidinyje spausdinami muzikologų ir kompozitorių iš įvairių šalių – Brazilijos, Lenkijos, Graikijos, Didžiosios Britanijos, Rusijos, Prancūzijos, Lietuvos ir kt. – moksliniai straipsniai anglų kalba, recenzuoti peer rewiew būdu. Jie išdėstyti pagal keturias potemes, nagrinėjančias ritmo muzikoje reiškinį: „Teoriniai ritmo aspektai“, „Ritmas šiuolaikinėje muzikoje“, „Ritmo santykis su tekstu, ritualu ir drama“, ir „Etniniai ir istoriniai ritmo aspektai“. 

Turinys


(re)vision: heroism. Materials of the International Conference of Young Theatre Critics. Vilnius, 27–29 September 2012. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2013.
58 p. 
ISBN 978-609-8071-13-9
Neparduodama 

Heroism: what does this word mean nowadays? Do we still believe in heroes? Do we still witness behaviour that we could call heroic? Every generation has its own heroes or claims that there are no heroes anymore. Theatre art is usually the one that reflects these changes of the understanding what a hero is and what heroic is. Therefore, the works of contemporary theatre creators give us an opportunity to discuss the phenomenon of present heroism.

In September 2012, the concepts of hero and heroism were revised by the participants of the International Conference of Young Theatre Critics. The book (Re)Vision: Heroism presents the ideas of the new generation theatre researchers from different countries and different schools who gathered together in Vilnius that autumn. The reader of this book will find comments on the contemporary life of French, Germany, Italian, Russian, Polish, Georgian, Estonian, Latvian and Lithuanian theatre. Moreover, most of the authors take an intent look at the past – the examples of different understanding of a hero in different periods of theatre history help to define features of contemporary heroism.


Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911). Jo laikas ir mūsų laikas. His time and our time (su 2 CD). Sudarytojos: Gražina Daunoravičienė, Rima Povilionienė. – Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013. – 688 p.: iliustr.
ISBN 978-609-8071-11-5
Kaina 21,72 €

Čiurlionio mirties šimtmečiui dedikuojamas tomas provokuoja esmingesnei šio menininko kūrybos peržvalgai ir vertinimui. Siekis nubrėžti plačius Čiurlionio kūrybos tarpdisciplininio tyrimo horizontus sutelkė per trisdešimt dailėtyrininkų, filosofų, muzikologų, kultūros diskurso tyrėjų iš Lietuvos ir viso pasaulio. Viena svarbiausių šio studijų ir mokslo straipsnių rinkinio ypatybių – analitinis, mokslinis publikuojamų darbų pobūdis ir jau įsišaknijusių požiūrių revizavimas, kreipiantis į kitą, aukštesnį Čiurlionio kūrybos pažinimo lygmenį.

„Visa Čiurlionio kūryba yra viliojantis semiotinės analizės išbandymas“ (Eero Tarasti), tad jo meno mįsles knygoje atskleidžia neįtikėtini tyrimų išsišakojimai, taikant semiotinės metakalbos metodą, kriptoreprezentaciją, numerologiją, intertekstualumą ir kitus diskursus. Pastanga nurodyti Čiurlionio vietą XX a. kultūros ir meno žemėlapyje yra dar vienas neabejotinas šios knygos tyrėjų solidarumo ženklas. Tasai Čiurlionio „įkaltis“ yra vizionieriškas episteminių Europos meno lūžių pojūtis – XX a. naujosios muzikos ir moderniojo abstraktaus meno perspektyvos regėjimas.

Čiurlionio meno tyrimus papildo skaitmeniniai knygos priedai – dvi kompaktinės plokštelės (CD-audio ir CD-extra su video katalogu). Jos teikia galimybę kartu su tyrėjais analizuoti rankraščius, dokumentus, gilintis į paveikslus, klausytis kūrinių įrašų. Prieduose pateikiama dokumentinė medžiaga sudarytojų buvo imama iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Kaune ir garso įrašų leidėjų fondų. Tikimės, kad tai pasitarnaus Čiurlionio meno sklaidai ir paskatins tolesnius čiurlionianos tyrimus, nes šio genijaus paslaptys ir mintys dar nėra išsamiai perskaitytos iki mūsų dienų.

* * * * *

The book Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911): His Time and Our Time is dedicated to Čiurlionis’ hundredth death commemoration and instigates for a deeper revision and assessment of his legacy. The goal of delineating the wide horizons of interdisciplinary research in the oeuvre of Čiurlionis combined efforts of more than thirty art researchers, philosophers, musicologists, researchers of cultural discourse from Lithuania and abroad. Not only the wide approach in studying the oeuvre of the Lithuanian genius is among the most significant features of this collection of studies and scientific articles, but also the revision of approaches directing towards another level of studying the works of Čiurlionis.

“The entire creation of Čiurlionis is a tempting challenge of semiotic analysis” (Eero Tarasti), therefore riddles of his art in this book are disclosed by unexpected ramification of studies in applying the method of semiotic meta-language, crypto-representation, numerology, intertextuality and other discourses. Efforts in defining the place of Čiurlionis on the map of culture and arts in the 20th century are another clear sign of affinity and solidarity among the authors of this book. The “evidence” leading to the credible marking of the value of Čiurlionis’ oeuvre in the context of modern art is the visionary sense of epistemic refractions in the art of Europe – the vision of perspective of the New Music and Modern Abstract Art in the 20th century.

The digital supplements – two CDs (CD-audio and CD-extra with video catalogue) give the readers an opportunity to analyze manuscripts and documents, study pictures and listen to the recorded music. All documents provided in the supplements were taken from the National Art Museum of M. K. Čiurlionis in Kaunas and the stock of audio recording publishers. We hope the book will encourage further studies of Čiurlionis’ creation, as secrets, signs and thoughts of this genius are not yet fully investigated and read for today.