Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Neįgaliesiems

Paramos studentams turintiems negalią rūšys ir sąlygos

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM parama

Neįgaliųjų reikalų departamentas teikia finansinę pagalbą neįgaliems studentams, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, jų specialiesiems poreikiams, susijusiems su studijomis, tenkinti ir (ar) studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuojantiems pirmą kartą, t. y. nebaigusiems atitinkamos pakopos studijų pagal pirmosios, antrosios arba trečiosios pakopos studijų programas.

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 • išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – 2022 m. 112,92 Eur).
 • studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, jei studentas studijuoa valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje (3,2 BSI dydžio 1 kartą per semestrą – 2022 m. 147,20 Eur).

Prašymą dėl finansinės pagalbos teikimo studentai turi užpildyti kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 10 d. arba vėliau, kai neįgalumas nustatomas studijų metų eigoje. Prašymai priimami Studijų skyriuje (LMTA Centrinių rūmų 120 kab.).

Daugiau informacijos: http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Indrė Slavinskienė
LMTA Studijų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 261 01 44
El. p. indre.slavinskiene@lmta.lt


Tikslinės išmokos

Tikslines išmokas (4 BSI dydžio – 2022 m. 184 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 
3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje).

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras“.

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:

* jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);

*  studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Indrė Slavinskienė
LMTA Studijų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel.: (8 5) 261 01 44 el. p. indre.slavinskiene@lmta.lt

Asta Motiejūnienė
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel.: (8 5) 205 3961, 8 615 17312, el. p.:  asta.motiejuniene@vsf.lt

Informaciją apie projektą: www.vsf.lt 


Parama aukštųjų mokyklų studentams ir darbuotojams, turintiems specialiųjų poreikių, ir dalyvaujantiems „Erasmus+“ programos mobilumo veiklose

Asmuo, turintis specialiųjų poreikių

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

Kas gali teikti paraiškas papildomai paramai?

Paraiškas gali teikti asmenys, turintys specialiųjų poreikių, kurie yra:

 1. Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai ir dalyvauja „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklose Programos šalyse, t. y.:
 • studentai, vyksiantys į dalines studijas ir (arba) praktiką;
 • dėstytojai, vyksiantys  į dėstymo vizitus užsienio aukštosiose mokyklose;
 • darbuotojai, vyksiantys į mokymosi vizitus užsienio aukštosiose mokyklose, įmonėse ar kitose organizacijose.
 1. Programos šalių įmonių ir (arba) organizacijų atstovai, atvykstantys dėstyti į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 2. Studentai iš šalių Partnerių universitetų, atvykstantys į „Erasmus+“ finansuojamas dalines studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose.
 3. Dėstytojai ir darbuotojai iš šalių Partnerių universitetų, atvykstantys į „Erasmus+“ finansuojamus dėstymo ir (arba) mokymosi vizitus Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Kam parama gali būti skiriama?

Papildoma parama gali būti skiriama priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo asmens ligos ir (arba) negalios pobūdžio, pavyzdžiui, pritaikyto kambario nuomai, vizitams pas gydytoją, įvairioms procedūroms, lydinčio asmens kelionės išlaidoms ir pan. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašoma papildoma parama, poreikis turi būti patvirtintas asmens gydytojo išduotame dokumente.

Svarbu pažymėti, kad:

 • kiekviena aukštoji mokykla, pasirašydama Erasmus aukštojo mokslo chartiją, įsipareigoja užtikrinti vienodas galimybes visiems norintiems dalyvauti „Erasmus+“ programos veiklose. Atsižvelgiant į tai, studentai bei dėstytojai, turintys negalią ar kitų sveikatos problemų ir dalyvaujantys „Erasmus+“ programos mobilumo veiklose gali naudotis priimančios aukštosios mokyklos teikiamomis paslaugomis tokiomis pat sąlygomis, kokios numatytos pastarosios studentams bei dėstytojams;
 • papildoma parama neskiriama išlaidoms, kurias negalią ar kitų sveikatos problemų turintis asmuo patiria kasdien būdamas Lietuvoje, nebent tos išlaidos dėl kainų skirtumo užsienyje ženkliai padidėja;
 • papildoma parama neskiriama tam, kad būtų padengtos visos papildomos su mobilumo veiklomis užsienyje susijusios išlaidos. Papildoma parama gali būti skiriama tik išlaidoms, susijusioms su asmens su liga ir (arba) negalia.

Kaip teikti paraišką papildomai paramai?

Dėl galimybės gauti papildomą paramą „Erasmus+“ mobilumo laikotarpiu reikėtų kreiptis į aukštosios mokyklos Tarptautinių ryšių skyrių (nurodykite konkretų asmenį bei jo kontaktinę informaciją) arba fakulteto, kuriame asmuo studijuoja, „Erasmus+“ programos koordinatorių.

Paraiškos papildomai paramai gauti teikiamos Nacionalinei agentūrai (Lietuvoje tai Švietimo mainų paramos fondas) ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki asmens išvykimo į studijas, praktiką arba dėstymo, mokymosi vizitą. Paraiška privalo būti suderinta su aukštosios mokyklos „Erasmus+“ instituciniu koordinatoriumi.

Paraiškos forma

Paraiškos forma skelbiama Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje adresu www.erasmus-plius.lt → Paraiškų teikimas → Papildoma parama asmenims, turintiems specialiųjų poreikių.

Kilus klausimų dėl paraiškos pildymo prašome kreiptis į Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriaus projektų koordinatorę Irmą Vyšniauskienę tel. (8 5) 250 3709 arba el. paštu irma.vysniauskiene@smpf.lt.

Asmens duomenų apsauga

Visi paraiškoje papildomai paramai gauti nurodyti asmens duomenys yra konfidencialūs. Paraiškų teikėjų pateikta asmeninė informacija bus reikalinga vertinant paraiškas pagal kvietimo teikti paraiškas reikalavimus, o paraiškos finansavimo atveju, administruojant ir valdant finansinius aspektus.

Kaip atsiskaityti už gautą papildomą paramą?

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, papildomai skirta parama turi būti pagrįsta realiai patirtomis išlaidomis (būtini išlaidas pateisinantys dokumentai). Dėl šios priežasties kartu su paraiška reikalinga pateikti priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašomas papildomas finansavimas, kainas toje šalyje, į kurią vykstama. Tuo atveju, jei papildoma parama bus skirta, grįžęs iš programos „Erasmus+“ mobilumo veiklos asmuo turės pateikti Lietuvos aukštajai mokyklai ataskaitą ir visus išlaidas pateisinančius dokumentus.

Naudinga informacija

 1. Asmenų, dalyvavusių „Erasmus+“ mobilumo veiklose, patirtys:
 1. Erasmus studentų tinklo (angl. Erasmus Student Network) projekto MappED! svetainė, kurioje pateikiama informacija apie aukštųjų mokyklų prieinamumą bei jų teikiamas paslaugas negalią turintiems studentams.
 2. Studentų studentams parengtas įrankis, padėsiantis studijų užsienyje metu.

Programos šalys: Europos Sąjungos valstybės narės, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija.

Šalys partnerės: visos likusios (ne Programos) šalys.