Priėmimas į Menotyros krypties doktorantūrą

Priėmimas į Menotyros krypties doktorantūrą bus vykdomas 2019 m. birželio mėn. paskutinę savaitę.

Tel. pasiteiravimui: 261 76 82,  8 687 94630, el. p. doktorantura@lmta.lt

Dokumentų sąrašas

Stojantysis į menotyros krypties doktorantūrą turi pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse (prašymo formą rasite čia);
 2. magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą, jo priedą/ priedėlį (originalus ir kopijas, originalai iš karto grąžinami); Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
 3. dviejų Menotyros mokslo krypties mokslininkų rekomendacijas (parengtas 2018 m.)
 4. kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymą (CV) (spausdintą ir skaitmeniniu formatu)
 5. mokslo darbų sąrašą ir mokslo darbų kopijas;
 6. mokslinio tyrimo projektą (apie 40 000 spaudos ženklų, spausdintą ir skaitmeniniu formatu, nurodant  projekto priskyrimą doktorantūros tematikai)
 7. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją
 8. stojamąją studijų įmoką patvirtinančią banko kvito kopiją
 9. anketą su nuotrauka (anketos formą rasite čia);

Stojamoji studijų įmoka – 40,00 eur.

Mokestis sumokamas į LMTA sąskaitą. Įmokos kvito užpildymo rekvizitai: gavėjas – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, įm. kodas – 111950624; gavėjo bankas – Swedbank, sąskaita – LT14 7300 0100 0245 5553; įmokos kodas – 103129; mokėjimo paskirtis – už stojamuosius.

Vilniaus dailės akademijos,  Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos  humanitarinių mokslų srities  menotyros krypties doktorantūros reglamentas

Stojančiųjų vertinimas:

 1. Atrankos kriterijai, papildomi balai

Mokslinio tyrimo projekto įvertinimas, pokalbio įvertinimas, publikacijų ir mokslinių publikacijų įvertinimas.

 1. Konkursinio balo formulė

Konkursinis balas susideda iš mokslinio tyrimo projekto (Mtp), pokalbio (Pk), publikacijų (Mpb) įvertinimų vidurkio.
Ʃ – Konkursinis balas
Ʃ = 0,5Mtp + 0,3Pk + 0,2Mpb

 1. Konkursinio balo sandara

Konkursinė komisija taikydama dešimtbalę sistemą įvertina kandidato pateiktą medžiagą: mokslinio tyrimo projektą, publikacijas, pasirinktos mokslinės problemos pristatymą žodžiu. Konkursinį balą sudaro pokalbio metu išryškėjusio tinkamumo moksliniam darbui, projekto, kandidato pateiktų publikacijų įvertinimų dešimtbalėje sistemoje vidurkis. Jei kandidatai, surenka vienodą konkursinį balą, teikiant pirmenybę atsižvelgiama į pateiktas rekomendacijas.