Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Įgijusiems išsilavinimą užsienyje


UŽSIENYJE ĮGYTŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS

Lietuvos muzikos ir teatro akademija pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliojimą turi teisę atlikti užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimą, kuris yra priėmimo proceso dalis.

Užsienio kvalifikacijos akademinė vertė nustatoma palyginant ją su panašiausia Lietuvoje teikiama kvalifikacija pagal šiuos kriterijus:

 • lygmuo
 • turinys
 • paskirtis
 • apimtis (trukmė)
 • mokymosi (studijų) kokybė
 • mokymosi (studijų) rezultatai

Pripažinimu nustatoma, ar užsienyje įgyta kvalifikacija tenkina atitinkamai kvalifikacijai Lietuvoje keliamus reikalavimus ir ar suteikia teisę pretenduoti į atitinkamą studijų pakopą.

Kvalifikacija įvertinama per vieną mėnesį nuo visų dokumentų gavimo dienos. Jeigu vertinimas užsitęsia dėl nuo stojančiojo nepriklausančių priežasčių, stojantysis informuojamas el. paštu paaiškinant priežastis ir, jeigu įmanoma, nurodant apytikslį naują terminą dėl sprendimo priėmimo.

Kvalifikacija gali būti pripažinta, nepripažinta arba pripažinta su papildomais reikalavimais.

Stojantysis, nesutinkantis su LMTA sprendimu dėl kvalifikacijos pripažinimo, turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo teikti apeliaciją. Apeliacija teikiama Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC). LMTA el. paštu informuoja užsienio kvalifikacijos turėtoją apie apeliacijos pateikimo galimybę ir procedūrą.

IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, AKADEMINIO PRIPAŽINIMO LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOJE TVARKOS APRAŠAS


DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Stojantieji, siekiantys užsienyje įgytos kvalifikacijos akademinio pripažinimo, iki prašymo studijuoti pateikimo elektroniniu paštu priemimas@lmta.lt turi pateikti nustatytos formos prašymą ir originalių dokumentų skenuotas kopijas, reikalingas užsienio kvalifikacijos akademiniam pripažinimui atlikti:

 • asmens informaciją
 • kontaktinę informaciją
 • patvirtinimą, kad pateikta informacija yra tikra ir teisinga
 • asmens tapatybę liudijančio dokumento skenuotą kopiją
 • užsienio kvalifikaciją liudijantį dokumentą ar kitus jį atitinkančius dokumentus; jei LMTA neturi galimybės nagrinėti išsilavinimo dokumentus originalo kalba, turi būti pateiktas jo vertimas į lietuvių, anglų arba rusų kalbą, oficialiai patvirtintas vertimo biuro
 • anglų arba lietuvių kalbos lygio įvertinimo sertifikatą, priklausomai nuo studijų programos, kurioje ketinama studijuoti, dėstymo kalbos. Sertifikato nereikia pateikti, jei studijų programos, kurioje ketinama studijuoti, dėstymo kalba yra stojančiojo gimtoji kalba. Stojantiesiems į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) tinka tik stojimo reikalavimuose nurodytas anglų kalbos žinių lygis: Advanced English knowledge is required (Level C1) according to Common European Framework: IELTS– level 7, TOEFL – 110-120
 • vardo ir (ar) pavardės keitimą liudijantį dokumentą (-us), jeigu išsilavinimo dokumentai išduoti kitu vardu ir (ar) pavarde
 • papildomus dokumentus, liudijančius apie išsilavinimo lygį
 • papildomą medžiagą, įrodančią atitikimą nustatytiems priėmimo į atitinkamą studijų programą reikalavimams;
 • sutikimą, kad LMTA dėl stojančiojo dokumentų tikrumo, turimo išsilavinimo vertės, lygio nustatymo gali kreiptis į trečiąsias šalis (mokyklą, universitetą, ENIC/NARIC centrus ir kt.)

Karo pabėgėlių kvalifikacijos nagrinėjamos remiantis Pabėgėlių pripažinimo gairėmis, rekomendacijos kreipiantis į SKVC.
Įgijusiems Europos bakalaureato diplomą į SKVC kreiptis nereikia. Estijoje ir Latvijoje nuo 2019 metų išduotoms kvalifikacijoms taikomas automatinis pripažinimas.

Paraiška nenagrinėjama, jeigu pareiškėjas nepateikia visų reikalaujamų dokumentų arba nepateikia paraiškos iki nustatyto termino.
Reikalavimai dokumentams pagal šalis gali skirtis. Daugiau informacijos pateikiama SKVC svetainėje
Paraiškos nagrinėjimas yra nemokamas.


Akademinio pripažinimo skaičiai LMTA

Skaičius 2021 m. 2022 m.
Priimtų akademinio pripažinimo sprendimų  1 16

Akademinį pripažinimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vykdo Studijų skyrius.

Kontaktai:

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos I rūmai
Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius, 1120
Mob. tel. +370 650 68648
El. paštas priemimas@lmta.lt