Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Taisyklės

 
Apie LMTA
Struktūra ir valdymas
Biblioteka
 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos BIBLIOTEKOS taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos biblioteka (toliau – Biblioteka) yra struktūrinis akademijos  padalinys. Biblioteka veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, patvirtintais Lietuvos standartais, akademijos  Statutu, rektoriaus įsakymais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Bibliotekos fondas - visi dokumentai, kuriais biblioteka aprūpina savo vartotojus: dokumentai, sukaupti bibliotekoje, ir ištekliai, pasiekiami nuotoliniu būdu, kurių nuolatinei ar laikinai prieigai įgytos teisės.

Dokumentas – naudojama ir saugojama laikmena su joje įrašyta informacija:  muzikinių kūrinių natos, knyga, periodinis leidinys, rankraštis, garsinis ir (arba) regimasis,  kartografinis, vaizdinis, elektroninis, išspausdintas ar kitu būdu pateikiantis informaciją šaltinis.

3. Bibliotekos fondai yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.

4. Biblioteka garantuoja skaitytojams dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, prieinamumą.

5. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintą „Bibliotekos teikiamų paslaugų kainoraštis“. Mokamų paslaugų įkainius tvirtina akademijos Senatas.

II. Skaitytojų aptarnavimas

1. Registracija

1.1. Bibliotekos skaitytojais gali būti:
      akademijos dėstytojai, studentai, darbuotojai; 
      užsienio studentai, atvykstantys į akademiją pagal studentų mainų (pasikeitimo) ir kitas programas; akademijos muzikos mokymo studijų centro studentai; 
      kiti asmenys.

1.2. Bibliotekos informacijos sistemoje skaitytojai registruojami: perkeliant jų duomenis iš akademijos studentų ir darbuotojų duomenų bazių ir tradiciniu būdu.

1.3. Skaitytojai įgyja teisę naudotis Bibliotekos paslaugomis patvirtinę savo parašu, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir pasižada jas vykdyti.

1.4. Juridinių asmenų atstovai aptarnaujami pateikę institucijos vadovo patvirtintą oficialų prašymą su nurodytais, įgalioto paimti dokumentus, asmens duomenimis.

1.5. Užsienio studentai, atvykstantys į akademiją pagal studentų mainų (pasikeitimo) ir kitas programas, aptarnaujami pagal Tarptautinių ryšių skyriaus sąrašą.

1.6.LMTA  muzikos mokymo  studijų centro studentai  -  pagal  mokymo centro sąrašą. 

2. Dokumentų skolinimas

2.1. Galiojantys akademijos  studento, darbuotojo pažymėjimai ir  Bibliotekos skaitytojo pažymėjimai išduoti LMTA  bendruomenės nariams yra dokumentai, sudarantys galimybę identifikuoti asmenį  bibliotekos informacinėje sistemoje bei suteikiantys jiems teisę skolintis dokumentus  į namus arba naudotis dokumentais skaitykloje.

2.2. Už pamestą skaitytojo bilietą, išrašant naują,  imamas nustatytas mokestis.

2.3. Skaitytojai, nesantys LMTA bendruomenės nariai, turi teisę naudotis bibliotekos dokumentais skaityklose  ir  abonemente, bet tik vietoje.

2.4. Pažymėjimo brūkšninio kodo nuskaitymas, išduodant dokumentą, prilygsta skaitytojo parašui.

2.5. Dokumentai skolinami pagal Bibliotekos elektroniniame kataloge užregistruotą užsakymą arba pateikus užpildytą užsakymo lapelį.

2.6. Abonemente  dokumentai skolinami nuo vienos dienos iki vienerių  mokslo metų, atsižvelgiant į jų paklausą,  skaitytojų  pageidavimą ir bibliotekoje esančių egzempliorių kiekį.

2.7. Neskolinami į namus dokumentai: periodiniai, tęstiniai,  informaciniai leidiniai, elektroniniai dokumentai, disertacijos, ypač vertingi spaudiniai, skaityklos fonde esantys dokumentai.

2.8. Disertacijas leidžiama skaityti tik skaitykloje, pateikus raštišką Prorektoriaus leidimą.

2.9. Dokumentai, skolinti tik paskaitai, turi būti grąžinami tuoj pat po paskaitos.

2.10. Dokumentai skolinami terminuotam laikui. Jam pasibaigus, skaičiuojami delspinigiai arba  pusei metų skaitytojas  praranda galimybę naudotis abonementu ir skaityklomis.

2.11. Dokumentai skolinami tik grąžinus anksčiau paimtus dokumentus, paskolintus terminuotam laikui.

III. Skaitytojų teisė, pareigos ir atsakomybė

Skaitytojų teisė

3.1. Nustatyta tvarka naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais, elektroniniais, nepublikuotais dokumentais ir informacinėmis paslaugomis.

3.2. Prašyti pratęsti terminuotai skolintai literatūrai naudojimosi laiką.

3.3. Naudotis bibliotekos kompiuteriais, kopijuoti, skenuoti,  spausdinti dokumentus, naudotis Sibelijaus programa, ausinėmis, įrašyti informaciją į elektronines laikmenas ir kt.

3.4. Lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose.

3.5. Gauti informaciją apie bibliotekoje teikiamas paslaugas ir fondą.

3.6. Pareikšti nuomonę žodžiu, raštu ar elektroniniu paštu apie bibliotekos darbą ir teikiamas paslaugas, siūlyti kaip gerinti bibliotekos veiklą.

Skaitytojų atsakomybė

4.1. Skaitytojai privalo saugoti knygas ir natas,  grąžinti jas tvarkingai suklijuotas.

4.2. Skaitytojas turi, paėmęs dokumentus,  patikrinti jų būklę  ir  radęs trūkumų (išplėšti lapai, trūksta partijų ir pan.) pranešti bibliotekos darbuotojui. Priešingu atveju, atsakomybė tenka skaitytojui.

4.3. Skaitytojai natų, knygų, straipsnių  kopijas gali naudoti tik studijų tikslams, už kitokią  panaudą, asmeniškai atsako minėtas  kopijas pasidaręs asmuo.

4.4. Skaitytojai privalo  nustatytu laiku grąžinti paimtus dokumentus arba pratęsti jų naudojimosi laiką. Už laiku negrąžintus dokumentus  sumokėti LMTA senato patvirtintus delspinigius.

4.5. Pasikeitus asmens dokumentų duomenims /pavardei, gyvenamajai vietai ir pan./apie tai informuoti bibliotekos darbuotoją.

4.6. Nekeisti dokumentų fonduose sustatymo tvarkos.

4.7. Skaitytojai privalo laikytis interneto etikos normų, autorių ir gretutinių teisių   taisyklių.

4.8. Skaitytojas, baigęs dirbti kompiuteriu, privalo sutvarkyti darbo vietą, išjungti visas programas, neišjungiant kompiuterio.

Skaitytojo pareigos

5.1. Mokslo metams išduodama literatūra turi būti grąžinama iki liepos 10 d.

5.2. Pametę ar sugadinę spaudinį privalo grąžinti tokį patį ar kitą, bibliotekos darbuotojų pripažintą lygiaverčiu pamestajam arba sumokėti baudą.

5.3. Skaitytojai už gražintą dokumentą tokio paties pavadinimo, bet pažymėtą kitu, negu buvo pasiskolinę brūkšniniu kodu ar inventoriniu numeriu atsako kaip už prarastą.

5.4. Studentai, baigę studijas arba jas nutraukę; dėstytojai ; darbuotojai, pasibaigus jų darbo sutarčiai; privalo atsiskaityti su biblioteka.

5.5. Skaitytojai privalo laikytis šių taisyklių.

Skaitytojams neleidžiama:

6.1. Naudotis kompiuteriais ne informacijos paieškos tikslais: smurtinio, erotinio pobūdžio ir kt. puslapių  peržvalgai, instaliuoti naujas programas ir t.t.

6.2. Bibliotekoje ir skaityklose trukdyti kitiems dirbti : garsiai kalbėtis,  naudotis mobiliuoju telefonu ir kt.

 

Bibliotekos teikiamų paslaugų kainoraštis 

 

 

Patvirtinta LMTA senato posedyje 2011.04.27 

 
Struktūra ir valdymas
Biblioteka
Garso - vaizdo ir informacinių technologijų centras
 
 
Kalendorius
 
Liepa 2017
PATKPnŠS
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31